Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació té per objectiu formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l'àmbit de la neuroenginyeria i de la rehabilitació en el camp de la salut. Es proposa que l'estudiantat adquireixi un coneixement dels fonaments teoricopràctics de la neuroenginyeria i la rehabilitació i de la tecnologia que hi està associada. Les matèries proporcionaran coneixements i habilitats sobre enginyeria neural, sistemes sensorials, cerebrals i musculars, tecnologia assistencial i teràpies cognitives, motores i cardiorespiratòries, entre d'altres. Aquest màster s'imparteix conjuntament amb l'Institut interuniversitari de Neurorehabilitació Guttmann (adscrit a la UAB).
Durada i inici
1 curs acadèmic i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Consultar web ETSEIB. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
Institut Universitari de Neurorrehabilitació Guttmann (UAB)

Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
S'estableix com a requisit d'idioma per accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per poder accedir-hi.

Accés directe
El màster ha estat configurat per a estudiants que hagin realitzat un grau en enginyeria i hagin aconseguit uns coneixements, si més no bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la instrumentació, l'electrònica, la mecànica, la informàtica i el control en temps discret. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i que tenen accés directe, sense que calguin complements de formació, en proporcionar formació obligatòria en tots els camps esmentats anteriorment són:
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria Física
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
D'aquesta manera, el màster se centrarà a aprofundir i aplicar aquests coneixements tècnics en el camp de la salut i, concretament, en l’àmbit de la neuroenginyeria i la rehabilitació.

Complements formatius
Per a altres titulacions diferents de les que tenen accés directe, es preveu la possibilitat que la comissió acadèmica del màster valori de manera específica i personalitzada la formació prèvia acreditada per l'estudiant i estableixi els complements de formació que s’hagin de cursar en cada cas, amb l'objectiu d'anivellar els coneixements i les capacitats dels candidats i candidates segons la titulació d'ingrés.

Aquestes titulacions previstes serien les següents:
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria de Materials
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Física
 • Altres titulacions d'enginyeria o equivalents de l’ordenació d'estudis anterior.
En aquests casos, la comissió acadèmica del màster estudiarà de manera específica i personalitzada els complements de formació que es requereixin, en funció de la titulació d'accés i la formació prèvia acreditada de cada estudiant.

Els complements que calguin cursar dependran de la titulació d'origen i de les assignatures optatives cursades per l'estudiant, les quals, tenint en compte el perfil d'ingrés definit, hauran d'estar vinculades a les següents matèries i rangs de crèdits, d’acord amb la comissió acadèmica:
 • Enginyeria Mecànica i Materials (de 0 a 10,5 crèdits).
 • Electricitat, Electrònica i Automàtica (de 0 a 12 crèdits).
 • Electrònica Industrial (de 0 a 6 crèdits); Senyals i Sistemes (de 0 a 4,5 crèdits).
 • Altres continguts que la comissió consideri segons el perfil d'ingrés.
En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés en el màster dels estudiants que necessitin més de 30 ECTS de complements de formació.

Els complements s’hauran de cursar durant el primer quadrimestre de la titulació i hauran de correspondre a les assignatures que actualment s'imparteixen en les titulacions de grau de l’ETSEIB o altres d’equivalents autoritzades per la comissió del màster.
Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60%
 • Valoració de l’experiència professional: 10%
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 10% (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeo de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 20%
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Tercer quadrimestre

 • Pràctiques Externes 18
 • Treball de Fi de Màster 12
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic