Les mesures UPC per ajudar l’estudiantat a continuar amb l’activitat acadèmica durant la pandèmia

Durant la crisi sanitària, la Universitat ha posat en marxa un seguit de mesures que tenen com a objectiu proporcionar suport a l’estudiantat per continuar cursant els estudis. Són mesures destinades a facilitar l’estudi, a donar suport econòmic a través del Pla d’Equitat i a adaptar normatives i regulacions a la nova situació.

26/05/2020

El primer paquet de mesures implementades va estar dirigit a posar en marxa amb caràcter d’urgència una docència virtual i contemplava des del reforç en matèria d’atenció TIC al lliurament d’equipament i targetes SIM per facilitar la connexió des de casa a aquelles persones que no disposaven d’equips adequats. També les biblioteques virtualitzàven totalment la seva activitat oferint més serveis no presencials, incrementant l’accés a recursos d'informació i renovant automàticament els préstecs.

La Universitat ha adaptat les seves normatives a la situació excepcional provocada per la COVID-19. Normatives, calendari acadèmic, avaluacions s’han hagut transformar per contemplar una nova realitat no presencial i un escenari d’incerteses. En aquest nou marc, es posava en marxa també el Compromís d’integritat acadèmica de l’estudiantat, un compromís ètic pel que fa a la docència i l’avaluació en la nova situació no presencial.


El Pla d’Equitat UPC

La situació econòmica derivada de la pandèmia ha configurat una línia central de suport a l’estudiantat articulada al voltant del Pla d’Equitat, una iniciativa en dos línies d’acció: les modificacions de la matrícula per a la devolució de preus públics en determinats supòsits i la convocatòria d’ajuts econòmics adreçats a l’estudiantat.

En el cas de les modificacions de matrícula amb dret a devolució de preus públics, la UPC acordava el retorn dels preus públics en els supòsits següents: 

  • Pràctiques curriculars que no es puguin adaptar al format no presencial, ni els sigui possible el seu ajornament 
  • Assignatures o matèries que no s’han pogut impartir davant la impossibilitat de realitzar la docència en format no presencial,
  • Matrícules de mobilitat quan aquesta no s’ha pogut iniciar o s’ha hagut de suspendre amb impossibilitat de ser avaluada.
  • Malaltia greu de l’estudiant o d’un membre de la unitat familiar de fins a 1r grau amb qui hi convisqui, 
  • Quan l’estudiant acredita carències d’equipament o connectivitat necessaris per rebre la docència, sempre que ho hagi comunicat correctament al seu centre docent i no s’hagi pogut establir cap mecanisme d’adaptació curricular, substitutori, compensatori, de préstec o de cessió de material que compensi la carència sol·licitada

El Pla d’Equitat ha impulsat també la posada en marxa d’una línia d’ajuts econòmics a l’estudiantat incrementant la dotació del Programa d’ajuts per a circumstàncies sobrevingudes de la Universitat fins a 50.000 euros.

En el marc del mateix pla, també s’ha creat una nova convocatòria de 10 beques salari per valor de 5.000 euros cada una d’elles que proporcionaran suport econòmic a estudiants que iniciïn els estudis a la UPC durant el proper curs 2020-2021.

En el mateix pla, s’integra igualment una nova convocatòria extraordinària d’ajuts dotada amb 100.000 euros i que ha d’ajudar al pagament de la matrícula del curs 2020-21 a aquells estudiants que ho necessitin.

  • Tant la convocatòria de beques salari com la d'ajuts al pagament de la matrícula per al curs 2020-2021 es faran públiques la setmana del 15 de juny.

Altres mesures de caràcter econòmic posades en marxa han estat la paralització de quotes de pàrquings de la Universitat o del mateix Servei d’Esports, que ha virtualitzat completament la seva activitat. El Servei ha passat a oferir via xarxes socials una programació nova i especialment dissenyada per ajudar a mantenir l’activitat física durant el confinament.

El suport psicològic també ha estat reforçat durant l’epidèmia, mantenint l’atenció on line i incrementant horaris d’atenció per arribar a més persones.

La necessitat de mantenir informat constantment l’estudiantat ha estat una altra de les prioritats derivades de la situació. Així a més de comunicacions periòdiques sobre les novetats de cada moment, s’han creat espais específics d’informació (FAQ, Treballar en Remot, #UPCDesDeCasa) en els diferents canals de comunicació de la UPC i s’ha accelerat la posada en marxa de la nova app UPC Estudiants, especialment dissenyada per difondre la informació d’interès per a l’estudiantat.