Comparteix:

Principals indicadors econòmics

Pressupost 2023

La Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar, per a l’exercici 2023, un pressupost amb un 9,94 % d’increment respecte a l’any anterior.


En aquest context, el pressupost de la Universitat també inclou l’inici de les actuacions per a la posada en marxa del Pla estratègic de la UPC per als anys 2022-2025 i que recull, en els seus diferents àmbits, una clara voluntat de vocació de servei públic, la voluntat d’incrementar l’impacte global de les seves activitats i la recuperació de la identitat UPC.

Enllaços relacionats

INGRESSOS 2023 %
Cap. 3r Taxes i altres ingressos  57.985.949 16,62 %
Cap. 4t Transferències corrents 230.872.613 66,18 %
Cap. 5è Ingressos patrimonials 3.308.487 0,95 %
Cap. 7è Transferències de capital 56.696.128 16,25 %
Cap. 8è Actius financers - 0,0 %
Cap. 9è Préstecs - 0,0 %
TOTAL INGRESSOS 348.863.177 100,0 %

 

DESPESES 2022 %
Cap. 1r Remuneracions de personal 222.226.566 63,70 %
Cap. 2n Despeses de bens corrents i de serveis 73.709.960 21,13 %
Cap. 3r Despeses financeres 196.290  0,06 %
Cap. 4t Transferències corrents 8.651.418 2,48 %
Cap. 6è Inversions 42.623.859    12,22 %
Cap. 9è Passius financers  1.455.084  0,42 %
TOTAL DESPESES 348.863.177 100,0 %

Destaquen el percentatge de despeses de personal, que, respecte al pressupost total, és del 63,7 %, mentre que les inversions representen el 12,22 % del total.

Tancament pressupostari i financer de l’exercici 2022 

Respecte a l’exercici 2022, el resultat de la liquidació pressupostària ha estat de 3,9M € positius, resultat dels ajustaments provinents del finançament afectat. 

ConceptesDrets reconeguts NetsObligacions reconegudes netesAjustamentsResultat pressupostari
a) Operacions corrents 292.791.795,65 280.877.043,91 11.914.751,74
b) Operacions de capital 74.547.870,21 46.214.081,21 28.333.789,00
c) Operacions comercials
1. Operacions no financeres (a + b) 367.339.665,86 327.091.125,12 40.248.540,74
d) Actius financers 500,00 462.063,50 -461.563,50
e) Passius financers 2.216.623,20 10.267.705,08 -8.051.081,88
2. Total operacions financeres (d + e) 2.217.123,20 10.729.768,58 -8.512.645,38
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1 + 2) 369.556.789,06 337.820.893,70 31.735.895,36
AJUSTAMENTS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici 47.694.142,02
5. Desviaments de finançament positius de  l'exercici 75.576.283,53
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3 + 4 - 5) -27.882.141,51
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 3.853.753,85

 

Per la seva banda, el resultat financer pel que fa a l'activitat ordinària de la Universitat ha resultat positiu en 7.593.007,57 €. Les provisions aquest any no han estat tan elevades com l’any passat, que van derivar en un resultat net negatiu, i el resultat d’aquest 2022 ha estat de 7.260.484,95€.

 

 

Concepte20222021
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 345.191.756,09 332.043.400,18
TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (337.598.748,52) (329.299.304,71)
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (a+b) 7.593.007,57 2.744.095,47
Altres partides no ordinàries (provisions) (76.011,03) (5.155.801,16)
II Resultat de les operacions no financeres (I + 13 + 14) 7.516.996,54 (2.411.705,69)
III Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) (256.511,59) (599.557,89)
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) 7.260.484,95 (3.011.263,58)

 

L’informe d’auditoria inclou una única excepció, idèntica a l’any 2021, derivada  de l’anomenat “deute històric” de la Generalitat de Catalunya, malgrat que anualment el director o directora general d’Universitats emet una carta de reconeixement d’aquest deute, del qual posteriorment compensa una part en les successives resolucions de finançament de final d’any.

 

Evolució del dèficit en els darrers 16 anys

 

Evolució del PMP al llarg de l’exercici


Evolució del 2014 al 2022