Vés al contingut (premeu Retorn)

Personal i organització

Personal

Durant el curs 2016-2017 s'ha aprovat la normativa que regula el Programa de càtedres de la UPC, acordada amb els agents socials i que inclou mesures d'igualtat de gènere i d'integració de les persones amb diversitat funcional.

D'altra banda, s'ha arribat a un preacord en relació amb la roba de treball del personal d'administració i serveis laboral que, un cop la ratifiqui la part social, substituirà l'actual de 1993.

Pel que fa als processos de gestió del personal, s'ha automatitzat la sol·licitud dels encàrrecs de col·laboració per substituir les sol·licituds en paper. A més, s'ha modificat l'aplicació de sol·licitud i gestió de beques d'aprenentatge incorporant-hi la creació automàtica dels documents comptables i s'ha millorat l'aplicació de les convocatòries de beques INIREC.

En l'àmbit de la gestió del personal docent i investigador, s'ha posat en marxa una nova aplicació per facilitar la presa de decisions en la planificació de la plantilla i s'ha incorporat la signatura electrònica en el procés de contractació del professorat associat.

A més, s'han fixat els criteris per descentralitzar la gestió del permís per visita mèdica i de les hores extraordinàries compensables, i s'han recollit propostes de millores del Tempus i de la base de dades de personal, que s'implementaran properament. Aquestes millores permeten estalviar temps, agilitzar la gestió i optimitzar els recursos. En concret, la signatura electrònica evita el desplaçament del nou professorat i li permet disposar del contracte en el Racó personal del portal.

Organització

En relació amb l'organització de la gestió i els serveis, aquest curs finalitza el procés de reorganització de les unitats transversals de gestió (UTG) amb el disseny de l'àmbit TIC del Campus Nord.

També s'ha continuïtat l'anàlisi de les activitats de suport a la recerca i la transferència, per establir les col·laboracions necessàries amb el Centre de Transferència de Tecnologia (unitat back office) per tal que les UTG puguin actuar com a front office i oferir al PDI de cada àmbit un suport integral.

En l'àmbit de l'administració electrònica, s'ha redactat un informe de situació de la UPC i s'ha iniciat un inventari de tràmits de les unitats de Serveis Generals per detectar-ne les possibilitats d'automatització i simplificació.

A més, s'ha actualitzat el mapa de processos d'administració i serveis de la UPC, que encara ha de contrastar l'equip de Gerència, i s'ha portat a terme el mapa de l'Oficina d'Administració i Arxius, amb l'anàlisi i desplegament dels processos fonamentals.

Finalment, pel que fa a l'organització, s'ha engegat un procés per reforçar l'àmbit de recepció amb la incorporació de sis persones al Servei de Suport a la Gestió (SSG), que se sumen a les que ja realitzaven les tasques de suport i cobertura de les baixes en l'àmbit d'administració.

Selecció de personal

Durant aquest curs, s'han dut a terme convocatòries de promoció per a catedràtics d'universitat i catedràtics contractats, i la convocatòria de places d'estabilització de professorat agregat. En aquest darrer col·lectiu, s'han convocat borses específiques per a cada departament per donar resposta a les necessitats docents futures.

A més, s'ha realitzat una oposició de promoció interna a l'escala administrativa i diferents convocatòries de provisió interna de places de personal d'administració i serveis per cobrir les necessitats de les noves UTG i les vacants derivades de la mobilitat del personal.

Formació i desenvolupament del PAS

En el Pla de formació destaca el programa de suport formatiu específic de desenvolupament i consolidació dels nous equips de gestió de les noves UTG. Cal destacar, a més, la posada en marxa del programa Acredita el teu anglès per visibilitzar i promoure l'aprenentatge i la millora dels coneixements d'aquesta llengua amb accions formatives per a l'acreditació oficial dels nivells PET i First Certificate.

Prevenció de riscos laborals

Arran dels processos d'avaluació de riscos del personal de recepció, s'han implantat les mesures preventives associades a elements de treball amb seguretat i s'ha definit la formació específica. En relació amb el personal TIC, s'han efectuat les proves d'implantació dels elements per al treball amb seguretat i s'ha dissenyat i impartit la formació específica dels lloc de treballs, a la qual han assistit 116 persones en 8 edicions.

S'ha definit i difós la informació necessària per treballar amb orientació preventiva, a través de comunicats individuals i d'informació al web.

Pel que fa a la formació bàsica del PAS, se n'ha fet de forma continuada 12 activitats noves, a les quals han assistit 104 persones.

D'altra banda, s'ha iniciat l'avaluació de riscos laborals (seguretat, higiene i ergonomia) dels monitors esportius i s'ha finalitzat la fase de recollida d'informació de l'avaluació de riscos psicosocials del PAS.

En el marc del Programa d'ajuda per a la coordinació d'activitats empresarials (PACAE), s'han implantat els procediments de projectes de recerca i contractació de serveis i s'ha definit un espai web per a la millora de la difusió i la interacció amb els responsables de projectes i contractes. Un any més, s'ha impartit la formació per al PDI de projectes que coordina activitats empresarials, a la qual han assistit 53 persones en 7 noves edicions. A més, s'han avaluat els riscos de 34 projectes de recerca comunicats.

En matèria d'emergències, s'han subministrat les consignes d'actuació de paret per a tot el territori. Es continua treballant en la implantació de les guies ràpides d'actuació dels serveis d'emergència (caixes vermelles a les entrades dels edificis) a tots els campus de la UPC, que han inclòs les visites dels bombers a les nostres instal·lacions.

S'ha realitzat una actuació específica de difusió i informació a les biblioteques en edificis independents amb l'elaboració d'un pla específic d'actuació, difusió de consignes i definició dels continguts formatius.

Pel que fa als procediments del manual de gestió de la prevenció, s'han definit i implantat els procediments d'avaluació de riscos laborals; tots els procediments per a la gestió de la coordinació empresarial (projectes de recerca, contractació de serveis i entitats vinculades de recerca); el procediment d'investigació d'accidents laborals, i el registre d'urgències mèdiques i emergències i la seva investigació.

D'altra banda, 1.199 persones s'han fet la revisió mèdica. S'han realitzat 63 visites mèdiques dins del marc dels processos de motius de salut, reincorporació per llarga absència i protecció de la dona en situació d'embaràs o lactància natural, i un total de 290 persones han rebut la vacuna antigripal.

El web de prevenció, com a eina de difusió i comunicació, s'ha actualitzat regularment per fer-ne més accessible l'experiència de navegació i les cerques més efectives.

 

Enllaços relacionats