Comparteix:

Generadora de coneixement

Aquest curs, es manté la taxa d'ocupació dels graduats i graduades de la UPC en un 93 % segons el darrer estudi realitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. A més, d'aquest percentatge, el 95 % ho fa a temps complet. Aquesta dada és fruit d'un model docent en què l’estudiantat és el principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC. La generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats, amb una empremta pròpia.

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic 2020-2021 ha incorporat dos nous graus universitaris, el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports, impartit per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i el grau en Enginyeria Ambiental que imparteix l'Escola de Camins amb l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB). Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s'han implantat set programes nous, un dels quals és Erasmus Mundus: el master’s degree in Cybersecurity, el màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació; el master’s degree in Urban Mobility; el màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació; el màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica;el màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils i l'Erasmus Mundus master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS).

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat de 5.953 estudiants de grau i de 2.678 estudiants en els estudis de màster universitari.

La recerca d'excel·lència, agent transformador

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. 

Entre moltes altres fites, durant l’any 2020, la UPC ha participat en 795 projectes de recerca i 974 contractes i convenis amb empreses i altres institucions, a través dels quals s'han obtingut més de 17 milions d'euros d'ingressos en recerca. El talent de les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar un increment d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports: 1.829 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 805 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 207 beques perquè estudiantat de grau o màster s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 141 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han iniciat 76 contractes postdoctorals perquè els investigadors i investigadores consolidin la seva tasca de recerca.

Pel que fa als projectes de recerca estratègics institucionals, aquest curs s’ha continuat la participació en el consorci europeu EIT Urban Mobility i, en l’àmbit internacional, en el projecte UNITE! Aquesta xarxa de set universitats europees, en què participa la UPC com a sòcia té com a objectiu la creació d'una aliança que actuï com una universitat tecnològica de referència amb capacitat d’atraure talent més enllà del continent europeu.

L' escenari, el món

La situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19 ha comportat un descens generalitzat dels indicadors de mobilitat a totes les institucions d'educació superior. En el marc del Pla d’Internacionalització de la Universitat, s’han signat 18 nous convenis de doble titulació internacional, i s’ha participat en 26 fires de promoció dels estudis amb presència a 62 països.

La UPC ofereix 42 programes de doble titulació amb 26 universitats de 10 països, dada que representa un total de 276 convenis actius. A més, hi ha 1.588 convenis de mobilitat signats amb 738 universitats de 58 països.