El Consell de Govern de la UPC aprova la fase de represa del Pla de desconfinament

El Consell de Govern de la UPC, reunit en sessió ordinària per videoconferència el 2 de juliol, ha aprovat el document de mesures de la fase de represa, prevista en el Pla de desconfinament de la UPC i en la qual es troben, des del 19 de juny, tots els centres docents i campus de la Universitat. En vigor des del dia 8 de juliol, les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per a la comunitat universitària aprovades substitueixen les establertes en la fase 3 a la UPC. Estaran vigents fins que es mantingui activat el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) respecte la pandèmia per COVID-19.

08/07/2020

El propòsit del document de mesures de la fase de represa dintre del Pla de desconfinament és establir actuacions concretes de cara a l’etapa de represa, instaurada el 19 de juny i regulada per la Resolució SLT1429/2020, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS‐CoV2. Aquestes mesures són d'aplicació per a l'estudiantat, el PDi i el PAS.

Els principis generals que inspiren les actuacions són el marc normatiu vigent i els criteris i protocols establerts en el Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l’activitat a la UPC aprovat per Consell de Govern el passat 14 de maig, i desenvolupats en mesures concretes per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat en allò que no s’oposin les mesures previstes en aquest acord.

Les mesures sobre les que es fa especial referència en aquesta etapa es basen en la distància de seguretat, la prevenció personal (higiene de mans, etiqueta respiratòria i ús de mascareta), així com a la neteja i desinfecció, i també als procediments d’actuació en la detecció de casos i contactes.

L’acord consta de les mesures organitzaves de referència per a la comunitat universitària; mesures sanitàries i de prevenció per a tot el personal de la UPC, així com sobre el material i equips de protecció a disposició de la comunitat UPC; mesures en relació als edificis, espais, instal∙lacions i equipaments, així com d’específiques per a les aules i laboratoris docents i de recerca. També inclou mesures específiques en espais d’ús compartit com ara sales d’estudi, biblioteques, sales treball en grup, sales de reunions i menjadors, i per a les sales d’actes, espais d’emprenedoria, incubació o de coworking i espais per a associacions. Igualment hi ha mesures específiques per als lavabos i vestidors així com protocols de neteja i mesures en relació a les concessions: bars, restaurants, instal∙lacions esportives, aparcaments, etc. Finalment, el document fa referència al procediment d’actuació enfront la detecció de casos i contactes.