Eleccions de rector de la UPC: del 14 al 19 de maig, votacions per urna electrònica

Procediment electoral

El procediment ordinari d’elecció de rector o rectora de la UPC està regulat per l’article 69 dels Estatuts de la UPC, pel Reglament electoral i per la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020.

El rector o la rectora és elegit/a per la comunitat universitària entre els catedràtics i les catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51

b) Personal docent i investigador, no inclòs al sector a): 0,14

c) Estudiantat de grau i màster universitari: 0,24

d) Personal d’administració i serveis: 0,11

Es proclama rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats a la primera volta.


Els catedràtics Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga són els candidats de les eleccions de rector de la UPC. Les votacions s'han iniciat, per urna electrònica, el 14 de maig, a les 10 h, i finalitzaran el 19 de maig, a les 9:59 h, a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu, on es pot consultar el procediment i la informació sobre aquest procés electoral. Els resultats provisionals es faran públics el mateix dia 19.

18/05/2021

Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga són els dos candidats que opten a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en les eleccions que s'efectuen del 14 de maig (des de les 10 h) al 19 de maig (fins a les 9.59 h), per urna electrònica, a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu. L'acte d'escrutini i la informació dels primers resultats es podran seguir en directe en el mateix web d'eleccions.

Els candidats i els seus programes:


 

Properes dates del calendari d'eleccions


  • Votacions: del 14 de maig (a partir de les 10 h) al 19 de maig (a les 9.59 h)
  • Proclamació provisional del candidat electe: 19 de maig
  • Període de reclamacions: del 19 al 21 de maig
  • Proclamació definitiva del candidat electe: 25 de maig.

En aquestes eleccions estan cridades a votar 30.876 persones de la comunitat universitària: 1.309 formen part del col·lectiu del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A); 3.507, de la resta de personal docent i investigador (PDI-B); 24.278 de l'estudiantat de grau i màster universitari (EGM) i 1.782 són membres del personal d’administració i serveis (PAS).

Més informació