El Claustre Universitari debat el Pla d'actuació 2018-2021 i aprova una declaració en defensa dels drets civils

Aprovada una declaració i una moció

En la mateixa sessió, a proposta d'un grup de membres de la comunitat, el Claustre Universitari va aprovar una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i a Espanya, que prèviament havia aprovat el Consell de Govern de la UPC el 12 d'abril passat. El text va ser aprovat pel Claustre Universitari amb 92 vots a favor, 23 en contra i 3 en blanc, d'un cens de 266 membres claustrals.

També es va aprovar una moció sobre el Protocol per a estudiants amb malalties de llarga durada, presentada pel Consell de l'Estudiantat de la UPC.

D'altra banda, es va procedir a l'elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari. Van resultar elegits Pep Simó, com a representant del professorat doctor amb vinculació permanent (PDI-A) al Consell de Govern, i Jaume Gallamí, com a representant de l'estudiantat de grau i màster universitari a la Mesa del Claustre.

Torn obert d'intervencions

En el torn obert d’intervencions dels claustrals, hi va haver manifestacions en desacord amb la forma en què s’ha aprovat i posat en marxa del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, que s’imparteix conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i amb els criteris d’excel·lència amb què s’ofereixen beques en el marc d’aquesta titulació, així com la necessitat que hi hagi beques socials. També es va manifestar malestar sobre el fet que empreses privades impulsin aquest grau, en el marc de la fundació BEST, i en una universitat pública.

Així mateix, es va fer referència a la credibilitat d’alguns rànquings com el de la transparència a les universitats, a la descentralització del Pla d’actuacions presentat pel rector, a la necessitat de replantejar les sessions del Claustre Universitari per fer-les més àgils i poder debatre tots els temes previstos, i a la reforma dels Estatuts de la UPC. Així mateix, es va demanar la reposició a les baixes recents del PAS en el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).D’altra banda, representants del Consell de l’Estudiantat van llegir un manifest apel·lant a la responsabilitat social de la Universitat i van reclamar que en el Pla d’actuacions previst per al període 2018-2021 s’integrin actuacions en matèria de sostenibilitat, cooperació i ètica.

En la sessió del Claustre Universitari de la UPC, reunit el 28 de maig, el rector Francesc Torres va presentar les línies generals del Pla d’actuacions previst per al període 2018-2021. En la mateixa sessió i a proposta d'un grup de membres de la comunitat es va aprovar una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i a Espanya.

29/05/2018

El Pla d’actuacions previst per al període 2018-2021 s’articula en 12 reptes i 50 objectius estratègics sobre els quals incidiran 230 accions. Una seixantena d’indicadors presentaran el grau d’assoliment d’aquests objectius. El document sobre el qual el rector Francesc Torres va presentar-ne les línies generals al Claustre Universitari, reunit el 28 de maig, s’ha presentat a la comunitat en el blog La teva UPC per tal de recollir les seves aportacions. La previsió és presentar el document definitiu abans de l’estiu. 

Pla d'actuacions: àmbit acadèmic

Francesc Torres va presentar la situació de la UPC en l’àmbit acadèmic i, en el marc del Pa d’actuacions, va repassar els principals objectius i accions a prioritzar el 2018. Entre aquests objectius s’inclou el disseny de polítiques per incrementar el nombre d’estudiants de grau que trien la UPC com a primera opció, incrementar l’atractiu de la universitat per a les dones i elaborar plans específics de promoció i captació d’estudiantat en estudis de postgrau en un marc tant nacional com internacional. En aquest mateix àmbit, el rector va destacar que l’acció de govern es dirigirà a la definició d’una estratègia sobre els programes conjunts universitaris i internacionals, a millorar els resultats acadèmics del estudiants, sobretot de grau, a l’elaboració d’un protocol de seguiment dels resultats de les enquestes per millorar les titulacions i a impulsar el pla d’actuació d’UPC Alumni.

En el debat posterior sobre aquest àmbit, els claustrals van plantejar aspectes diversos que van des de l’ús del llenguatge en el pla d’actuació a la preocupació manifestada en diverses intervencions per l’abandonament dels estudis. En aquest sentit, es va plantejar la necessitat de proposar polítiques innovadores en la metodologia docent i més suport al professorat, i es va demanar més informació sobre les mesures previstes per corregir aquest problema. Es va argumentar que no és suficient captar més estudiants, sinó que el repte és fer progressar aquells que ja estudien a la UPC, i es va demanar informació sobre si es preveu que la captació estigui més delegada en les unitats.

La redefinició del mapa de graus, la necessitat que el sistema públic cooperi en lloc de competir i l’autèntica funció de les enquestes com a instrument de millora del servei que reben els estudiants van ser altres dels temes del debat, en el qual es van fer referències a la presència de les empreses en el Pla, a la necessitat de potenciar el programari lliure, a la revisió del reglament d’UPC Alumni per tal que el professorat no titulat a la UPC assumeixi aquest rol amb l’objectiu de poder actuar millor com a enllaç amb els titulats i al fet que les mancances de personal –i especialment de PAS– són un obstacle evident per poder oferir un millor servei.

El rector respon
El rector va afirmar que prenia nota de les diferents intervencions i propostes, i va explicar que, en termes generals, el mateix sistema universitari no ajuda gaire a l’hora de crear sinergies de col·laboració. Sobre l’abandonament dels estudis a la UPC, va explicar que el Pla d’actuacions detallarà la concreció de les accions que es proposen per millorar el rendiment dels estudiants. Va afegir que l’abandonament en el cas de les dones s’estudiarà detalladament. Pel que fa a les enquestes, va assegurar que són útils, que proporcionen credibilitat a la institució i que, essent una eina de millora, no poden ser un càstig. Pel que fa a la captació d’estudiants, va assenyalar que a la UPC li calen estudiants motivats i millor orientats en el marc d’un model de captació basat en la coresponsabilitat amb els centres. Respecte al reglament d’UPC Alumni, va dir que prenia nota de la proposta i va destacar que és essencial garantir que el professorat pot participar i ajudar als estudiants i als titulats.

Sobre la presència de les empreses en el relat del Pla, el rector va argumentar que aquestes són, ara mateix, el principal objectiu al qual es dirigeixen els titulats quan acaben els estudis i que aquesta inserció laboral és una manera de transformar la societat, impactant-ne socialment.

En relació a la prestació de serveis als estudiants, Francesc Torres va assegurar que és plenament conscient que per proporcionar més recursos i serveis cal incidir sobre la plantilla del PAS i va afirmar que essent conscients dels problemes, es farà tot el que sigui possible.

El rector es va mostrar també partidari d’introduir el programari lliure.

Pla d'actuacions: àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia

En l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia, Francesc Torres va presentar les accions prioritzades: donar suport al PDI per millorar la producció científica; identificar les línies de recerca amb més impacte social i econòmic i la posada en marxa d’un pla de captació de recursos per oferir un programa de beques de formació per captar i retenir el talent jove. Altres accions previstes per al 2018 són impulsar accions per enfortir les relacions amb el sector productiu i l’entorn social; potenciar el Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC) com un instrument clau de relació i de transferència amb les empreses i institucions, i impulsar accions per incrementar el posicionament de la UPC en rànquings de referència.

Pla d'actuacions: àmbit institucional

En l’àmbit institucional, el pla d’actuacions preveu desplegar aquest any un procés de planificació estratègia i la definició de compromisos de les unitats acadèmiques per promoure una estructura més federal. Altres accions són l’impuls d’un pla de ciberseguretat i la implementació de l’expedient electrònic del PDI i el PAS.

En aquest àmbit es preveu, a més, la definició d’un model de plantilla del PDI per portar a terme les activitats acadèmiques tenint en compte les especificitats de cada unitat acadèmica. S’ha previst actualitzar els plans de promoció i d’estabilització del PDI per adaptar-los a la situació actual i definir un model de plantilla del PAS que permeti a la UPC afrontar els reptes de futur i respondre a les necessitats de cada àmbit.

També es preveu, en aquest marc institucional, consensuar amb el Consell de l’Estudiantat i les delegacions d’estudiants accions per a la millora de la comunicació, així com garantir la disponibilitat de versions multilingües i aprofundir en la qualitat lingüística de les webs. Durant el 2018, es vol potenciar el Pla d’Igualtat i vetllar perquè s’apliquin els protocols contra l’assetjament, així com posar en valor les accions en cooperació. També es prioritzarà la negociació amb l’Administració d’un nou model de finançament que s’adapti a la singularitat dels objectius de la UPC i que vagi acompanyat dels recursos justos i necessaris de funcionament i inversions. Així mateix, s’ha prioritzat per a aquest any l’impuls d’un inventari de l’estat d’ocupació dels centres per optimitzar els espais, l’aposta per la sostenibilitat econòmica i ambiental, i la definició d’una estratègia d’integració de la prevenció de riscos laborals.

En el debat posterior a la presentació per part del rector, els claustrals van demanar més informació sobre com es vol potenciar el CIT UPC com a eina de transferència i es va demanar informació sobre si tots els grups de recerca hi tindran accés. Es va plantejar la preocupació per l’envelliment de la plantilla i la necessitat d’actuar per corregir aquesta situació, i es va alertar sobre l’obsolescència de l’equipament TIC. Es va demanar més presència del ‘sistema universitari’ en el redactat del Pla, de cara a garantir el grau d’interrelació necessari amb altres universitats.

Es va plantejar un enfortiment dels òrgans col·legiats de la Universitat, per tal que tinguin un funcionament adequat, i la necessitat que els reglaments interns responguin a aquest esperit de millora. Es va demanar informació sobre l’acció de govern prevista a l’entorn de l’estructura departamental, sobre la possibilitat de noves fusions departamentals, i es va reivindicar que el sistema de punts que mesura l’activitat del PDI no esdevingui un element desincentivador.

Entre altres temes, es va tractar la necessitat de millorar els instruments de finançament de la recerca i es van esmentar aspectes com l’obertura de terminis de la convocatòria d’ajuts a la realització de congressos i els problemes de finançament que tenen l’origen al MINECO i per als quals es van reclamar canvis. En el cas del professorat, es va qüestionar la utilitat del programa Serra Hunter com a eina per a la captació de talent. Sobre la situació del professorat associat es va reivindicar una política activa que reverteixi la situació i proporcioni a aquest perfil el seu autèntic valor.

En l’aspiració d’arribar a l’eficiència TIC i de la digitalització en un marc de federalització d’aquestes eines, es va proposar que certs elements siguin estàndards per a tota la UPC. També es va reclamar assolir prestigi i reconeixement en la formació no reglada. En l’àmbit dels equipaments i del personal que hi dóna servei, es va reivindicar la necessitat de personal per calibrar-los adequadament com un element per aconseguir recerca de qualitat.

El rol dels rànquings i la seva utilitat real va ser una altra de les qüestions sorgides al debat, durant el qual es va posar de manifest que cal reivindicar la formació en enginyeria. També es va alertar que les beques de formació no han d’esdevenir un instrument de precarització de la universitat i es va reclamar que sigui la universitat la que actuï com a motor de la societat i no les empreses. Així mateix, es va demanar més participació de la UPC en la Xarxa d’Universitats Saludables.

Es va sol·licitar informació sobre el pla de promoció del PDI i sobre el percentatge de dones en funció del tipus de professorat, alertant sobre l’existència d’un sostre de vidre també a la UPC. També es va plantejar la necessitat d’avaluar millor la tasca del PAS.

Durant el debat es va demanar que el Pla no sigui únicament una declaració d’intencions i es va reclamar que el federalisme que es vol impulsar comporti tanmateix polítiques generals, sobretot en el cas dels estudis i especialment de les places que s’oferten.

Es va manifestar la necessitat de disposar de més recursos audiovisuals com a metodologia pedagògica, la fórmula de l’aula lliure per a tots els centres i programari a distància a disposició de tota la Universitat.

També es va reivindicar el reconeixement de la cooperació com un instrument de la transferència de coneixement.

El rector respon
El rector va respondre a les intervencions i, entre altres temes, va explicar que està previst debatre properament sobre el servei que ha d’oferir el CIT UPC, però que, en tot cas, s’ha volgut presentar una proposta que tingui en compte la globalitat dels grups que fan transferència. Va dir que comparteix que la cooperació ha de formar part de la transferència i va assegurar que s’inclourà en el Pla la reflexió sobre ‘sistema universtari’ des d’una perspectiva més col·laborativa. Respecte a possibles reformes en l’estructura departamental, va afirmar que si no hi ha més recursos disponibles es fa difícil fer més canvis.

En referència a la percepció que el professorat té del suport que li proporciona la institució, Francesc Torres va dir que les enquestes evidencien una percepció de poc suport i que això s’ha de revertir. Es va mostrar convençut que el sistema de punts no pot ser desincentivador del PDI i va assenyalar que és conscient de la precarietat de les estructures en alguns laboratoris.

El rector es va manifestar partidari de donar suport a la innovació docent i va afegir que l’avaluació del serveis està inclosa en el Pla amb l’orientació d’identificar els problemes. Va dir que la proposta d’estendre l’aula oberta s’estudiarà i va anunciar que efectivament hi ha voluntat de revisar els Estatuts.

Sobre la situació econòmica que condiciona la inversió en la plantilla, el rector va recordar que bona part del pressupost està compromesa en nòmina, llum... i que això és un fet que no es pot obviar. Sobre el sostre de vidre va dir que cal continuar treballant-hi i va recordar que s’acaba d’aprovar al Consell de Govern una normativa d’exempció de docència per a persones que han tingut una baixa maternal per poder intensificar la dedicació a la recerca.

En referència a l’estat actual del Pla, Francesc Torres va afirmar que la manca de concreció ha de servir per identificar què demana la comunitat i si està còmode amb el Pla. Va anunciar que es respondran els comentaris i aportacions que la comunitat ha fet a través de ‘La teva UPC’ al blog i en va agrair la participació.

Sobre el programa Serra Hunter, el vicerector de Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, va concretar que la distribució de lectors es fa a la mateixa UPC i en funció de necessitats a partir de criteris i paràmetres acordats. El vicerector va afegir que, pel que fa al professorat associat, i també al professorat lector, el problema de fons, a més de l’estrictament econòmic, és un tema d’autonomia autonomia, ja que s’imposen taxes de reposició des de l’Administració. Finalment, i en relació al pla de promoció del PDI, Miquel Soriano va dir que s’ha de treballar amb el comitè i va anunciar que hi ha previst presentar al proper Consell de Govern una convocatòria de 25 + 25 places de professors titulars i agregats a catedràtic en dos anys.