Comparteix:

Sistemes d'informació/TIC

Aquest curs acadèmic s'ha continuat l'evolució del campus virtual de la UPC, ATENEA, amb la incorporació de millores en la interfície d'exportació de notes, com ara un control d'assistència, un calendari d'ocupació d'exàmens, la simplificació del llibre de qualificacions, les millores en la pàgina inicial i fòrums, i la integració amb altres entorns com l'app UPC Estudiants, UPCommons, APRÈN, Wiris Quizzes i PRISMA, per proveir la informació de necessitats de suport educatiu de l'estudiantat. Cal destacar també l'evolució contínua de la plataforma ATENEA BI per consultar els indicadors globals i per centres sobre l'ús del campus virtual, filtrar i fer comparatives i descarregar les dades en format Excel.

S'han afegit més funcionalitats a l'app UPC Estudiants, com ara notificacions lligades a la publicació de notes a ATENEA, la possibilitat que els centres facin avisos a destinataris segmentats per titulacions o per cicles d'estudis, opcions addicionals en el portal dels gestors i millores en aspectes d'accessibilitat.

Pel que fa al desenvolupament d'aplicacions de docència, recerca i gestió, cal destacar:

  • Les millores dins l'ecosistema PRISMA, entre les quals destaca la incorporació a l'eSecretaria de la sol·licitud electrònica del títol i l'aportació d'altra documentació digital que la Universitat requereix, l'ampliació de funcionalitats relacionades amb el TFE (inclusió dels ODS, gestió dels tribunals...), la gestió i tramitació del suplement europeu al títol (SET) dels centres, la gestió de la mobilitat des de la definició de l'estada fins al reconeixement i l'avaluació i l'ampliació del catàleg de certificats acadèmics electrònics.
  • S'està treballant per connectar la UPC amb la xarxa Erasmus Without Paper (EWP) per a l'intercanvi d'informació amb les altres universitats que participen en el programa Erasmus.
  • L'aplicació de compres s'ha estès a altres unitats, incorpora noves funcionalitats i s'integra en els sistemes corporatius.
  • S'han implementat millores en el DRAC per facilitar-hi la càrrega d'informació, la incorporació de noves sol·licituds i l'actualització dels models de curriculum vitae abreujat (CVA).
  • Els nous mòduls per gRDI: gestió de previsió d'ingressos dels projectes de recerca per facilitar el càlcul de les previsions de tresoreria i l'elaboració d'informes per gestionar deutors i risc de morositat.
  • S'ha ampliat el directori de la UPC per incorporar-hi el personal jubilat PAS i PDI.
  • S'ha posat en marxa una nova eina per automatitzar la gestió de personal vinculat a la UPC (inicialment PAS i PDI).
  • Es continua desenvolupant el gestor d'horaris acadèmics.
  • S'ha desenvolupat la primera versió del programari de suport al sistema per a l'assegurament de la qualitat de la recerca aplicada basat en la norma ISO 9001-2015, anomenat SAQRA.

En el marc del desenvolupament continu de les aplicacions per a l'administració electrònica, s'han ampliat les funcionalitats del gestor d'expedients amb un mòdul de digitalització i de còpia autèntica i la incorporació d'un registre de resolucions electròniques, tot integrat en el gestor documental corporatiu. Cal fer referència també a la incorporació de més unitats de la UPC a l'aplicació eTramita, que permet enviar a revisar i signar electrònicament documents.

Finalment, cal esmentar la posada en marxa de l'eina Arxiu UPC per gestionar els processos de transferència, eliminació i accés (préstec, consulta, recuperació i incorporació) a l'arxiu de la UPC. Així mateix, s'han ampliat els tràmits que es poden gestionar dins l'expedient electrònic del personal.

Les principals actuacions realitzades per millorar les infraestructures TIC de la UPC han estat l'ampliació de la capacitat del Centre de Processament de Dades (CPD) a l'edifici Omega, la creació d'un servei per connectar dispositius IOT de la UPC a través de la xarxa wifi i la renovació d'un encaminador de la xarxa troncal per oferir connexions a 10 Gb i ampliar els enllaços troncals.

En matèria de seguretat informàtica, s'han dut a terme accions de sensibilització i conscienciació de la comunitat amb la creació del Campus de Ciberseguretat. També s'han implantat mesures per a la prevenció, detecció i contenció d'incidents, com ara el desplegament de la vacuna Microclaudia per prevenir atacs de ransomware i la millora del sistema de backup amb un servei de còpia offline amb immutabilitat de les dades crítiques. S'ha activat, també, el Comitè Estratègic de Seguretat TIC UPC.

Per acabar, cal destacar els projectes en el marc UniDigital. Els projectes col·laboratius permetran desenvolupar la competència digital del personal, interoperar i transferir expedients entre universitats, aplicar tècniques d'analítica avançada de l'aprenentatge de l'estudiantat i promoure la ciberseguretat. Pel que fa als projectes propis, serviran per reforçar el servei de còpies de seguretat, aportar mecanismes de reforç del suport directe als processos de docència i aprenentatge, i desenvolupar una app mòbil per al PDI i el PAS.