Comparteix:

Transferència de coneixement

Projectes i convenis de recerca amb empreses

Durant l'any 2021es van desenvolupar 543 contractes amb empreses i entitats, que van aportar 10,9 milions d'euros d'ingressos. Els contractes més destacats han estat amb les empreses i entitats següents:

 • Natural Conservancy: l'entitat nord-americana ha encarregat una recerca sobre la utilització d'algoritmes de processament d'imatges per satèl·lit que permetin detectar les balenes amb la finalitat de protegir-les i evitar les col·lisions amb els vaixells per tota la costa de Califòrnia. La recerca permetrà avançar en la utilització d'algoritmes de processament d'imatges, teledetecció i aprenentatge automàtic.
 • Fundació Probitas: el projecte Imagins consisteix en un sistema de diagnòstic automàtic a través d'imatges de microscòpia i algoritmes basats en intel·ligència artificial. Es vol desenvolupar un sistema de microscopi automatitzat i posar-lo a punt en els laboratoris dels centres seleccionats.
 • Autoritat Portuària de Balears: l'objectiu general de la col·laboració és analitzar l'impacte potencial del canvi climàtic sobre la funcionalitat dels ports que depenen de l'Autoritat Portuària de Balears i proposar una sèrie d'actuacions per evitar possibles afectacions futures en dics i molls.

El 2021 es va presentar el Portal UPC de Ciència Ciutadana, fruit de la col·laboració entre el Servei de Suport a la Recerca i la Innovació i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. El portal aglutina les iniciatives engegades per investigadors i investigadores de la Universitat que necessiten la participació social per obtenir resultats científics, així com materials divulgatius i tècnics per a investigadors i tècnics de recerca que volen familiaritzar-se amb aquesta metodologia participativa. En aquest sentit, la UPC treballa per esdevenir una universitat més propera i oberta a la societat, amb projectes que escolten els diversos col·lectius i els fan protagonistes, més enllà de la comunitat universitària.

L'activitat de comunicació i difusió de l'RDI ha seguit un any més al perfil de Twitter @RDI_UPC, que supera els 2.000 seguidors. S'hi han publicat tot tipus d'informació relativa a oportunitats de finançament, convocatòries de col·laboració, dades relatives a l'activitat científica de la UPC o impacte dels projectes als mitjans de comunicació.

En el marc del nou plantejament dels serveis cientificotècnics de la Universitat, s'ha fet una estructuració interna dels serveis, amb la identificació d'estructures científiques i la creació d'un catàleg, i també s'ha donat suport a la convocatòria d'infraestructures.

Al llarg de 2021, la Universitat ha dut a terme 1.750 serveis a tercers per un import de 1.805.702 €. Els serveis més importants al llarg d'aquest període han estat:

 • Calibratge d'equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l'ENAC).
 • Anàlisi de materials de construcció i diagnosi d'edificis.
 • Anàlisi d'aigües residuals i tractament d'efluents.
 • Caracterització de biomaterials.
 • Disseny d'equips industrials.
 • Caracterització de propietats físiques i químiques de materials.
 • Avaluacions en acústica i vibracions.
 • Suport en la millora de la gestió del sistema elèctric.
 • Diagnòstic i control de nematodes fitoparàsits.
 • Assessorament en temes tècnics i de seguretat laboral en mineria a cel obert.

Valorització

L'any 2021 s'han fet 19 sol·licituds de títols de propietat industrial prioritàries, de les quals 5 són espanyoles, 10 europees, 1 PCT (patent cooperation treaty, PCT), 1 nord-americana i 2 colombianes. S'ha fet extensió, a través del PCT, de 21 patents sol·licitades l'any anterior.

S'han signat un total de 19 acords de confidencialitat, 12 acords de cotitularitat de propietat industrial i 11 llicències.

Pel que fa a la facturació, s'han rebut 390.740 € com a retorn de regalies dels acords de llicència.

Actualment, la UPC té una cartera de 38 spin-offs participades. En aquest sentit, durant l'any 2021, s'ha desinvertit de la spin-off Mimetis Biomaterials, de la qual la UPC tenia un 4,5 % de capital propi, que ha venut a una multinacional del sector medicodental.

La facturació global de les spin-offs on la Universitat participa ha estat de 8 M€, xifra de negoci del 2020 sobre la qual es calculen les regalies del 2021.

El 2021 s'han constituït les spin-offs Mapsi Photonics i Vitsolc Technologies, i la UPC ha entrat a participar a ProcessTalks i Bio2coat, ja constituïdes el 2021.

Algunes spin-offs i start-ups han rebut finançament per a fases inicials, com la convocatòria Startup Capital de la Generalitat, que atorga 75.000 € a Mapsi Photonics, Process Talks i Bio2coat, i els ajuts NEOTEC del CDTI, que han aprovat finançament per a Bio2coat, Inmersia Computers, Process Talks i MeetOptics Labs.

Les spin-offs i start-ups de la UPC han aconseguit un aixecament de capital de 15.809.380 €.

Pel que fa a les convocatòries de valorització, cal destacar:

 • Convocatòria Prueba de Concepto de la Agencia Estatal de Investigación: concessió d'11 projectes amb un finançament rebut d'1,1 M€.
 • Convocatòria The Collider: presentació de 3 projectes al programa promogut per la Fundació Mobile World Capital, dels quals el projecte eROOTs del grup CITCEA ha estat seleccionat per gaudir de la totalitat del finançament i del programa.
 • Convocatòria CaixaImpulse Validate: concessió de 3 projectes del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC (Virtual Perfussionist, VincerAi i MVoptimizer), que han rebut un finançament global de 210.000 € per l'avançament de TRL.

Centre d’Innovació i Tecnologia

Durant aquest curs s'ha continuat donant suport als grups i centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC mitjançant accions de comercialització, promoció i suport tècnic: s'ha col·laborat amb més de 70 grups de recerca, 450 empreses i entitats, i s'han realitzat més de 250 reunions executives per atendre'n les necessitats tecnològiques.

S'ha presentat la Universitat a les fires Smart City Expo World Congress 2021 (SCEWC), IOT Solutions World Congress 2022 i MWC Barcelona 2022, on es van presentar prototips de projectes i tecnologies relacionats amb els àmbits específics de cada esdeveniment. En el marc de l'SCEWC, es van presentar els resultats finals del projecte Ariadna, que va acabar el desembre de 2021.

Al llarg del curs 2021-2022, s'ha continuat impulsant la col·laboració amb els clústers tecnològics. Cal destacar l'organització de l'acte de presentació oficial del nou projecte Campus de la Mobilitat Sostenible UPC-Martorell a les empreses del sector de l'automoció, en el marc del MÍTING d'AUTO del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC).

Pel que fa a la iniciativa CARNET, s'han posat en marxa 18 projectes en l'àmbit de l'EIT Urban Mobility, del qual és soci a través del CIT UPC, així com el projecte nacional Metrópolis, en què participen les 4 universitats politècniques i 2 empreses privades.

CIM UPC

Cal destacar el desenvolupament d'un gran nombre de col·laboracions amb altres organismes i empreses en diferents àmbits, com ara:

 • S'ha realitzat l'assemblatge mecatrònic de l'equipament i la instal·lació d'una impressora d'extrusió de pasta de tecnologia DW als laboratoris del grup Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) de la UPC a l'EEBE.
 • El 2021 han finalitzat les proves in vivo de l'estudi preliminar per a la impressió de biomaterials en col·laboració amb una empresa farmacèutica.
 • CE H2020 FENIX. S'han realitzat cicles de recuperació, reciclatge i impressió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
 • Comunitat Ris3CAT de fabricació additiva Llavor 3D: projecte TRANSPORT. Substitució de peces metàl·liques per material amb una base d'alumini i plàstic, que n'alleugereix el pes, millora les prestacions dels components actuals i redueix el cost de la matèria prima i del producte alhora que conserva les propietats fisicoquímiques del recobriment.
 • Comunitat Ris3CAT de fabricació additiva Llavor 3D: projecte QuirofAM. Amb l'objectiu de transformar la pràctica quirúrgica mitjançant la fabricació additiva.
 • CE H2020 EXPERT3D. El projecte ha permès desenvolupar material i pràctiques per capacitar professionals de la salut en el processament d'imatges i impressió 3D, de manera que es tregui profit de les noves tecnologies per millorar la diagnosi.
 • DGR BASE 3D. Agrupació liderada pel CIM UPC que recull quatre projectes específics dedicats a diferents processos de fabricació additiva.
 • DGR LOOMING FACTORY. Consorci de centres de recerca i universitats liderat per la UPC que, juntament amb empreses i el cofinançament públic, té com a finalitat principal agrupar, consolidar i orientar la investigació actual a la indústria 4.0 dels principals centres de recerca de Catalunya cap a demostradors industrials.