Consell de Direcció

Està format per diferents òrgans unipersonals generals (vicerectors i vicerectores, el secretari o secretària general, el o la gerent o gerenta i delegats i delegades del rector o rectora) i el o la cap de gabinet del rector. Assisteixen el rector o rectora en les seves funcions.

Rector Daniel Crespo Artiaga
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador Miquel Soriano Ibánez
Vicerector de Recerca Jordi Llorca Piqué
Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria Climent Molins Borrell
Vicerectora de Política Acadèmica Montserrat Pardàs Feliu
Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística Imma Ribas Vila
Vicerectora de Docència i Estudiantat Anna Mujal Colilles
Vicerector d'Estratègia Digital Àlvar Vinacua Pla
Vicerectora de Política Internacional Lourdes Reig Puig
Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori Jordi Ros Ballesteros
Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat Josefina Antonijuan Rull
Vicerector de Política Universitària Joan Gispets Parcerisas
Secretària general Ana B. Cortinas Abad
Cap del Gabinet del Rector Lluís Monfort Peligero
Gerent Ivan Planas Miret