Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La UPC / Personal i organització

Personal i organització

Personal

Aquest curs acadèmic s’ha completat gairebé la digitalització del 80 % dels expedients de personal,  alhora que s’ha incorporat la visualització de l’expedient electrònic dins del racó personal del portal. A més, s’ha iniciat el projecte de canvi de programari de l’aplicació de gestió de recursos humans.

Pel que fa a la millora de les aplicacions, s’ha posat en marxa una nova versió del programa Tempus, adaptada a dispositius mòbils i tauletes. També s’ha incorporat al sistema tot el personal de suport a la recerca.

Durant el curs s’han aplicat millores en els canals de comunicació existents –com la publicació de la versió en anglès del portal de personal–  i s’han establert mecanismes d’acollida per al nou personal investigador de la Universitat.

Pel que fa a les aplicacions adreçades al personal docent i investigador, s’han adequat els sistemes per incorporar el pagament en la nòmina dels sexennis de transferència de coneixement i per poder-los consultar a través del portal.

Organització

En l’àmbit de l’administració electrònica, s’ha constituït el Comitè Estratègic de l’e-adm. S’ha aprovat el nou Reglament del Registre General, d’acord amb el nou marc jurídic de l'administració electrònica. En aquesta línia, s’ha impulsat la tramitació electrònica amb nous formularis a la seu electrònica i la signatura electrònica de documents a través del porta-signatures. També s’ha implementat una nova versió de l’aplicació de vot electrònic.

Durant el curs s’ha treballat en un pla d’actuacions per a la millora del suport a la gestió de la recerca i TRR, a partir de l’anàlisi de la situació actual realitzat per un grup de treball coordinat pel Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO) i amb la participació de PDI i PAS.

D’altra banda, s’ha elaborat el mapa i la descripció dels processos de doctorat, en el marc de l’elaboració del sistema de garantia intern de qualitat de l’Escola de Doctorat i de la Proposta per a un sistema UPC d’assegurament de la qualitat de la recerca  aplicada (SAQRA).

Accés i selecció

Pel que al personal docent i investigador (PDI), s’han dut a terme convocatòries de promoció a càtedres, d'estabilització de professorat agregat i  de professorat lector —en el marc del Programa Serra Húnter—, i s’han ampliat les borses de treball de professorat associat.

Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), s'han dut a terme diferents convocatòries de provisió de places per a les unitats transversals de gestió i Serveis Generals. També s'ha finalitzat la convocatòria d’oposicions a l'escala auxiliar administrativa C2 i el Pacte per a la gestió de la borsa d’interinatges. També s’ha realitzat la convocatòria d’oposicions a l'escala de gestió A2 de places d'estabilització i de promoció interna. 

Formació i desenvolupament de PAS

En el Pla de formació continuen les línies formatives establertes en els diferents àmbits institucionals i de gestió universitària. Cal destacar l’adaptació total del catàleg de formació 2020 al format virtual davant la pandèmia de la COVID-19. S’ha impulsat l’oferta general per a l'aprenentatge i millora de l'anglès per a tots els nivells, i es duen a terme sessions formatives específiques per àmbits professionals per facilitar la incorporació de les mesures preventives derivades de la COVID-19 en els diferents protocols d'actuació.

Aquest curs també s’ha iniciat el Programa de desenvolupament personal i professional, orientat a afavorir la millora de resultats i el desenvolupament de la carrera professional dins l'organització.

Teletreball

Aquests curs se n’han millorat el procés i els circuits de gestió, i s’han definit noves guies de suport i orientació per al teletreball en el marc de la pandèmia.

Suport a la gestió

Durant el curs, ha augmentat el suport en l’àmbit d’administració, incrementant la cobertura de necessitats formatives que s’elaboren en coordinació amb el Servei de Desenvolupament Professional.

L’equip de l’àmbit de consergeria ha definit i elaborat el mapa de procediments més habituals, punt de partida d’un nou projecte d’adaptació de les consergeries de la Universitat.

Prevenció de riscos laborals

Aquest curs acadèmic s’ha impartit formació bàsica en prevenció de riscos laborals adreçada al PAS, amb 5 edicions i 75 assistents, i formació específica al PAS de laboratoris i tallers, amb 3 edicions i 67 assistents. En el cas de la formació adreçada al PDI, en el marc dels convenis universitat-empresa, s’han organitzat 3 edicions de formació amb 26 assistents. D’altra banda, també s’ha realitzat una formació en l’àmbit del reciclatge orientat a l’ús del DESA per al personal de la comunitat, amb 6 edicions i 39 assistents.

S’han avaluat els riscos de seguretat i higiene d’un total 11 laboratoris de diferents campus, que ha de permetre la millora de les condicions de seguretat en la recerca i la docència. En l’àmbit de l’assessorament en matèria de seguretat i higiene s’han realitzat accions en diferents sessions pràctiques de química a l’EEBE. També s’ha realitzat assessorament als investigadors d’un total de 97 convenis de recerca, en coordinació amb les empreses externes col·laboradores.

Aquest curs 735 membres del PDI i PAS han realitzat la revisió mèdica periòdica i 76 persones han realitzat visites mèdiques per diferents motius de salut.

L’activitat ha estat marcada per l’avaluació específica pel risc per exposició a SARS-CoV-2 de tots els llocs de treball, adaptant-la i actualitzant-la en funció de les diferents indicacions de les diferents autoritats sanitàries. En aquest mateix àmbit, s’han definit, difós i establert les mesures específiques i excepcionals per a cada lloc de treball i cada fase de la pandèmia COVID-19, així com d’algunes unitats singulars (com per exemple, el Centre Universitari de la Visió). Així, s’ha elaborat el procediment específic de comunicació de casos i contactes davant l’exposició a SARS-CoV-2; el procediment de seguiment de casos i contactes; així como el procediment de comunicació i valoració del personal especialment vulnerable. També s’ha donat formació específica per fer front a la COVID19 per al PAS i PDI, amb 9 edicions i amb prop de 1.000 assistents.

Finalment, s’ha elaborat i difós un programa de promoció de la salut cardiovascular amb exercicis físics a casa per a la salut del PDI i PAS. També s’ha elaborat i difós un programa d’abordatge del risc psicosocial per a la fase de confinament i telèfons de contacte professional per donar suport durant el confinament, així com les recomanacions ergonòmiques per a la realització del teletreball. També s’ha publicat un formulari d’autoavaluació de les condicions de teletreball per al PDI.

Enllaços relacionats