Comparteix:

Guia de redacció científica

També pots consultar...

Guía de redacción científica Guide to Scientific Writing

 

En aquesta guia trobaràs recomanacions per redactar textos científics i tècnics.

La funció primordial dels textos i del llenguatge especialitzats és la d'informar, transmetre i intercanviar coneixements de la manera més directa i objectiva possible, cosa que fa que els textos especialitzats presentin uns trets comuns:

 • La precisió és la qualitat relacionada directament amb la terminologia, amb els termes que s'hi utilitzen (univocitat).

 

Estructura del text

Et recomanem
 • Disposició del text

  • Estructura el text de manera que el contingut es pugui identificar fàcilment: parts del treball, apartats i subapartats, enumeracions, equacions, gràfics...
  • Aplica-hi el tipus i la mida de lletra adequats.
  • Assegura't que fas servir el mateix tipus de lletra en tot el text.
  • Fes servir una alineació justificada.

 • Paginació i identificació del treball

  • Pagina el document en començar el treball. Recorda que si fas servir l’eina del processador de textos que genera automàticament l’índex, aquesta paginació hi quedarà reflectida.
  • S’aconsella que la paginació se situï al peu de pàgina i a la dreta. Solament cal una xifra, sense punt. La primera pàgina no ha de dur numeració.
  • Inclou el títol del treball a la capçalera del document mitjançant l’eina automàtica del processador de textos. El títol se sol situar a l’esquerra.
  • Comprova que el tipus de lletra és el mateix que el de la resta del text.

 • Capítols, apartats i subapartats

  • Numera'ls amb xifres.
  • Aplica-hi el tipus i la mida de lletra que hi pertoca.
  • Recorda que els processadors de textos tenen eines per marcar de manera automàtica els apartats i subapartats i incloure’ls a al sumari o índex de continguts.

 • Enumeracions

  • Marca-les amb els diversos recursos que hi ha: xifres, lletres, guions llargs...
  • Per marcar-les, les pots situar una mica sagnades.

 • Taules, figures, gràfics, equacions

  • Situa-les tan a prop com sigui possible del paràgraf en què s’hi fa referència.
  • Centra-les.
  • Separa-les amb un espai d’una línia del text.
  • Identifica-les amb una numeració.
  • Recorda que els processadors de textos tenen eines per marcar de manera automàtica les taules, figures... per incloure’ls als índexs d’aquests elements. També n’hi ha per referenciar aquests elements dins el text.
  • Les referències dins del text s’escriuen entre parèntesis i en minúscula.

Més informació

[Índex]

 

Paràgrafs i frases

Et recomanem

Paràgrafs
 • Cada paràgraf ha d’incloure un tema o subtema.
 • Evita els paràgrafs d’una sola frase i els de més de cinc frases.
 • Estructura els paràgrafs de manera lògica: introducció + desenvolupament + conclusió.
 • Identifica els paràgrafs amb els marcadors adequats.
 • Relaciona els paràgrafs amb els connectors adequats.
 • Fes atenció a la cohesió entre els marcadors i connectors.

Frases
 • Fes-les simples i curtes.
 • Limita els incisos.
 • Fes servir la veu activa en lloc de la veu passiva.
 • Fes servir l’ordre sintàctic normal: subjecte + verb + complements.
 • Col·loca les idees importants al començament.
 • Identifica les frases amb els marcadors adequats.
 • Relaciona les frases amb els connectors adequats.
 • Fes atenció a la cohesió entre els marcadors i connectors.

Marcadors i connectors
 • Fes servir els elements que identifiquen els paràgrafs i les frases (Quant a..., Pel que fa a...).
 • Fes servir els elements que relacionen els paràgrafs i les frases (a causa de..., no degut al...).
 • En el cas dels marcadors correlacionats, no oblidis cap element i fer servir les parelles que hi pertoquen (D'una banda,... De l'altra,).


Més informació

[Índex]

 

Signes de puntuació

Et recomanem

 • No posis mai una coma entre el subjecte i el verb.
 • Vigila la puntuació en els incisos; sempre hi ha d’haver una coma a l’inici i una altra al final.
 • No posis cap coma abans d’una conjunció.
 • Signes d’interrogació i admiració: solament al final de la frase i enganxats a la frase; no s’hi posa cap puntuació al darrere.
 • Punts suspensius: solament en són tres i van enganxats a la frase; no se n’ha d’abusar (es pot combinar amb l’abreviatura etc., que és preferible); no es pot fer servir alhora els punts suspensius i etc.
 • Parèntesis: han de quedar enganxats a la frase que inclouen; si inclouen una frase completa, el signe de puntuació final s’ha de situar abans del parèntesi de tancament.
 • Guionets: no s’afegeixen al punt dels elements d’una enumeració vertical.
 • Guions llargs: no se n’ha d’abusar; serveixen per fer incisos en el text; han de ser llargs (Control + Alt + signe resta) i han d’anar enganxats a la frase que inclouen; si l’incís és al final de l’oració, s’omet el guió de tancament davant del punt.
 • Recorda que les equacions i fórmules separades del text s’han de puntuar com qualsevol altre element del text.
 • Consulta l'apartat "Dubtes més freqüents" per fer una repassada d'algunes qüestions en què sovint es tenen dubtes.


Més informació

[Índex]

 

Referències personals (impersonalitat)

Et recomanem

 • Hi ha diverses estratègies per atenuar la presència de la persona que elabora el treball, que poden combinar-se al llarg del text.
   • Verbs amb el pronom es anteposat: Es va observar que...
   • Referència al treball o als seus elements Els resultats demostren que...
   • Tercera persona del plural: Mitjançant aquesta anàlisi provem que...
 • La primera persona del singular s'utilitza per destacar l'opinió de l'autor: Formularé a continuació...
 • Les estratègies de despersonalització s'utilitzen especialment en les parts del treball que són empíriques.


Més informació

[Índex]

 

Temps verbals

Et recomanem

 • Els temps verbals que s'utilitzen per fer referència la pròpia feina, a les activitats que es duen a terme en el treball, són el present i el passat, i en algunes parts el futur.
   • Resum, present: Aquesta tesi analitza les noves aportacions de l'enginyeria de manteniment...
   • Introducció, present: En aquest apartat s'introdueixen els conceptes bàsics...
   • Materials, metodologia, procediments, passat: En el marc en el qual s'ha desenvolupat aquesta recerca...
   • Resultats, passat: S'ha demostrat que en la tasca del subministrament d'aigua...
   • Conclusions, present: L'ús de règims de combustió reductors genera uns nivells d'oxidació inferiors.


[Índex]

 

Lèxic i terminologia

Et recomanem

Lèxic
 • Fes servir un llenguatge formal i neutre.
 • Fes servir paraules d’ús habitual dins el registre formal (alguna cosa, no quelcom).
 • Fes servir verbs en lloc de substantius.
 • Fes servir paraules de significat concret (fer, dur a terme, efectuar, elaborar... en lloc de realitzar).
 • No abusis dels adverbis acabats en -ment (pràcticament: gairebé; globalment: de manera general).
 • No facis servir mots crossa (que no aporten cap significat: a nivell de, en funció de).
 • No abusis dels possessius: podeu fer servir pronoms febles o canviar la frase.
 • Consulta l'apartat "Dubtes més freqüents" per fer una repassada d'algunes qüestions en què sovint es tenen dubtes.

Terminologia
 • Fes servir la terminologia catalana. Et recomanen que segueixis aquest ordre de preferència:

  • terme català
  • terme català i terme anglès entre parèntesis i en cursiva
  • terme anglès en cursiva i descripció del terme en català entre parèntesis
  • terme anglès en cursiva

 • Evita la variació terminològica, per evitar confusions: si has fet servir xarxa de realimentació no canviïs aquest terme per un altre com ara xarxa de retroacció dins del mateix text.
 • Consulta els recursos terminològics de referència:

  • Per trobar els termes catalans que no coneixes.
  • Per comprovar que el terme català que fas servir és adequat.
  • Per comprovar que els termes en anglès o altres llengües estan ben escrits.
 • Desenvolupa les sigles entre parèntesis.
 • Escriu els termes en minúscula tret que l'ortografia de la llengua del treball prescrigui el contrari. 

Més informació

[Índex]

 

Símbols i sigles

Et recomanem

 • Símbols

  • Fes servir els símbols físics, químics i matemàtics establerts per les institucions internacionals i nacionals d'estandardització, i aplica els criteris d'escriptura que fixen (cursiva, rodona, majúscules i minúscules...).
  • No has d'incloure cap punt, ni entremig ni al final del símbol.
  • Cal que deixis un espai entre el símbol i la quantitat que acompanya.
  • Et recomanem que l’espai que deixis entre el símbol i la quantitat sigui un espai fix perquè no quedin separats a final de línia (amb el Word: control + majúscula).
  • No tenen plural.
  • En els intervals, és millor que repeteixis els símbols que acompanyen cada una de les magnituds.
  • Escriu els símbols corresponents a noms propis amb la primera lletra en majúscula.
  • No oblidis de fer en superíndex o subíndex els elements que hi ha d’anar.

 • Sigles

  • Escriu-les en majúscula.
  • No posis punts entremig.
  • El plural de les sigles el marca el determinant que porta al davant. Tot i això, si en el nostre àmbit de coneixement és habitual afegir-hi una essa al final, la hi podem afegir: les EDOs (equacions diferencials ordinàries).
   Cal tenir en compte, però, que les sigles corresponents a termes que solament es fan servir en plural no porten la essa final: les TIC, no les TICs.
  • No escriguis en cursiva les sigles corresponents a paraules d’altres llengües.
  • Apostrofació dels articles i la preposició de: en les sigles que es lletregen s’apostrofen quan el nom de la primera lletra de la sigla és una vocal.
  • Apostrofa els articles i la preposició de quan el nom de la primera lletra de la sigla és una vocal en les sigles que es lletregen.
  • Fes servir les sigles corresponents als termes catalans. Si la sigla que s’usa habitualment és la del terme en l’altra llengua, t’aconsellem que la facis servir i hi afegeixis al darrere el terme en l’altra llengua perquè es vegi d’on prové.
  • No tradueixis les sigles corresponents a institucions no catalanes, tret que la sigla catalana tingui un ús habitual.
  • La primera vegada que facis servir una sigla, desenvolupa-la.

Més informació

[Índex]

 

Equacions i fórmules

Et recomanem

 • Equacions

  • Abans i després d’una equació ha de quedar una línia en blanc.
  • Per norma general, és millor escriure l’equació en una línia a part del text.
  • Les equacions que formen part de la resolució d’un problema van centrades i amb uns marges inferiors als del text.

 • Fórmules matemàtiques

  • Les fórmules se separen del text per una línia en blanc, tant al davant com al darrere, i han d'anar centrades.
  • Entre els operadors i les xifres hi ha d’haver un espai en blanc.
  • Si una fórmula és molt llarga i s’ha de dividir en més d’una línia, la divisió s’ha de fer pels signes + – x =.
  • Cap fórmula no es pot dividir per una operació entre claudàtors, parèntesis, etc.

 • Fórmules químiques

  • Si és una fórmula no desenvolupada, s’incorpora al text, mentre que si es tracta d’una fórmula desenvolupada, se separa del text afegint-hi una línia en blanc, tant al davant com al darrere.
  • Les fórmules químiques no es poden partir.
  • Pel que fa a les reaccions químiques, solament es poden partir per → o +.

 • Les institucions internacionals tenen establerts criteris per a l’escriptura de les equacions i fórmules.
 • Els programes de processament de textos incorporen eines per a l’escriptura d’equacions i fórmules.
 • No oblidis d’aplicar els criteris gràfics a les equacions i fórmules inserides en el text.

Més informació

[Índex]

 

Aspectes gràfics del text

Et recomanem

Tipus de lletra
 • No facis servir alhora diversos recursos tipogràfics per destacar algun element del text: cursiva + negreta +subratllat.
 • Utilitza la cursiva per a paraules d’una altra llengua, llatinismes, paraules o frases en sentit metalingüístic, noms científics d’animals i plantes, títols de llibres.
 • Usa la negreta per a paraules que es volen destacar dins del text, títols de capítols, apartats i subapartats d'un text.
 • No abusis de les majúscules, fes-les servir solament quan pertoqui.

Nombres
 • En les parts dels treballs (introducció...) en què apareixen dades numèriques aïllades i la resta és lletra, els nombres que s’expressen amb tres mots o menys s'escriuen amb lletres, sempre que no els acompanyin símbols.
 • Decimals: la part entera i la part decimal es poden separar amb una coma o amb un punt, sense espais (no amb un apòstrof).
 • Milers, milions...

  • S’aconsella deixar un espai per marcar els milers (també és possible un punt). No s’ha de seguir la convenció anglosaxona que marca els milers amb coma i els decimals amb punt.
  • Anys: s’escriuen sense cap punt.
  • Números de pàgina: s’escriuen sense cap punt.
 • Apostrofació: els nombres que s’apostrofen quan s’escriuen amb lletres també s’apostrofen quan s’escriuen amb xifres (l’1, l’11).
 • Diferència entre número i nombre

  • Nombre és el resultat de comptar les coses que formen un agregat. En aquest sentit es pot considerar un sinònim de quantitat de. També s’utilitza per designar qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte (el nombre enter).
  • Número té un ús més concret. És el nombre amb què una cosa és designada dins d’una sèrie o col·lecció.


Més informació

[Índex]

 

Bibliografia, citacions textuals, referències bibliogràfiques dins de text i notes a peu de pàgina

Et recomanem

 • Bibliografia: segueix les recomanacions del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.
  A Bibliotècnica trobaràs els criteris per a les referències bibliogràfiques segons la UNE-ISO 690 i l'accés als diversos estils per elaborar les bibliografies, com també l'accés a diferents gestors de referències.

 • Citacions textuals

  • Escriu-les en lletra rodona.
  • S'emmarquen dins de cometes quan s’insereixen en el text general.
  • Si van fora del text, les has d'escriure sagnades, en lletra rodona i amb un cos més petit i sense cometes.
  • Et recomanem no traduir les citacions extretes d’obres escrites en una altra llengua. Si es tradueixen, cal que ho consignis.
  • Omissió: si omets fragments del text original, has de posar-hi punts suspensius entre claudàtors. No els has de posar al començament de la citació.
  • Puntuació: si la citació comença amb majúscula, has d'escriure el punt final abans de les cometes de tancament; si comença amb minúscula, has d'escriure el punt després de les cometes de tancament.

 • Referències bibliogràfiques dins de text

  • Un autor i una obra: (Cognom + any), sense cap coma entre el cognom i l’any.
  • Diversos autors i una obra cadascun: (Cognom + any; cognom + any), els dos autors se separen amb un punt i coma.
  • Diversos autors i una sola obra: (Cognom i cognom + any), els cognoms se separen amb una conjunció (si n’hi ha més de dos, es van separant amb comes menys l’últim, que se separa amb la conjunció).
  • Força autors i una sola obra: (Cognom et al. + any); el llatinisme et al. (et alii, 'i altres') s’escriu en lletra rodona.

 • Notes a peu de pàgina

  • Es marquen dins del text amb un senyal de crida, que habitualment és una xifra, que s’escriu com a superíndex.
  • Si hi ha puntuació, la crida se situa després de la puntuació.
  • Les notes se solen situar a la pàgina corresponent.
  • Fes servir el mateix senyal de crida, tot i que també el pots escriure amb la mida del text de la nota (aleshores és millor que afegeixis un punt al darrere de la xifra).
  • Escriu el text de la nota amb una mida més petita que el text general.
  • Recorda que els processadors de textos tenen eines per fer les notes de manera automàtica.

Més informació

[Índex]

 

Com s'elabora un glossari i com es redacten les definicions de conceptes

Et recomanem

 • Com s'elabora el glossari del treball

  • Ordena els termes alfabèticament.
  • Escriu els termes en l'ordre de paraules natural.
  • Introdueix les denominacions completes.
  • No incloguis paraules que no formen part estrictament del terme.
  • Escriu els termes en minúscula, tret de les sigles i els noms propis.
  • Verbs: utilitza l'infinitiu.
  • Escriu els termes en singular, tret dels que tenen elements invariables en plural o que solament tenen la forma de plural.
  • Inclou la terminació femenina després del terme en masculí en els noms i adjectius que tenen formes diferents en cada gènere.
  • Els termes en diferents llengües s'ordenen en la mateixa llista.

 • Com es redacta una definició

  • Inclou en la definició solament la noció específica a què fa referència el terme en el teu text.
  • Expressa la noció principal en una sola frase. Després hi pots afegir informació complementària, si cal.
  • Fes servir verbs en present dins la definició.
  • Comença la definició amb majúscula i acaba-la amb un punt.
  • Tingues en compte les diverses recomanacions sobre com s'inicia la definició.
  • Recorda que una definició no pot incloure la definició d'un altre concepte.

Més informació

[Índex]

 

Com es redacta un títol

Et recomanem

 • Redacta un títol que contingui com a màxim entre 20 i 25 paraules.
 • Assegura't que no hi hagi un nombre màxim de caràcters per al títol en la plantilla del teu centre.
 • Utilitza una estructura clara i concisa, sense ambigüitats, que expliqui el contingut i el propòsit de la recerca.
 • Evita l’ús de sigles i abreviatures.
 • Si cal, escurça la proposta de títol traient-ne les paraules innecessàries i buides de significat que es donen per enteses.

  Contribució a..., Estudi de..., Recerca sobre..., Determinació de..., Anàlisi dels resultats de...

 • Si necessites més d’una frase, utilitza'n dues, separades per dos punts. No utilitzis el punt per separar les dues frases. Inclou a la primera frase el contingut més general i a la segona, els detalls.
 • Els títols s’escriuen sense punt final.
 • Revisa en fases avançades de la redacció del treball que el títol reflecteix estrictament el contingut de la tesi.
 • Comprova que la paraula clau o les paraules clau essencials formen part del títol.
 • Ordena coherentment la informació.

  Problema o hipòtesi + delimitació espacial i/o temporal
  Tipus de document + problema o hipòtesi + delimitació espacial i/o temporal

 • Aporta informació de què tracta o quin és el problema i, si cal, el lloc geogràfic i el moment corresponents.

Més informació

[Índex]

 

Com es redacta un resum (abstract)

Et recomanem

 • El resum (abstract) és un text independent dins del treball de fi d'estudis o de recerca; s'ha de poder entendre per si sol.
 • És una versió breu de la recerca perquè els lectors puguin valorar si els interessa o no la lectura del treball.
 • És recomanable que no sobrepassi d'una pàgina i cada part ha de constituir un paràgraf.
 • Situa'l després de la introducció i abans de l'índex.
 • Redacta'l amb els verbs en present, amb les oracions amb veu activa i de manera despersonalitzada.
 • Fes servir termes precisos i que es facin servir en el treball i escriu-lo de manera sintètica.
 • Els apartats que ha de contenir són: plantejament de la qüestió, objectius del treball o recerca, metodologia de treball, resultats més importants, principals conclusions i futures línies de recerca.
 • Fes atenció que inclogui les paraules clau.

Més informació

[Índex]

 

Bones pràctiques en el procés de redacció

Et recomanem

 • Quan comencis a redactar el text, activa el corrector ortogràfic. Tria la llengua en què escriuràs el text.
 • Si en el text hi ha fragments en diferents llengües, canvia la llengua per a aquests fragments.
 • Recorda que els correctors automàtics tenen algunes limitacions i poden ser origen d'errors.
 • Si copies un fragment d'un altre text, assegurat que no hi ha errors.
 • Elimina els dobles espais (amb l'eina de cercar i reemplaçar), ja que el corrector no els detecta.
 • Utilitza amb cura l'eina de cercar i reemplaçar, ja que pot fer canvis amb què no comptaves.
 • Quan eliminis o substitueixis fragments del text, assegurat que no hi quedin frases tallades, incoherències, errors de puntuació.
 • Si utilitzes la traducció automàtica, revisa'n el resultat amb cura, ja que la qualitat pot ser deficient.
 • A mesura que vagis redactant el text, torna a llegir-lo fixant-te en els diferents aspectes considerats en aquesta guia (lectura per capes). Si no és possible, fes una última lectura quan acabis el treball. És aconsellable que una altra persona llegeixi el teu treball i et comenti els fragments en què la redacció no és clara.

[Índex]

 

La presentació oral del treball


[Índex]

 

Eines per a la revisió i la traducció de textos

[Índex]

 

Vídeos sobre el llenguatge d'especialitat

[Índex]