El Claustre Universitari s'ha reunit, per via telemàtica, el 14 de setembre

El Claustre Universitari s'ha reunit, per via telemàtica, el 14 de setembre
+
Descarregar

La sessió s'ha emès en i en obert per Zonavideo

El 14 de setembre ha tingut lloc la primera sessió, de caràcter ordinari, del Claustre Universitari format pels nous representants escollits en les eleccions efectuades l’abril passat. L’informe del rector i els documents definitius de la sessió estan disponibles al web Govern UPC.

15/09/2021

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) s'ha reunit per via telemàtica el 14 de setembre, en sessió ordinària, i s'ha desenvolupat seguint l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern l’1 de juliol :


1. Constitució i obertura del Claustre Universitari
2. Provisió de vacants al Consell de Govern
3. Provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari
4. Informe del rector
5. Torn obert d'intervencions


En aquesta sessió ha quedat constituït el Claustre Universitari amb els representats del personal docent i investigador permanent doctor (PDI-A), de personal docent i investigador (PDI-B), del personal d’administració i serveis (PAS) i de l’estudiantat de grau i màster (EGM) elegits en les eleccions que van tenir lloc del 19 al 22 d’abril. També ha estat la primera reunió des de la presa de possessió del rector de la UPC, Daniel Crespo, el 7 de juny passat, i dels membres de l’actual Consell de Direcció.

L’informe del rector i els documents definitius de la sessió, la 01/2021, estan disponibles al web Govern UPC.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Actualment, el nombre de membres efectius és de 253. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

Més informació