Accés als estudis de grau per a persones més grans de 40 anys

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d’entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional.