El Claustre Universitari de la UPC es reunirà el 31 de gener

Ròtul amb la data de la sessió
+
Descarregar

La sessió s'emet en directe i en obert per Zonavídeo UPC

La propera sessió del Claustre Universitari de la UPC, de caràcter ordinari, tindrà lloc el 31 de gener, de 8:45 a 15 h, en modalitat mixta: per videoconferència i, presencialment, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, a Barcelona. La sessió es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC.

25/01/2023

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech  (UPC) es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, 31 de gener, per acord del Consell de Govern el 19 de desembre. La reunió es farà en modalitat mixta: per videoconferència i, presencialment, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, al Campus Diagonal Nord de Barcelona, i es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC,

L’horari previst de la sessió és de 8:45 a 15 h. L’ordre del dia aprovat és el que es detalla tot seguit:

  1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les reunions de 4 i 7 d’octubre de 2022
  2. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern
  3. Eleccions per a la provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari
  4. Informe del rector
  5. Informe Síndica de Greuges del període 2020-2022
  6. Informe sobre les activitats del Comitè d'Ètica
  7. Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
  8. Torn obert d'intervencions

En aquesta sessió s’incorporen els nous representants del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A), del professorat associat (PDI-B1), del personal investigador en formació (PDI-B2), del PDI no permanent doctor (PDI-B3) i de l’estudiantat elegits en les eleccions per a la provisió de vacants, efectuades de 23 al 25 de novembre.

Els informes i els documents definitius de la sessió es publicaran els dies posteriors a la reunió al web Govern UPC.

Sobre el Claustre Universitari
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans.

Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari, en sessió ordinària, del 31 de gener de 2023 [Acord CG/2022/07/03]