Les mesures UPC per ajudar l’estudiantat a continuar amb l’activitat acadèmica durant la pandèmia

Durant la crisi sanitària, la Universitat ha posat en marxa un seguit de mesures que tenen com a objectiu proporcionar suport a l’estudiantat per continuar cursant els estudis. Són mesures destinades a facilitar l’estudi, a donar suport econòmic a través del Pla d’Equitat i a adaptar normatives i regulacions a la nova situació.

26/05/2020

El primer paquet de mesures implementades va estar dirigit a posar en marxa amb caràcter d’urgència una docència virtual i contemplava des del reforç en matèria d’atenció TIC al lliurament d’equipament i targetes SIM per facilitar la connexió des de casa a aquelles persones que no disposaven d’equips adequats. També les biblioteques virtualitzàven totalment la seva activitat oferint més serveis no presencials, incrementant l’accés a recursos d'informació i renovant automàticament els préstecs.

La Universitat ha adaptat les seves normatives a la situació excepcional provocada per la COVID-19. Normatives, calendari acadèmic, avaluacions s’han hagut transformar per contemplar una nova realitat no presencial i un escenari d’incerteses. En aquest nou marc, es posava en marxa també el Compromís d’integritat acadèmica de l’estudiantat, un compromís ètic pel que fa a la docència i l’avaluació en la nova situació no presencial.


El Pla d’Equitat UPC

La situació econòmica derivada de la pandèmia ha configurat una línia central de suport a l’estudiantat articulada al voltant del Pla d’Equitat, una iniciativa en dos línies d’acció: les modificacions de la matrícula per a la devolució de preus públics en determinats supòsits i la convocatòria d’ajuts econòmics adreçats a l’estudiantat.

En el cas de les modificacions de matrícula amb dret a devolució de preus públics, la UPC acordava el retorn dels preus públics en els supòsits següents: 

  • Pràctiques curriculars que no es puguin adaptar al format no presencial, ni els sigui possible el seu ajornament 
  • Assignatures o matèries que no s’han pogut impartir davant la impossibilitat de realitzar la docència en format no presencial,
  • Matrícules de mobilitat quan aquesta no s’ha pogut iniciar o s’ha hagut de suspendre amb impossibilitat de ser avaluada.
  • Malaltia greu de l’estudiant o d’un membre de la unitat familiar de fins a 1r grau amb qui hi convisqui, 
  • Quan l’estudiant acredita carències d’equipament o connectivitat necessaris per rebre la docència, sempre que ho hagi comunicat correctament al seu centre docent i no s’hagi pogut establir cap mecanisme d’adaptació curricular, substitutori, compensatori, de préstec o de cessió de material que compensi la carència sol·licitada

El Pla d’Equitat ha impulsat també la posada en marxa d’una línia d’ajuts econòmics a l’estudiantat incrementant la dotació del Programa d’ajuts per a circumstàncies sobrevingudes de la Universitat fins a 50.000 euros.

En el marc del mateix pla, també s’ha creat una nova convocatòria de 10 beques salari amb un pressupost total de 5.000 euros que proporcionaran suport econòmic a estudiants que iniciïn els estudis a la UPC durant el proper curs 2020-2021.

En el mateix pla, s’integra igualment una nova convocatòria extraordinària d’ajuts dotada amb 100.000 euros i que ha d’ajudar al pagament de la matrícula del curs 2020-21 a aquells estudiants que ho necessitin.

  • La convocatòria de beques salari com la d'ajuts al pagament de la matrícula per al curs 2020-2021 es faran públiques la setmana del 15 de juny. Més informació.

Altres mesures de caràcter econòmic posades en marxa han estat la paralització de quotes de pàrquings de la Universitat o del mateix Servei d’Esports, que ha virtualitzat completament la seva activitat. El Servei ha passat a oferir via xarxes socials una programació nova i especialment dissenyada per ajudar a mantenir l’activitat física durant el confinament.

El suport psicològic també ha estat reforçat durant l’epidèmia, mantenint l’atenció on line i incrementant horaris d’atenció per arribar a més persones.

La necessitat de mantenir informat constantment l’estudiantat ha estat una altra de les prioritats derivades de la situació. Així a més de comunicacions periòdiques sobre les novetats de cada moment, s’han creat espais específics d’informació (FAQ, Treballar en Remot, #UPCDesDeCasa) en els diferents canals de comunicació de la UPC i s’ha accelerat la posada en marxa de la nova app UPC Estudiants, especialment dissenyada per difondre la informació d’interès per a l’estudiantat.