Francesc Torres: ‘La Universitat que escolta’

Francesc Torres: ‘La Universitat que escolta’
+
Descarregar

El candidat Francesc Torres

Francesc Torres: ‘La Universitat que escolta’
+
Descarregar

Francesc Torres, candidat a rector de la UPC

Francesc Torres: ‘La Universitat que escolta’
+
Descarregar

L'equip: d’esquerra a dreta, Jordi Berenguer, Gabriel Bugeda, Santiago Gassó, Francesc Torres, Nuria Garrido, Agustín Fernández i Santiago Silvestre. També l’acompanyen com a membres de l’equip els professors Juan Jorge i Juan Jesús Pérez.

Francesc Torres, catedràtic i enginyer de Telecomunicació, presenta aquesta candidatura sota el lema ‘La Universitat que escolta’, per donar un impuls a l’excel·lència de la recerca, la transferència de tecnologia i la docència des de la diversitat, amb una estructura més federal de la UPC. Aposta per què el PDI, el PAS i l’estudiantat participin en establir i compartir els objectius de la UPC.

31/10/2017

El candidat

Francesc Torres (Eivissa, 1962) és catedràtic i enginyer de Telecomunicació (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on desenvolupa docència i recerca en l’àmbit de les radiocomunicacions i l’observació de la Terra. Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA) a Holanda, el 1988-1989. Ha estat cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus (2006-2009) i director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (del 2013 al 2017). Ha rebut el Premi a la Millora de la Qualitat en la Docència Universitària (1997) del Consell Social de la UPC pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).

Des del grup de teledetecció Remote Sensing Laboratory (RSLab), ha participat en més de 70 contractes finançats per l’Administració i la indústria, principalment per al desenvolupament del sensor SMOS (ESA), el primer satèl·lit liderat per la indústria estatal (EADS-CASA Espacio), que des del 2009 proporciona dades per a l’estudi del cicle de l’aigua i la millora dels models climàtics. És autor de més de 200 publicacions en revistes i congressos internacionals de prestigi i ha rebut, com a membre del RSLab, diversos reconeixements: el Premi Duran Farell del Consell Social (2000), el Premi Ciutat de Barcelona (2001), el premi de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (2004) i el Premi de l’Aeronàutica (Ajuntament de Barcelona, 2011). Ha estat vicepresident fundador de l’SMOS Barcelona Expert Centre (2007-2010) i també ha gaudit d’un any sabàtic a la NASA (Jet Propulsion Laboratory-Caltech, 2005-2006, Califòrnia) com assessor extern del projecte GeoSTAR. És membre de la Unitat d’Excel·lència María de Maeztu 2017-2020 CommSensLab de la UPC.

En l’àmbit professional, ha participat en iniciatives amb diferents col·legis professionals, entre elles, la creació de la demarcació a Catalunya del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació (2000-2002), des d’on va col·laborar en la promoció de la professió: organització dels informes ‘75 propostes per al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya’ i ‘Estudi de la situació socio-professional dels enginyers de Telecomunicació de Catalunya, 2002’. També va participar en l’organització i moderació de diferents jornades amb l’Administració local realitzades en diferents indrets de Catalunya, amb la col·laboració de les diputacions i dels Consells Comarcals.

El programa

Impuls a l’excel·lència des de la diversitat

Un impuls efectiu a la recerca, la transferència de tecnologia i la docència només es pot fer des del reconeixement de la diversitat, amb una estructura més federal. L’èxit de la UPC es fonamenta en bona part pel fet de ser una institució d’intel·ligència distribuïda. Les iniciatives d’uns, per acció o reacció, ens empenyen als altres. Aquesta diversitat temàtica, territorial i d’àmbits dóna robustesa i flexibilitat. La innovació, ADN de la UPC, requereix d’entorns diversos i d’ecosistemes adequats que fomentin la creativitat i la iniciativa.

Tots som UPC, però primer som de l’àmbit d’administració, d’arquitectura, de biblioteques, de consergeria, d’economia, d’enginyeria, de física, de matemàtiques, d’òptica, de química, dels tècnics… Cada àmbit, cada Unitat, imprimeix un caràcter propi al seu personal i als seus estudiants. Aquest caràcter propi el transmetem als nostres titulats mitjançant una docència de qualitat, impregnada per una activitat potent en recerca i transferència de tecnologia, sensible al territori, al compromís social i a la sostenibilitat. Aquesta diversitat és la riquesa que aportem al progrés del país i que cal preservar.

L’accessibilitat, la inclusió, la no discriminació per raó de gènere i l’equitat són valors inherents a la UPC, però pels que cal continuar dedicant-hi esforços i recursos perquè esdevinguin quotidians.

Volem potenciar el paper del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) en el desenvolupament d’iniciatives en cooperació i desenvolupament, en la canalització de les accions dels membres de la comunitat universitària en aquest àmbit i en tasques de sensibilització i formació que han de ser també objectiu d’una universitat pública compromesa.

Cal vetllar per la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius de la comunitat universitària. Impulsar les tasques de la Càtedra d'Accessibilitat de la UPC, relacionades amb l’accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.

La UPC ha de ser participativa i activa, gestionada de forma transparent i propera, al servei d’una societat cada cop més competitiva i globalitzada. Les relacions internacionals de la nostra Universitat són un element primordial per garantir la bona qualitat en totes les nostres activitats. Volem fomentar la participació del PDI i Estudiants en programes d’intercanvi i mobilitat internacionals. Aquests intercanvis han de permetre l'establiment i desenvolupament de línies de recerca conjuntes tant noves com ja existents per tal d'assolir un bon nivell de reconeixement de la nostra activitat de recerca a nivell mundial.
 

PDI, PAS i Estudiants volem fer UPC junts

PDI, PAS i Estudiants ens hem de sentir integrats i a gust amb els projectes acadèmics de les Unitats. Tots hem de participar en establir i compartir els objectius de la UPC. Per això, hem de minimitzar les barreres de comunicació, millorar la comunicació de baix cap a dalt i centrar-nos en resoldre els problemes dels que estan en contacte directe amb els nostres usuaris. Qui té responsabilitats ha de prendre decisions, però ho ha de fer recollint l’experiència i coneixements de les persones dels seus equips, especialment escoltant als que estan a primera línia. Recolzar i resoldre els problemes dels qui donen el servei directe als usuaris finals es el camí de l’eficiència i, sobretot, d’una millor convivència. La Universitat ha de tenir una plantilla de PAS ben dotada, formada i amb les eines tecnològiques necessàries per garantir el desenvolupament eficaç de les seves tasques de gestió i servei en un entorn de treball que afavoreixi el seu creixement laboral i personal.

El model d’UTGs presenta innegables aspectes positius. No obstant, s’ha de dir que també presenta certes disfuncions que cal abordar, la principal de les quals és la necessitat de millorar la sinèrgia, complicitat i implicació de PDI i PAS per acomplir millor els objectius de la UPC.

La participació de la Comunitat en la política universitària s’articula, primer de tot, a través dels òrgans de govern de les unitats, elegits periòdicament i democràticament pels seus membres. Creiem que aquests òrgans democràtics han de reforçar la seva implicació en la governança de la UPC tenint en consideració els criteris de gestió administrativa  però sense que es limiti la seva capacitat executiva. Addicionalment, la política de portes tancades i PUCs no incentiva la implicació del PAS en els projectes acadèmics i educatius de les Unitats i, a la llarga, té el risc de deixar la porta oberta a l’externalització dels serveis. Aquesta es una situació que s’ha de revertir, integrant i implicant al PAS en els projectes acadèmics de les Unitats. Els usuaris han de percebre la proximitat del serveis, preservant els aspectes positius del model UTG.

La UPC és molt gran i complexa per a ser gestionada a través d’una direcció rígida, centralitzada i massa jerarquitzada. Per avançar cal donar confiança a cada persona, Unitat i Servei. PDI i PAS som dipositaris d’un enorme cabal de talent i experiència que cal mobilitzar creant un entorn de co-responsabilitat i autonomia. Un xic d’il·lusió en el futur, confiança en nosaltres mateixos i co-responsabilitat en tots els àmbits i nivells és el combustible que ens ha de moure.

Apostem per reforçar la capacitat executiva dels òrgans de govern de les Unitats. Volem establir una metodologia pel seguiment dels serveis oferts en funció de la seva contribució als objectius específics de la Universitat i realitzar un seguiment de l’actual model d’UTG’s.        

Pel que fa al PDI, la UPC fa front a un envelliment molt important de plantilla i a una manca de relleu generacional que només s’està intentant cobrir fent un abús de contractació de professors associats a temps parcial. Cal garantir el relleu generacional, rejovenir la plantilla de PDI i potenciar la contractació de professors a temps complert si volem mantenir i garantir l’excel·lència  en la docència i la recerca. En el mateix sentit, és important garantir la continuïtat de les polítiques d’estabilització del PDI format i acreditat. 

També creiem necessari reduir les dificultats per a la promoció del PDI. La UPC compta amb una borsa cada cop més gran de PDI acreditat que veu cada cop més difícil la seva promoció. Cal reconèixer la tasca realitzada per aquest col·lectiu envers la nostra universitat i revisar els procediments i programes de promoció interna per facilitar aquesta promoció.

UPC, la raó de ser és l’Estudiantat

La naturalesa de la UPC es fonamenta en el servei públic de l’educació superior a través de la recerca, la docència i l’estudi, prioritàriament en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència.

Sense estudiants no hi ha Universitat. En un entorn cada vegada més competitiu i exigent, cal tenir present que és l’Estudiantat qui ens ha elegit a nosaltres per fer una inversió en temps, esforç i capital molt important. És cabdal que l’Estudiantat se senti ben acollit, que gaudeixi plenament de la seva participació en la vida universitària, que visqui amb il·lusió la graduació i, per damunt de tot, que en la seva vida professional se senti ben recompensat per l’elecció UPC que va fer al seu dia. Volem potenciar les diferents competències que permetin a l’Estudiantat rebre una formació de la màxima qualitat,  estimular el seu esperit crític i emprenedor sense deixar de banda els valors ètics i socials.

Volem donar un impuls decidit a les activitats de recerca i transferència de tecnologia dels grups, instituts i centres, tant pel seu indiscutible valor intrínsec, com perquè dona a l’Estudiantat un ampli ventall d’oportunitats on desenvolupar la seva vocació i per a la seva incorporació al mercat laboral.

Entre tots hem de valoritzar cada vegada més la marca dels professionals de prestigi UPC que exerceixen al nostre país i a l’estranger.

Apostem per donar un paper rellevant al Consell de l’Estudiantat, a les delegacions d’Estudiants i a la resta d’associacions d’Estudiants per assegurar que se sentin escoltats i que vehiculin de forma eficaç la seva participació en la vida i política universitària.

Aquest és un equip plural i transversal, compromès amb el progrés de Catalunya, que vol impulsar un projecte que ens impliqui a tots, per afrontar amb ambició i consens els grans reptes que tenim al davant.

Més informació:

Adreça electrònica: francesc.torres@upc.edu
Web: www.francesctorres.cat
Twitter: @xicutorres2017