Es renova, amb modificacions, el programa d'estabilització del PDI laboral temporal a temps complet

El Consell de Govern del 21 de juny ha aprovat una versió modificada del Programa d'estabilització del PDI laboral temporal a temps complet , del personal investigador del Programa Ramón y Cajal i, a partir, d’ara, també del nou Programa d’ajuts Beatriz Galindo. Aquest programa, vigent des de fa quatre anys, té com a objectiu regular el procediment pel qual la Universitat estableix mecanismes per garantir oportunitats d’estabilització mitjançant noves places de professorat permanent que seran objecte de futures convocatòries.

04/07/2018

En el document acordat s’especifica que les modificacions del Programa d’estabilització estan motivades pels canvis que s’han produït en aquests darrers anys. Un d’aquests canvis de context és la possibilitat de convocar els concursos de provisió de les places d’agregat abans de la finalització dels contractes que donen accés al programa, un cop superades —almenys temporalment— les restriccions derivades de la taxa de reposició per al PDI de la UPC.

També han canviat les condicions de desvinculació com a requisit per accedir als contractes de professorat agregat i els criteris establerts pel Programa Serra Hunter per mantenir el finançament dels contractes fets en el marc d’aquest programa.

A aquests canvis se suma la convocatòria d’un nou programa d’ajuts per a la incorporació de personal investigador, el programa Beatriz Galindo, que té com a objectiu atreure i captar el talent investigador que ha desenvolupat part de la carrera professional a l’estranger i que presenta unes condicions diferents alhora que assimilables a les del programa Ramon y Cajal.

Podran sol·licitar l’admissió al programa les persones amb contracte temporal vigent, amb dedicació a temps complet de les categories de professorat lector i de personal investigador dels programes Ramon y Cajal i Beatriz Galindo que reuneixi la totalitat dels requisits, que es poden veure detallats al document Modificació del Programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador dels programes Ramón y Cajal i Beatriz  Galindo.