Comunicat del Consell de Govern: en defensa dels drets civils a Catalunya i a Espanya

Sotmesa a votació, ha estat aprovada la declaració següent, presentada per dos membres del professorat, que van sol·licitar-ne la inclusió com a punt de l’ordre del dia del Consell de Govern de la UPC del 12/04/18, atenent al que preveu l'article 7.2 del Reglament del Consell de Govern.

16/04/2018

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) declara:

• Que la recuperació de la seguretat jurídica de tots els catalans i espanyols és imprescindible i l’arbitrarietat de les decisions dels poders públics és incompatible amb l’estat de dret.
• Que és imprescindible que es respectin els drets fonamentals d’expressió, reunió, manifestació i participació política.
• Que la recuperació de la convivència només és possible recuperant els usos democràtics i resolent en l’àmbit polític els problemes polítics