Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La UPC / Personal i organització

Personal i organització

Personal

Durant aquest curs acadèmic, com a projectes estratègics s’ha gestionat el canvi de l'aplicació informàtica de recursos humans i s’ha continuat la digitalització dels expedients electrònics tant del personal docent i investigador com del personal d’administració i serveis, i s’ha finalitzat completament aquesta última sèrie.

Pel que fa al PAS, s’ha gestionat l’adjudicació de places i la presa de possessió del personal que ha superat el procés selectiu per a l’escala de gestió (subgrup A2).

Enllaços relacionats

En l’àmbit del PDI, s’ha de destacar la convocatòria d’ajuts per a la requalificació del sistema universitari en tres modalitats diferents: Margarita Salas, requalificació del personal docent i investigador i María Zambrano.

En relació amb l’alerta sanitària per la COVID-19, s’han publicat en format FAQ les instruccions publicades per la UPC relatives a la informació d’interès per al personal.

S’han dut a terme fins a 114 suports administratius en diferents unitats per col·laborar en el manteniment del servei, a través del Servei de Suport a la Gestió, que també, conjuntament amb el Servei d’Infraestructures, ha treballat per cobrir les necessitats de les unitats en l’àmbit de recepció.

Organització

S’ha reforçat l'estructura de suport a la gestió de la recerca i TRR en alguns dels entorns més productius en aquest àmbit.

Millora de processos

S’ha participat en el projecte d'acreditació institucional de la UPC, perquè l’aprovi el Consell de Govern, si s'escau, mitjançant el disseny de nous processos transversals i l’actualització dels vigents que formen el sistema per a la garantia interna de la qualitat d'aquest projecte.

Administració electrònica

S’han atès les necessitats de digitalització de tràmits, de manera accelerada a causa de les restriccions per la COVID-19. Entre altres actuacions, s’han generat nous formularis a la Seu electrònica, s’han implantat nous circuits de signatura electrònica amb l’eTramita i s’han posat en marxa votacions electròniques al Claustre Universitari i per a l'elecció de rector o rectora, en l’avenç més important del procés d’implantació de l’administració electrònica a la UPC.

Accés i selecció

En les convocatòries de PDI, malgrat l’endarreriment de les convocatòries que estaven en marxa en el moment del confinament, s’ha recuperat el calendari mitjançant l’adaptació dels procediments a les circumstàncies de restriccions de mobilitat que afecten tribunals i candidats i candidates.

Pel que fa al PAS, s'han realitzat diferents convocatòries de provisió de places per a les UTG i serveis, i l'ampliació de borses de treball per a interinatges de personal auxiliar administratiu i personal tècnic de biblioteques per a l’obertura extraordinària de les biblioteques en els diferents campus de la UPC.

Així mateix, s'ha continuat el calendari dels processos d'estabilització de places temporals: la finalització de la convocatòria d’oposicions a l'escala de gestió A2 de places d'estabilització i de promoció interna, la convocatòria de concursos d’estabilització de totes les places laborals dels diferents àmbits i perfils, i la convocatòria de les oposicions de places de l'escala tècnica de gestió A1 i de promoció per a l'accés a l'escala A1.

Formació i desenvolupament

En el Pla de formació de PAS destaca l’impuls a les línies formatives de suport a l'acreditació i l'aprenentatge de l'anglès com a llengua de treball i a la millora de la comunicació i la difusió de la informació, el màrqueting i la producció científica.

S’ha donat continuïtat a la formació de suport a les actuacions organitzatives de desplegament i consolidació de l'administració electrònica a la institució, de protecció de dades i la relativa al marc legislatiu i normatiu aplicada als àmbits de gestió propis.

Dins la formació en competències professionals per al lloc de treball, s'ha impulsat la formació en habilitats i eines de suport en la modalitat de treball híbrid.

Prevenció de riscos laborals 2020-2021

Al llarg d’aquest curs, s’han avaluat els riscos de seguretat i higiene d’activitats de 129 laboratoris de diversos campus, fet que ha de permetre la millora de les condicions de seguretat en la recerca i la docència.

A més, s’han assegurat 40 procediments de treball a laboratoris i tallers.

D’altra banda, s’ha assessorat els investigadors i investigadores principals de 63 convenis de recerca en la coordinació amb empreses externes en l’àmbit de la seguretat i la salut.

En l’àmbit de la salut, cal destacar que s’ha fet una revisió mèdica periòdica a 788 persones del PDI i el PAS, mentre que 49, entre PDI i PAS, han estat ateses en visites mèdiques per diferents motius de salut.

Així mateix, s’han actualitzat l’avaluació i les mesures específiques i excepcionals pel risc a l’exposició a la SARS-CoV-2 de tots els llocs de treball en funció de les indicacions de l’autoritat sanitària. També en relació amb la COVID-19, s’ha efectuat el rastreig de 451 possibles contactes estrets entre PDI i PAS; s’han recollit, tractat, seguit i comunicat les dades d’incidència de la COVID-19 en el PDI i el PAS, i s’han recollit i publicat les dades d’incidència de la COVID-19 en l’estudiantat.

Així mateix, s’ha valorat el personal especialment vulnerable que ho ha comunicat (130 PDI i 117 PAS).

En un altre àmbit, aquest curs s’han revisat els continguts dels itineraris formatius en línia del PDI i s’ha ofert formació específica per fer front a la COVID-19 al PDI (dues edicions, amb 233 assistents).

A més, s’han revisat les condicions de treball de 6 PDI i 9 PAS per l’aplicació dels protocols de vigilància de la salut, s’ha definit el cronograma del procés per a l’avaluació del risc psicosocial del PDI i s’han avaluat els riscos laborals del PDI en aules i despatxos, i s’han definit les mesures preventives que cal respectar. En aquest sentit i pel que fa al PAS, s’han avaluat els riscos laborals a laboratoris i tallers.