Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / EMPRESES / Expertesa

Expertesa

Matèries primeres

Línies de recerca principals

 • Fibres naturals
 • Fibres químiques
 • Noves matèries primes renovables
 • Polímers funcionals

Què implica això?

S'estudien les propietats de les fibres naturals i químiques d’aplicació tèxtil. Aquestes propietats es refereixen a la seva microestructura i aquesta relacionada amb les seves propietats físiques, mecàniques, tèrmiques, químiques i de sorció. Molt importants han estat els treballs relacionats amb la llana, cotó, viscosa i altres fibres artificials i del polièster, la poliamida, la acrílica i la polilactida com les més estudiades entre les fibres sintètiques. S’ha estudiat el canvi de la microestructura i de les propietats de les fibres amb totes les variables del seu processat. També es desenvolupen noves tècniques de caracterització i d’adequació de les tècniques ja utilitzades amb altres fibres pels nous polímeres fibrosos, principalment de noves fonts de fibres naturals. S’estudia la seva adequació i es fan els tractaments adients pel seu tractament a la filatura, teixidoria, tintura i acabat i també en els processos d´estructures tèxtils no teixides. La fita en aquest cas és aconseguir el disseny de prototips a partir de noves matèries i caracteritzar les seves propietats per tal de trobar noves fonts de matèries primeres d’aplicació comercial. També s’estudia la funcionalització dels materials convencionals i de nova tecnologia, amb tècniques diverses, per obtenir noves propietats (veure la línia de recerca corresponent).

Processos tèxtils

Línies de recerca principals

 • Blanqueig de cotó i llana
 • Tintura i acabats
  • Fisico-química i cinètica de la tintura
  • Optimització i control de processos
  • Reutilització dels banys de tintura i reducció de la contaminació
  • Qualitat i control del color
  • Productes auxiliars pels diferents requeriments dels processos de filatura i teixidora
 • Tensioactius i detergència
  • Detergència tèxtil i cura de la roba
  • Suavitzants
  • Aplicació de tensioactius com auxiliars tèxtils
 • Tractaments enzimàtics

Què implica això?

El desenvolupament de processos tèxtils encaminats a l'òptima qualitat del producte tèxtil acabat, el rendiment òptim dels processos, la disminució en el consum d'energia i a la multifuncionalitat dels teixits amb el respecte al medi ambient (absència de toxicitat i amb biodegradabilitat) de summa importància en el valor afegit en els productes que, avui dia, exigeixen els consumidors i la competitivitat de la indústria tèxtil europea. Per aconseguir l'anterior, s'estudia la fenomenologia dels processos (blanqueig, tintura, acabats, detergència, tractaments enzimàtics etc.) per a l'adequada aplicació industrial, així com també, el desenvolupament de nous materials i productes tèxtils d'altes prestacions. S'investiguen els problemes tècnics per augmentar l'eficiència d'un determinat procés de producció en el camp tèxtil i sectors afins, per millorar la qualitat i disminuir els costos. Es disposa de l’utillatge necessari per dur a terme dins del seu àmbit, el necessari per aconseguir els objectius fonamentals indicats.

Nanotecnologies

Línies de recerca principals

 • Aplicacions biomèdiques
 • Nanofibres dopades per superconductors
 • Nanocomposites
 • Aplicació superficial de nanopartícules

Què implica això?

La nanotecnologia i la seva aplicació a la industria tèxtil genera moltes expectatives en el sector. És una de les línies d’investigació prioritàries de l’INTEXTER. Aquí es va dissenyar per primera vegada un prototipus per obtenir nanofibres tèxtils de manera controlada y reproduïble, mitjançant electrospinning, tècnica que permet produir-les mitjançant carregues electrostàtiques. Actualment, aquesta tècnica s’està desenvolupant per aplicacions mèdiques i fruit dels estudis són diverses patents i una spin-off. Per altre banda, també s’ha estudiat l’ús de diferents substàncies com a rebliment de fibres i nanofibres per a l’obtenció de noves fibres amb propietats especials. L’ús de nanoparticles de carboni ens permet obtenir nanofibres per superconductors. L’ús de nanopartícules ceràmiques en la fabricació de fibres de polièster permet obtenir polièster amb propietats especials. L’estudi dels processos de compatibilització de les dues fases és una de les línies actualment en desenvolupament.

Composites

Línies de recerca principals

 • Valorització de residus biogènics (cel·lulosa, queratina) per a diferents aplicacions industrials.
 • Pretractaments físics i/o químics per a l’estabilització dels residus.
 • Fabricació de materials biocompòsits de matriu polimèrica
 • Caracterització estructural i mecànica dels materials biocompòsits
 • Tractaments químics per a la millora de la compatibilitat dels components

Què implica això?

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és l’aprofitament de recursos biogènics per desenvolupar aplicacions industrials en l’àrea dels materials com per exemple la fabricació de materials biocompòsits. En concret, la recerca es concentra en transformar residus biogènics (cel·lulòsics o queratínics) en materials tècnics que puguin ser manipulats industrialment mitjançant pretractaments d’estabilització de baix cost i de mínim impacte ambiental. Aquests residus estabilitzats es poden mesclar amb polímers per l’obtenció de biocompòsits o “green” compòsits. En qualsevol cas, l’objectiu és la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.

Gestió

Línies de recerca principals

 • Gestió de la producció i la qualitat a la filatura i teixidoria
 • Tècniques per gestió integral del procés tèxtil

Què implica això?

Desenvolupament de tècniques per la gestió de la producció i la qualitat a la filatura i teixiduria. Tècniques per la gestió empresarial en la industria tèxtil

Anàlisi i tractament d'aigües residuals i de procés

Línies de recerca principals

 • Estudis en planta pilot i tractaments avançats de depuració
 • Plantes pilot in situ
 • Plantes pilot de laboratori
 • Estudis d’eliminació del color d’efluents
 • Estudi de nous coagulants
 • Optimització de plantes depuradores
 • Càlculs de disseny i modificació de processos de depuració
 • Modelització matemàtica de processos de depuració

Què implica això?

Tot i tenir cura per minimitzar el consum de productes químics, d’aigua i energia durant el procés productiu, al final queden uns efluents líquids amb productes orgànics e inorgànics, alguns de difícil eliminació ( colorants, retardadors de flama, antiestàtics, repel·lents al aigua i oli, tensioactius, sals etc). En aquesta línia s’estudia el comportament i la millora dels diferents processos de depuració en la depuració d’efluents industrials. Es treballa tant en processos biològics ( Fangs actius, Bioreactors de Membrana- MBR, Reactors de llit mòbil- MBBR etc) com amb processos fisico-químics ( coagulació-floculació, membranes, processos electroquímics d’oxidació avançada ...). La recerca se centra principalment per resoldre els problemes dels efluents de l’industria tèxtil, però també d’altres sectors industrials com la química fina, detergents, alimentari etc.

Reutilització i reciclat d'aigües residuals

Línies de recerca principals

 • Processos avançats d’oxidació electroquímica
 • Processos de membrana : MF,UF,NF i OI
 • Recuperació de colorants
 • Reutilització d’aigües residuals
 • Recuperació de salmorra dels banys de tintura

Què implica això?

Tot i tenir cura per minimitzar el consum de productes químics, d’aigua i energia durant el procés productiu, al final queden uns efluents líquids amb productes orgànics e inorgànics, alguns de difícil eliminació ( colorants, retardadors de flama, antiestàtics, repel·lents al aigua i oli, tensioactius, sals etc). En aquesta línia s’estudia el comportament i la millora dels diferents processos de depuració en la depuració d’efluents industrials. Es treballa tant en processos biològics ( Fangs actius, Bioreactors de Membrana- MBR, Reactors de llit mòbil- MBBR etc) com amb processos fisico-químics ( coagulació-floculació, membranes, processos electroquímics d’oxidació avançada ...). La recerca se centra principalment per resoldre els problemes dels efluents de l’industria tèxtil, però també d’altres sectors industrials com la química fina, detergents, alimentari etc.

Biodegradació d'aigües i productes

Línies de recerca principals

La tintura y acabado de artículos textiles ejerce un notable impacto en el medio ambiente, ya que consume grandes cantidades de agua, energia y productos químicos. Para minimitzar este impacto se estan desarrollando nuevos productos biodegradables, obtenidos de materias renovables, reutilitzables y menos tóxicos. La industria textil tiene que hacer un gran esfuerzo en la substitución de productos tóxicos como fluorocarbonos C8, eftalatos, nonilfenoles etc. A pesar de la necesidad de productos químicos alternativos menos tóxicos, debemos poder detectar la presencia de substancias limitadas o prohibidas por la normativa internacional.

Ecotoxicologia

Línies de recerca principals

 • Caracterització fisicoquímica i biològica de sòls i de sediments
 • Estudis amb plantes
 • Estudis amb invertebrats terrestres
 • Estudis de toxicitat aguda i crònica
 • Estudis de camp amb organismes aquàtics

Què implica això?

L’objectiu general de la línia es estudiar l’impacte que els diversos tipus de contaminants poden produir en els medis aquàtic i terrestre, ja sigui en comunitats naturals o a nivell de laboratori. En l’avaluació de l’impacte ecològic es poden tenir en compte diferents paràmetres o aspectes tals com els efectes sobre la supervivència i el comportament de les espècies d’organismes, la incidència a nivell de metabolisme sobre alguns biomarcadors generals i específics de determinades funcions metabòliques, les alteracions transitòries o permanents ocasionades per situacions de contaminació ambiental, entre altres com la permanència o biodegradació, etc..