Campanya electoral, fins al 12 de maig, per elegir rector de la UPC: Francesc Torres i Daniel Crespo, candidats

Procediment electoral

El procediment ordinari d’elecció de rector o rectora de la UPC està regulat per l’article 69 dels Estatuts de la UPC, pel Reglament electoral i per la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020. El procediment de votació està explicat en aquest vídeo.

El rector o la rectora és elegit/a per la comunitat universitària entre els catedràtics i les catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51

b) Personal docent i investigador, no inclòs al sector a): 0,14

c) Estudiantat de grau i màster universitari: 0,24

d) Personal d’administració i serveis: 0,11

Es proclama rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats a la primera volta.


El 29 d'abril s'ha iniciat la campanya electoral per elegir rector de la UPC. Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga són els candidats. La campanya finalitzarà el 12 de maig, el 13 de maig serà la jornada de reflexió i les votacions tindran lloc, per urna electrònica, del 14 de maig (a partir de les 10 h) al 19 de maig (fins a les 9.59 h). La informació està disponible al web eleccionsrectorat2021.upc.edu.

05/05/2021

Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga són els dos candidats que opten a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en les eleccions que s'efectuaran, per urna electrònica, a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu. La campanya electoral s'inicia el 29 d'abril i finalitzarà el 12 de maig. 

Els candidats i els seus programes:


 

Properes dates del calendari d'eleccions:

  • Campanya electoral: del 29 d'abril al 12 de maig
  • Jornada de reflexió: 13 de maig
  • Votacions: del 14 de maig (a partir de les 10 h) al 19 de maig (a les 9.59 h)
  • Proclamació provisional del candidat electe: 19 de maig
  • Període de reclamacions: del 19 al 21 de maig
  • Proclamació definitiva del candidat electe: 25 de maig

El 12 de maig, a les 16.30 hores, tindrà lloc el debat dels dos candidats, que es podrà seguir en directe pel canal de YouTube. El debat, que s'organitza a partir d'una iniciativa conjunta del Consell de l'Estudiantat, amb la col·laboració de les Juntes i Comitès de PAS i PDI, posarà punt i final a una campanya electoral que es desenvolupa als diferents campus de la Universitat per donar a conèixer les principals propostes de futur de les dues candidatures. 

En aquestes eleccions estan cridades a votar 30.876 persones de la comunitat universitària: 1.309 formen part del col·lectiu del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A); 3.507, de la resta de personal docent i investigador (PDI-B); 24.278 de l'estudiantat de grau i màster universitari (EGM) i 1.782 són membres del personal d’administració i serveis (PAS).