Aprovat el Pla de desconfinament de la UPC

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, el 14 de maig, el Pla de desconfinament i de reactivació progressiva de l’activitat als diferents campus de la UPC. Un full de ruta que es planteja en quatre fases i que s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia i a les instruccions de les autoritat competents. Tots els campus de la UPC reprenen la normalitat des del 19 de juny. De moment estan vigents les mesures i instruccions determinades per a la fase 3 i es treballa per definir plans d’actuació per a aquest nou escenari.

19/06/2020

El Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l'activitat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que s’ha articulat arran de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19, presenta els criteris i les directrius per a les quatre fases de desescalada de l’activitat presencial a la Universitat i està subjecte a les modificacions que l'evolució de la pandèmia vagin exigint.

El document aprovat s’ha definit a partir del diàleg i la negociació tant en el marc del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat com amb els representants dels treballadors i treballadores i les unitats acadèmiques i funcionals de la UPC. Pivota sobre la premissa de continuar proporcionant el servei públic que té encomanat la Universitat de manera compatible amb la seguretat i la salut de les persones en un marc de responsabilitat col·lectiva.

El pla preveu una desescalada descentralitzada en la qual els centres docents vagin prioritzant el procés i situa el teletreball com la modalitat preferent de treball mentre duri l’actual situació de crisi sanitària. El pla posa l’èmfasi també en fer possible la conciliació en el retorn al treball presencial i l’atenció a les persones en risc com a conseqüència de l’epidèmia per la COVID-19.

Al web de la UPC s’ha publicat el portal COVID-19, que recull tota la informació sobre aquest pla, així com altres continguts relacionats amb la pandèmia i que poden ser d’interès tant per als estudiants com per al personal de la Universitat. Respostes a les preguntes més freqüents, serveis i ajuts per estudiar i treballar en remot, així com els projectes de recerca i de caire social que la Universitat ha posat en marxa per lluitar contra la COVID-19 són alguns dels continguts del nou site.

Xavier Massó, gerent:


“El pla de la UPC per a la reactivació de l’activitat s’anirà reescrivint en funció de l’evolució de la pandèmia”

La UPC disposa d’un full de ruta per guiar la desescalada a la Universitat, que ha estat aprovat pel Consell de Govern del 14 de maig. El pla, anomenat 'Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l’activitat' , s’articula en mig d’una crisi sanitària i social provocada per la COVID-19. Moltes incerteses i la necessitat de fer adaptacions en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries condicionen la seva execució. Per a Xavier Massó, al capdavant de la Gerència de la Universitat, la premissa és “continuar donant el servei públic que tenim encomanat, en tota la seva extensió, però aquest servei ha de dur-se a terme d'una manera compatible amb la seguretat de les persones en un marc de responsabilitat col·lectiva”.

Quines són les claus d’aquest pla?
En primer lloc, continuar donant un servei públic de qualitat, però amb l’obligació d’anteposar la salut de les persones. També és essencial la negociació amb la part social i l’escolta activa de la comunitat. El pla és un document viu, que s’anirà reescrivint en funció de l’evolució de la pandèmia a escala mundial, però també amb les afectacions que tingui en l'àmbit local, amb tot el que això implica d’imprevisibilitat. En aquest escenari, hem de continuar treballant, però està clar que es necessitava una planificació, un full de ruta que evités la improvisació. Un altre element rellevant del pla és la descentralització de la desescalada a la UPC: a partir de la fase 2 hem previst que els centres docents prioritzin les actuacions a realitzar perquè som una universitat heterogènia i les necessitats de cada centre i de cada unitat acadèmica són diferents.

Com s’ha dut a terme aquesta planificació?
El punt de partida és un primer document tècnic que neix del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i que ens permet emmarcar el pla que  finalment s’ha definit. El text ha evolucionat amb actuacions en l'entorn i també amb criteris organitzatius i de condicions de treball, amb l’objectiu que afavoreixin la protecció de les persones i el treball segur. En el centre del pla està la seguretat les persones. S’han fet molts contactes i reunions amb el Comitè de Seguretat i Salut (CSS), amb els representants dels treballadors i treballadores; també amb les direccions de les unitats tant acadèmiques com funcionals. Es tractava de desenvolupar un projecte de desescalada en quatre fases i sobre el qual haurem de seguir treballant per recollir les sensibilitats de tothom, i alhora amb tota la casuística de l’heterogeneïtat de la Universitat. Calia assumir la responsabilitat de posar en marxa l’activitat presencial de la UPC amb la col·laboració i el compromís de tothom.  

El teletreball és un dels elements clau...
Sí, durant el temps que duri aquesta situació, el teletreball serà la fórmula preferent de treball a la UPC. S’ha fet tot l’esforç per dotar en temps rècord de les eines per fer aquest teletreball possible per a tothom. En el pla la presencialitat queda, forçosament, reservada per a situacions imprescindibles. L’autoprotecció és una prioritat i és per això que la Universitat ha fet compres importants de materials d’autoprotecció com mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic. Alhora, reforcem les actuacions d'informació i sensibilització per ser molt clars informant les persones del que cal fer i del que es pot fer en cada moment.

En un moment tan difícil com l’actual, com es contempla la conciliació en el retorn a l’activitat presencial de la plantilla?
El pla contempla mesures importants de conciliació perquè sabíem els problemes que estan tenint moltes persones amb els nens i les nenes a casa o amb persones grans dependents. Era bàsic. Així, les persones que en les fases 1, 2 i 3 tinguin dificultats afegides de conciliació per tenir menors de 12 anys al càrrec, o persones dependents o persones amb dificultats d’edat avançada, podran continuar teletreballant. N’hauran d’informar de la situació al seu cap per tal que es pugui organitzar adequadament el treball presencial.

Les persones en risc mereixen una atenció especial en el pla?
El mateix Ministeri de Sanitat definia una llista, al principi de l’emergència sanitària, en la qual concretava els col·lectius en risc durant la pandèmia. A la UPC, en la negociació del pla amb els representants dels treballadors i treballadores, vam arribar a l’acord d’incloure també les persones que estan en període de lactància i aquelles que estan en tractament actiu per un càncer, o que poden tenir dificultats per haver patit aquesta malaltia recentment. El pla preveu el mecanisme per a què aquestes persones puguin continuar teletreballant, o en el cas que voluntàriament vulguin treballar presencialment se’ls recomanin mesures més específiques d’autoprotecció.

Mascaretes sí o mascaretes no?
L'ús de la mascareta és altament recomanable i obligatòria sempre que no es pugui mantenir la distància. Serà així en el cas dels estudiants que hagin d’assistir a seminaris, laboratoris, aules o espais de biblioteques i fins a la fase 3. Si l’estudiant no en disposa i ha de venir a la Universitat, puntualment, a fer un examen o una pràctica durant les fases 2 i 3, li facilitarem una... amb el que això implica, perquè la situació del mercat d’elements de protecció és realment molt complicada. Cal recordar, però, que la previsió és que aquest curs s’acabarà de manera no presencial.

I en el cas del personal UPC?
En el cas del personal, hem previst proporcionar mascaretes en totes les fases del pla mentre duri la situació. En tot cas, sempre s’informarà a les persones del què cal fer en cada situació. El compromís de tothom per tenir una UPC protegida ha de ser sempre respectar la distància de seguretat de dos metres i reforçar al màxim les mesures d’higiene personal.

Quant li costarà a la UPC aquesta pandèmia?
Encara és difícil de saber, perquè malgrat que estem fent aproximacions no sabem del cert quina repercussió real tindrà en la matrícula de màster, per exemple, que és la que es pot veure més afectada, conjuntament amb els projectes de recerca i de transferència. A aquestes quantitats, que n’hem portat una primera aproximació a Consell de Govern, caldrà incorporar aspectes com el cost dels equips de protecció individual, el cost del reforç de la intensificació de la neteja per garantir la desinfecció dels espais  i d’altres que estem acabant d’avaluar. En tot cas, es prioritzaran les necessitats i les inversions que es deriven d’aquesta situació que ens ha fet més virtuals i ha creat noves necessitats en l’àmbit de la docència no presencial. És en aquest sentit que estem planificant les inversions que podrem assumir aquest any a partir del pla plurianual d’inversions universitàries.

Com superarà la UPC aquesta crisi?
Tenim la UPC ben preparada i les persones que en formen part absolutament implicades per superar l’actual situació i, fins i tot, per trobar noves oportunitats malgrat la complexa situació que estem vivint personalment i socialment. Crec que la UPC ha fet un procés d’adaptació força modèlic perquè tots els col·lectius han treballat en la mateixa direcció, posant per sobre de tot l’objectiu i la missió institucional.