La UPC aprova un pressupost de 295 milions d'euros per a l'any 2019

El Consell Social de la UPC ha aprovat el 17 de desembre el pressupost per al 2019, a proposta del Consell de Govern, que va donar el seu vist-i-plau l'11 de desembre passat. El nou exercici no presenta grans canvis quant al volum i origen dels fons i, un any més, no permetrà una gran capacitat de maniobra a la Universitat, tot i que preveu recursos per impulsar algunes polítiques en el paradigma de continuar aconseguint l’equilibri dels comptes.

17/12/2018

El pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al 2019 serà de 295 milions d’euros, un 4,34 % superior al de l’any anterior. Aquest augment és conseqüència dels increments retributius per al 2019 acordats entre l’Estat i les organitzacions socials i que es preveu que recullin els pressupostos de l’Estat per al 2019, així com de la corresponent contrapartida en els ingressos de les transferències ordinàries que es preveu obtenir via el finançament ordinari de la Secretaria d’Universitats i Recerca. Tanmateix, la situació de pròrroga pressupostària dels darrers anys de la Generalitat de Catalunya obliga a la UPC a presentar, de nou, un pressupost pràcticament congelat en la previsió de despeses, en el qual destaquen algunes partides dirigides a impulsar el Pla d’actuacions UPC 2018-2021 presentat al Claustre Universitari.

Pel que fa als ingressos, el pressupost del 2019 no preveu canvis significatius en els ingressos per matrícula. Només està previst un lleuger increment en els ingressos de matrícula provinents dels màsters universitaris, degut a la consolidació del model d’adaptació dels estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). També es preveu una millora dels ingressos derivats dels projectes europeus per l’activitat que la UPC està desenvolupant especialment en les convocatòries europees.

Origen dels Fons:

En la previsió de les despeses es contemplen les partides dirigides a impulsar les accions del Pla d’actuacions UPC, com ara les destinades a incrementar la promoció i la captació d’estudiants, amb una atenció especial al foment de les vocacions entre les dones, així com el finançament d’accions dedicades a millorar el rendiment acadèmic de l’estudiantat de la UPC, a promoure la vida associativa dels estudiants i a potenciar la xarxa dels alumni UPC.

Destinació dels Fons:

El pressupost del 2019 manté l’esforç econòmic en la promoció de la transferència del coneixement, fruit de l’encàrrec de gestió fet a la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), alhora que preveu potenciar noves línies d’actuació en la promoció de la recerca i la innovació, en part cofinançades amb fons FEDER en el marc del programa de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Pel que fa a les polítiques de personal i en el marc de les accions sobre el PDI, el pressupost contempla la convocatòria de 32 noves places de professorat lector, afegides a la consolidació de la despesa de les convocatòries de càtedres ja resoltes, així com l’impuls a polítiques destinades a trencar el sostre de vidre entre les dones, i a impulsar la carrera horitzontal del professorat associat.

En el cas del PAS, s’ha previst la contractació de 25 persones interines de l’escala C2, i la creació de 14 noves places d’auxiliars de serveis. Alhora, la principal acció recollida en el pressupost del 2019 és la que articula les actuacions encaminades a iniciar l’estabilització del PAS amb un procés extraordinari aprovat per la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2018. Aquestes actuacions complementen el procés ordinari d’estabilització que estava previst per a aquest col·lectiu en l’oferta pública aprovada durant els darrers tres anys.

El pressupost 2019 preveu també una millora de la capacitat de despesa descentralitzada de les unitats acadèmiques, amb l’increment d’un 5 % respecte a la partida de l’any anterior, així com el desenvolupament d’actuacions dirigides a l’assegurament de la qualitat dels programes formatius mitjançant l’acreditació institucional.

La implantació d’un nou pla de captació de recursos és una de les novetats econòmiques del 2019. El pla posa l’èmfasi en una major diversificació quant a l’origen dels ingressos de la Universitat i contempla la celebració 50è aniversari de la creació de la UPC el 2021 com un element dinamitzador.

Les inversions previstes en el Pla d’Inversions Universitàries s’han estimat en 2,4 milions d’euros per a l’exercici, amb la voluntat decidida de destinar els esforços de forma prioritària a millorar les condicions de seguretat de les instal·lacions i dels edificis, a adequar nous espais fruit del trasllat d’unitats i, especialment, a l’adequació de nous espais d’estudi per als estudiants.

Pel que fa a les despeses corrents, el pressupost del 2019 preveu un increment en diversos conceptes, com ara el subministrament elèctric o el manteniment de les instal·lacions i dels edificis.

Destaca finalment pel que fa a la despesa, la reserva d’una quantitat destacable i equivalent al 2,6% del pressupost genèric (6,3 milions d’euros), destinada a retornar els préstecs a llarg termini d’inversions realitzades en edificis en els darrers anys.