S'aproven les normes de convivència universitària de la UPC

El Consell de Govern del 23 de maig ha aprovat les Normes de convivència de la UPC, que regulen els principis de la convivència a la UPC, les mesures de prevenció i resposta contra la violència, la discriminació o l’assetjament entre membres de la comunitat universitària i els mitjans alternatius de resolució de conflictes de convivència. Paral·lelament, s’ha donat llum verda al Reglament de règim disciplinari de l’estudiantat, d’acord amb el que preveu la llei.

01/06/2023

Les normes de convivència de la UPC han estat aprovades, pel Consell de Govern de la UPC, en virtut del mandat legal de la Llei de convivència universitària, així com del que preveuen els Estatuts de la UPC, i s’apliquen a tots els membres de la comunitat universitària, així com a qualsevol altra persona que dugui terme activitats de la UPC o hi participi. Amb aquesta normativa, la Universitat es dota d’un sistema integral de protecció i garantia de la convivència per donar resposta als conflictes interns que puguin alterar-la i que impedeixin el desenvolupament normal de les funcions essencials de la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

El text regula les mesures de prevenció i resposta contra la violència, la discriminació o l’assetjament i, més concretament, les mesures de prevenció i resposta contra la violència; la discriminació o l’assetjament sexual; l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals, així com la discriminació per racisme, xenofòbia, intolerància en l’esport en l’àmbit universitari, edat, estat de salut, classe social, religió o conviccions, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i per raó de discapacitat.

Segons la normativa aprovada, la UPC ha de donar informació a les víctimes sobre els seus drets, així com l’acompanyament psicològic i jurídic per afavorir-ne la recuperació i les mesures d’acompanyament.

Així mateix, el document regula els mitjans alternatius de resolució de conflictes basats en la mediació. Les comunicacions i denúncies, que no poden ser anònimes, es poden fer arribar a la Comissió de Convivència amb un Reglament d’organització i funcionament aprovat en acord del Consell de Govern CG/2022/06/13. Aquesta Comissió, integrada de manera paritària per representants de l’estudiantat, del PDI i del PAS  promou la resolució de conflictes entre membres de la Universitat de manera externa a un procediment disciplinari  i,  en el cas de l’estudiantat, es pot aplicar dintre del procediment disciplinari.

 Paral·lelament, el Consell de Govern també ha donat llum verda al Reglament de règim disciplinari de l’estudiantat, d’acord amb el que preveu la mateixa Llei, la qual estableix un nou règim d’infraccions i sancions adaptat a l’actualitat.

Properament s’habilitarà un espai a la web amb tota la informació relacionada amb les normes de convivència: normatives, comissió de convivència i protocols.