Simultaneïtat d'estudis

Quan un estudiant vol compaginar diferents estudis, ha d’aconseguir la plaça mitjançant el procés de preinscripció. El centre docent pot establir altres requisits per autoritzar la simultaneïtat d’estudis, que ha de fer públics abans del període de preinscripció. En aquest cas, l’estudiant ha d’obtenir l’autorització expressa del centre receptor, que ha d’emetre el director o directora o el degà o degana, per delegació del rector o rectora.En el cas dels estudiants procedents d’altres universitats, és necessari, per simultaniejar els estudis, que presentin la sol·licitud del trasllat d’expedient per simultaneïtat de la universitat o centre d’origen, excepte si aquesta institució no el tramita. En el cas dels estudiants procedents de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat.

Font: Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster.