Per una llei de convivència acadèmica consensuada amb la comunitat universitària

Per una llei de convivència acadèmica consensuada amb la comunitat universitària
+
Descarregar

Estudiant prenent apunts a classe

El 3 de juliol, la Crue Universitats Espanyoles ha fet públic un comunicat a favor d'una llei de convivència acadèmica consensuada amb la comunitat universitària, amb motiu del Projecte de Reial Decret anunciat pel Ministeri d'Universitats, pel qual es deroga el Decret de 8 de setembre de 1954, relatiu al Reglament de disciplina acadèmica dels centres oficials d'Ensenyament Superior i d'Ensenyament Tècnic, depenents del Ministeri d'Educació Nacional.

07/07/2020

El comunicat, elaborat i publicat per la Crue el 3 de juliol, és el que es transcriu a continuació:


'La Crue Universitats Espanyoles coincideix amb el Ministeri d'Universitats en la necessitat de substituir el decret de 8 de setembre de 1954 sobre el Reglament de disciplina acadèmica dels centres oficials d'Ensenyament Superior i Ensenyament Tècnic. No obstant això, cal assenyalar que la seva completa derogació sense haver desenvolupat abans una nova llei sobre convivència acadèmica en l'ensenyament universitari empenyeria al Sistema Universitari Espanyol en un limbe jurídic en què quedarien desprotegits la gran majoria dels nostres i les nostres estudiants que observen actituds cíviques i honestes, davant del reduït grup dels que opten per les males pràctiques.

Les normes de convivència s'han d'ajustar als principis d'una democràcia moderna en la qual el diàleg i la participació siguin les bases d'aquesta convivència i en la qual es respecti la diversitat i es defensi la igualtat d'oportunitats, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb els quals la Universitat s'ha compromès. En aquest marc s'entén que les relacions entre totes les persones que integren la comunitat universitària s'han d'exercir sota els principis de responsabilitat compartida i respecte mutu i estar emparades en uns principis ètics i de bones pràctiques.

És imprescindible construir una norma comprensiva que sigui d'aplicació en tot el sistema universitari espanyol, tant de titularitat pública com privada. I en aquesta norma és obligat abordar un serrell important, el tema disciplinari, en la qual cosa la resta d'estaments de la comunitat universitària ja estan sotmesos, en els seus respectius règims. Recórrer a elements sancionadors és sempre la solució menys desitjable d'un conflicte i és, per tant, l'últim recurs. Però la seva absència pot desactivar els processos de mediació –que han demostrat ser una solució molt eficaç– en produir-se una clara situació de desigualtat.

La Constitució, en la disposició addicional tercera, diu de manera literal que «queden derogades totes les disposicions que s'oposin a aquesta Constitució», per la qual cosa s'entén que en aquell mateix instant van quedar sense vigència totes aquelles parts del reglament que són inconstitucionals. Abolir ara el decret en la seva totalitat no només no ajudarà a millorar la convivència universitària, sinó que pot fins i tot dificultar-la si abans no s'ha construït una alternativa pactada amb tots els estaments de la comunitat universitària.

Des de la Crue volem oferir al Ministeri tota la col·laboració de les universitats espanyoles per consensuar un text normatiu que resolgui un anacronisme que es manté des de fa 41 anys, però que la darrera cosa que necessita en aquest moment són decisions precipitades.'