Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes d'informació/TIC

Al llarg d'aquest curs s'ha realitzat una reorganització de la prestació de serveis TIC de Serveis Generals. El personal TIC adscrit al Servei de Sistemes d'Informació i al Servei Prisma, i també el personal TIC de diverses unitats, depèn de l'Àrea TIC. Així, la nova Àrea TIC s'estructura en dos nous serveis, el Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions i el Servei de Suport TIC i Innovació, i en una unitat de Projectes Específics.

D'altra banda, s'han fet canvis al Consell Tècnic de les TIC (COTETIC) per adequar-lo a les noves UTG i s'han implementant diferents grups de treball i projectes, amb la participació transversal de tots els TIC de la UPC i d'UPCnet: grup de xarxes, formats oberts, explotació de dades i virtualització d'aplicacions i d'escriptoris (EVA i Ravada VDI).

Les principals novetats i projectes dels sistemes d'informació han estat:

 • Posada en marxa del Portal de serveis TIC, que recull la llista dels serveis TIC d'àmbit global que ofereix la UPC a la comunitat. Cada servei inclou la documentació, les condicions d'ús i les notificacions sobre el servei, i una col·lecció d'indicadors.
 • Implementació de la segona versió del Portal dels òrgans de govern per agrupar de manera estandarditzada la informació dels òrgans de govern estatutaris de la UPC. Alhora, el portal facilita la gestió de les sessions dels òrgans i la difusió posterior.
 • Promoció del servei Cloud UPC per a PDI i PAS. El servei permet crear i utilitzar centres de processament de dades virtuals formats per un nombre de servidors, discs i elements de xarxa. Aquest servei opera amb un model de facturació en funció de l'ús, que garanteix la sostenibilitat de la infraestructura.
 • Nova versió del portafirmes, amb una revisió completa de la interfície, ara responsiva, és a dir, usable des de dispositius de totes les mides i molt més accessible per a l'usuari.
 • Nova interfície per a l'e-Secretaria, l'aplicació de gestió acadèmica emprada pels estudiants. Juntament amb l'Àrea de Gestió Acadèmica, s'ha implementat un entorn que en millora la usabilitat i que no requereix que l'usuari el configuri. En la mateixa línia, s'ha renovat la interfície del sistema de suport a la gestió dels estudis de PRISMA: se n'han ampliat les funcionalitats per al professorat i s'ha millorat el procediment d'acollida dels estudiants de nou accés.
 • Contractació de PDI: nou sistema de suport a la gestió de la contractació del professorat associat que implementa el procés de sol·licitud de contractació de PDI i permet presentar la documentació i signar els contractes electrònicament.
 • Implementació tècnica del nou sistema de suport a la gestió de beques.
 • Posada en marxa de gConvenis, l'eina per a la gestió i el seguiment del procediment d'autorització i signatura dels convenis. La primera fase de l'aplicació se centra en els convenis "sense impacte econòmic directe", com ara els convenis marc entre institucions.
 • Implementació de l'aplicació DemanaUPC, un servei de 'tiquets' dissenyat específicament per gestionar l'atenció a l'usuari, del qual fan el manteniment els Serveis TIC de Terrassa.
 • Implementació de myEnquesta, un nou servei que permet crear enquestes i també formularis. El servei es gestiona en règim d'autoservei i amb l'autonomia dels usuaris, tot seguint el plantejament de funcionament de l'aplicació mylist.
 • S'ha iniciat el projecte per renovar el web institucional en coordinació amb el Servei de Comunicació i s'ha actualitzat l'inventari dels allotjaments web.
 • S’ha finalitzat la migració de Genweb3 a Genweb4 i s’ha posat en marxa una nova imatge 'clean theme’ per al Genweb4..
 • S'ha desenvolupat el pilot i s'han dut a terme proves de la nova eina de generació de butlletins electrònics institucionals.
 • S’ha definit i aplicat una estratègia per obtenir estadístiques globals de totes les webs del domini upc.edu.
 • S'han incorporat funcionalitats a l'aplicació de nous tràmits de la Seu Electrònica de la UPC per a processos de promoció interns, presentació de documentació per a contractes i sol·licituds genèriques.
 • S'han incorporat millores funcionals per a la gestió de les aules virtuals i per a la creació i configuració de continguts i activitats en l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ATENEA. La plataforma també disposa de noves funcionalitats per realitzar la transferència automàtica de notes des de PRISMA, d'una nova interfície d'usuari simplificada i d'un nou disseny gràfic per ajudar el professorat a detectar el possible plagi en el lliurament de treballs. Permet al professor fer una gestió més eficient de grups a l'aula virtual. A més, s'hi han fet altres millores tecnològiques.
 • S'ha ofert suport en l'elaboració dels continguts del MOOC "Transició per un nou model energètic", liderat pel Gabinet de Projectes Específics.
 • S'ha consolidat el projecte LISA (Laboratori Innovació i Suport Audiovisual).
 • S'han introduït millores al GCICE, sistema de gestió acadèmica de les activitats formatives de l'ICE. En concret, s'han realitzat actuacions en el mòdul de gestió de les enquestes de satisfacció, en el mòdul de notificacions, en els processos d'enviament, en el seguiment dels enviaments i en el mòdul STEM, i s'han fet millores en el mòdul de planificació d'activitats.
 • S'ha iniciat el desenvolupament del nou sistema d'Identitat UPC i, a més, es treballa en la millora de la qualitat de les seves dades.
 • S'ha consolidat el sistema d'expedició immediata del carnet per als estudiants de nou ingrés a la Universitat.
 • S'ha iniciat el programa UPC Sènior per facilitar serveis digitals al personal jubilat de la UPC.
 • S'han realitzat deu eleccions electròniques, entre les quals destaquen dues de director o directora d'escola i una del Claustre Universitari.
 • S'ha implementat la consulta de l'estat de la matrícula a través de Via Oberta (CAOC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
 • S'ha impulsat l'e-Nòtum, per substituir les notificacions en paper per les electròniques.
 • S'ha iniciat el desenvolupament d'un nou sistema de gestió de projectes de recerca, que oferirà una interfície que en millorarà la gestió i presentarà funcionalitats més adequades a les necessitats del PDI i dels gestors.
 • S'ha desenvolupat un nou sistema de gestió de les justificacions de projectes del Centre de Transferència de Tecnologia.
 • S'ha iniciat un pilot per renovar el sistema de gestió de la innovació i les patents.
 • S'ha posat en marxa el sistema per a la comanda electrònica eComanda i el sistema d'informació immediat de l'IVA de les factures.
 • S'ha dut a terme el pilot del sistema d'acollida d'estudiants, UPC Play.
 • S'han desenvolupat evolucions del sistema de gestió de la recerca Drac.
 • S'ha implantat l'Esquema nacional de seguretat (ENS).

Els principals projectes que s'han treballat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han estat:

 • Federació d'identitats.
 • Integració de la federació d'identitats en la nova versió del sistema Pnyx d'urna electrònica.
 • Participació en els grups de gestors documentals.
 • Interoperabilitat dels sistemes d'informació.
 • Canvis per a l'adaptació a l'ELDAS de l'Entitat de Registre de certificats T-CAT UPC.
 • Preparació d'una nova licitació de telefonia i telecomunicacions.
 • Implementació del sistema de prevenció d'atacs DDoS.
 • Implementació del sistema de detecció de plagi URKUND.
 • Implementació del disc al núvol.
 • Compra d'equipament audiovisual.

Les principals inversions en infraestructures han estat:

 • Continuació del desplegament d'UPCconnect, el projecte de conversió de la telefonia analògica a telefonia IP de tota la UPC. Aquest canvi permetrà eliminar totes les centraletes analògiques, actualment en fase d'obsolescència.
 • Pla de renovació d'estacions de treball del personal d'administració i serveis (PAS).
 • Ampliació del Centre de Processament de Dades: virtualitzadores, storage i còpies de seguretat.
 • Nou equipament de xarxa: tallafocs per a les estacions de treball de Serveis Generals i nou encaminador de sortida per a l'adreçament privat.

Finalment cal destacar l'organització de la jornada anual dels Serveis TIC de la UPC.