Comparteix:

L'impacte de la UPC sobre l'entorn

Els darrers anys, la Universitat ha aprofundit en la capacitat de transferir coneixement a través de grans aliances transnacionals amb socis diversos -empreses, universitats, institucions- i amb la complicitat dels sectors públic i privat.

Aquest curs, i atenent l’emergència sanitària per la pandèmia causada per la COVID-19, diversos grups i centres de recerca de la Universitat han treballat en diferents projectes científics en la lluita contra l’expansió del virus. S’hi han sumat diferents iniciatives d'escoles, facultats, campus, professorat i estudiantat que han posat a disposició el seu coneixement, material o equipaments, com ara impressores 3D per a la producció de mascaretes, respiradors i equips de protecció per a hospitals. També s'han impulsat noves iniciatives docents i encetat noves vies de col·laboració amb les autoritats sanitàries per contribuir a desenvolupar tecnologia en relació als reptes que planteja la crisi per la COVID-19. Així, també s’ha posat en marxa una plataforma virtual per atendre la demanda de tecnologia d'entitats, professionals de la salut i empreses, i oferir solucions i capacitats tecnològiques dels centres de recerca de la UPC.

Aquesta vocació de col·laboració amb empreses, universitats de prestigi, institucions i consorcis nacionals i internacionals es concreta cada curs en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i espais que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i ocupació.

Durant l’any 2020 s’han obtingut més de 10 milions d'euros d’ingressos en recerca majoritàriament a través de contractes amb entitats privades. S'han dut a terme gairebé 2.000 serveis a tercers per un import 2,1 milions d'euros. S’han presentat 38 sol·licituds de patents, 7 patents prioritàries espanyoles i 8 són PCT (patent cooperation treaty).

S'han signat 11 acords de llicència de patents i de software i s'han constituït 4 noves spin-offs participades per la UPC i, a finals d'any, la Universitat disposa d'una cartera de 37 spin-offs participades. D'altra banda, la  mobilització d’inversions de capital en spin-offs i start-ups ha estat de 21,8 M€ i la facturació anual per royalties de llicències ha estat de 362.785 €.

A través del CIT UPC, la Universitat ha entrat a formar part del Clúster de la Qualitat de l'Aire Interior, del qual és a més soci fundador, i el Clúster Audiovisual.

En el marc del hub CARNET, s'han iniciat 14 projectes i un d'Horizon Europe sobre les dades de mobilitat i Galileo. A més, s'ha col·laborat en el Pla director d'urbanisme impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'impacte en l'entorn de la UPC s'ha materialitzat també durant el curs a través de 595 nous convenis que la institució estableix en àmbits diversos des d'una perspectiva institucional.