Comparteix:

Informació econòmica

Pressupost 2022

La Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar, per a l’exercici 2022, un pressupost amb un 7,70 % d’increment respecte de l’any anterior (un 4,38 % pel que fa al pressupost genèric), motivat per la incorporació dels fons procedents del mecanisme de recuperació i resiliència, l’instrument de finançament del pla NextGeneration-EU, el pla de recuperació de la Unió Europea, i per un increment previst del finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques catalanes.


En aquest context, el pressupost de la Universitat també inclou l’inici de les actuacions per a la posada en marxa del Pla estratègic de la UPC per als anys 2022-2025 i recull, en els diferents àmbits, una clara voluntat de vocació de servei públic i la voluntat d’incrementar l’impacte global de les seves activitats.

Enllaços relacionats

INGRESSOS 2022 %
Cap. 3r Taxes i altres ingressos 66.663.745 21,0 %
Cap. 4t Transferències corrents 202.928.868 64,0 %
Cap. 5è Ingressos patrimonials 2.932.380 0,9 %
Cap. 7è Transferències de capital 44.787.167 14,1 %
Cap. 8è Actius financers - 0,0 %
Cap. 9è Préstecs - 0,0 %
TOTAL INGRESSOS 317.312.160 100,0 %

 

DESPESES 2022 %
Cap. 1r Remuneracions de personal 208.402.149 65,7 %
Cap. 2n Despeses de bens corrents i de serveis 60.789.311 19,2 %
Cap. 3r Despeses financeres 278.500 0,1 %
Cap. 4t Transferències corrents 9.682.634 3,1 %
Cap. 6è Inversions 34.077.016 10,7 %
Cap. 9è Passius financers 4.082.550 1,3 %
TOTAL DESPESES 317.312.160 100,0 %

 Cal destacar el percentatge de despeses de personal, que, respecte al pressupost total, és del 65,7 %, mentre que les inversions representen el 10,7 % del total.

Tancament pressupostari i financer de l’exercici 2021 

Respecte a l’exercici 2021, el resultat de la liquidació pressupostària ha estat d’1,4 M € positius, que s’han assolit mitjançant els ajustaments provinents del finançament afectat.

ConceptesDrets reconeguts NetsObligacions reconegudes netesAjustamentsResultat pressupostari
a) Operacions corrents 280.557.499,66 272.187.176,67 8.370.322,99
b) Operacions de capital 68.432.562,33 49.798.180,63 18.634.381,70
c) Operacions comercials
1. Operacions no financeres (a + b) 348.990.061,99 321.985.357,30 27.004.704,69
d) Actius financers 94.044,51 0,00 94.044,51
e) Passius financers 22.759.600,49 50.584.591,13 -27.824.990,64
2. Total operacions financeres (d + e) 22.853.645,00 50.584.591,13 -27.730.946,13
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1 + 2) 371.843.706,99 372.569.948,43 -726.241,44
AJUSTAMENTS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici 53.779.597,10
5. Desviaments de finançament positius de  l'exercici 51.596.216,74
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3 + 4 - 5) 2.183.380,36
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 1.457.138,92

 

El resultat financer pel que fa a l'activitat ordinària de la Universitat ha resultat positiu en 2.744.095,47 €. Tanmateix, la necessitat de dotar-la de manera extraordinària d’un fons de contingència de més de 2,5 milions d’euros per atendre les possibles indemnitzacions meritades per l’aprovació del Reial decret llei 32/2021, per a la reforma laboral, conjuntament amb la resta de provisions necessàries per a les possibles depreciacions d'actius, porten aquest any a un resultat de -3.011.263,58 €.

 

 

Concepte20212020
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 332.043.400,18 319.524.343,20
TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (329.299.304,71) (312.609.181,30)
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (a+b) 2.744.095,47 6.915.161,90
Altres partides no ordinàries (provisions) (5.155.801,16) (3.424.052,55)
II Resultat de les operacions no financeres (I + 13 + 14) (2.411.705,69) 3.491.109,35
III Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) (599.557,89) (728.638,14)
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) (3.011.263,58) 2.762.471,21