Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

Calendari convocatòria de juny 2024

10 de juliol

Publicació de la 1a assignació

11 al 15 de juliol

Tràmit d'assignació definitiva

12 al 17 de juliol

Matrícula de la 1a assignació

16 de juliol

Publicació de reclamacions i assignació definitiva

17 de juliol

Matrícula de reclamacions i  assignació definitiva

22 de juliol

Publicació 2a assignació

22 de juliol al 27 d'agost

Tràmit "Continuar el procés de reassignació de places"

23 al 25 de juliol

Matrícula 2a assignació1.Registra't abans de matricular-te

  • IMPORTANT: si encara no has rebut cap comunicació de la UPC, la rebràs en les properes hores i en tot cas et podràs matricular en data i l'hora prevista.

   A partir del moment en què rebis un missatge (via correu o SMS) de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC, abans no. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

   Has de fer-ho abans de matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).


   Activa el teu compte


   A continuació rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d’usuari i contrasenya.
   - Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a l’e-Secretaria i a la resta d’intranets docents i de serveis de la UPC.

Un cop activat el compte personal

Amb el compte UPC tens associat un compte GSuite que hi pots accedir amb l'adreça "nom.cognom@estudiantat.upc.edu" i la contrasenya del teu compte UPC que acabes d’activar i que té associada una bústia de correu amb un 15Gb de capacitat i la resta de serveis del G Suite (Drive, Meet, xat,...).Més informació

2.Accedeix a l'e-Secretaria per validar i completar les teves dades

 • Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a l’e-Secretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.


  Accedeix a l'e-Secretaria


  Des de l’e-Secretaria hauràs de:

  - Revisar i modificar les teves dades personals.

  - Modificar, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.

  - Autoritzar l’ús de les teves dades (RGPD).

  - Autoritzar la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (pujar-hi l'ordre SEPA signada electrònicament pel titular del compte o signada manualment i escanejada).

  - Pujar-hi la teva foto per tramitar el teu carnet UPC. La foto ha d’estar feta de cara i s'hi han de veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. La relació d'aspecte de la fotografia (amplada/llargada) ha de ser 0,82 i les dimensions mínimes han de ser de 180 píxels d'amplada x 220 píxels de llargada. La resolució mínima ha de ser de 100 dpi. El format del fitxer ha de ser JPG, GIF o PNG.

  - Llegir i acceptar el compromís d’integritat acadèmica (s'activa en el moment que ja vas a fer la matrícula). Te vigència per un curs acadèmic. És un compromís que implica, sobretot, l'acceptació de valors ètics: no plagiar, no cometre frau, actuar amb honradesa i respectar les mesures de protecció de la salut implantades a la UPC.

  Una vegada hagis revisat la informació a l’e-Secretaria, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA.

3.Què has de saber abans de matricular-te

  • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

   - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.  En cas de no haver pogut fer la matrícula, tens l'opció de sol·licitar fer-la fora de termini exposant el motius.

   - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

  • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

   - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

   - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

   - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

  • La matrícula és en línia

   La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa en línia (no presencial) mitjançant el sistema d’automatrícula.

   - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats

   -
   En casos excepcionals la matrícula podrà ser presencial, si així està informat al web del centre docent on t'has de matricular. Si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

  • Documentació necessària per a la matrícula

   - Si tens la nacionalitat espanyola la matrícula s’ha de fer amb el DNI. El núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l’has d’haver utilitzat per a la preinscripció universitària.

   - Si ets estranger i disposes del NIE cal que prèviament a la matrícula dipositis el document a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ). En cas de no disposar de NIE el teu centre et requerirà el document d'identitat del teu país o el passaport amb posterioritat a la matrícula.

   - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

  • Documentació que cal portar segons la via d'accés

   Via d'accés Documentació
   Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
   Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat No cap portar cap document.
   Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES No cal portar cap document.
   Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document.
   PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis (1)
   Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap documentació.

(1) En el cas de trasllat (o simultaneïtat) intern a la UPC, no cal portar cap document. El centre farà les comprovacions necessàries al sistema. En el cas de trasllat d’altres universitats els estudiants han de dipositar a l’e-secretaria (apartat ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ) el comprovant de pagament de la taxa de trasllat (o simultaneïtat) prèviament o amb posterioritat a la matrícula. Els centres indicaran a les seves pàgines web la manera i els terminis màxims per pujar-hi la documentació.

 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - Si curses els estudis a temps complet i et matricules per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, t'has de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - Si curses els estudis a temps parcial no t’has de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Avís important

En acabar la matrícula rebràs un correu electrònic indicant que s’ha fet correctament, amb instruccions per al pagament i amb enllaç a l’e-Secretaria.

En qualsevol moment pots descarregar el full comprovant de la matrícula a través de l’e-Secretaria.

4.Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

La Generalitat de Catalunya estableix els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes mitjançant el decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen per aquest curs als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

 • Graus de coeficient B: 18,46 € per crèdit
 • Preu per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la UE: 42,56 €
Sistema de preus:
Es determinen de manera progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0 % i el 25 % del cost total dels estudis.
Per conèixer el llindar de preus corresponent es pot consultar la pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

Els graus del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) i els centres universitaris EAE Business School i Euncet Business School apliquen preus privats.

Taxes de matrícula per a la gestió de l'expedient acadèmic i recursos de suport a l'aprenentatge i assegurança escolar (menors de 28 anys):
 • Matrícula quadrimestral: 54,54 € + 35,00 € (per cada matrícula) + 1,12 € una vegada
 • Matrícula anual: 69,80 € + 70,00 € + 1,12 € una vegada

Altres despeses opcionals
 • L'assegurança voluntària d'accidents ofereix a l'estudiant que ho vulgui ampliar l'assegurança escolar. Té un cost de 13,24 € el curs sencer. Més informació
 • Participa en la campanya del 0,7% per a la cooperació. Selecciona a la casella on apareix el logo de la campanya 0,7% sí, i fes-hi una aportació de 5 €. Més informació
 • El Servei d'Esports et dona la possibilitat de fer esport i activitat física mentre curses els teus estudis universitaris. No t'ho pensis més, abona-t'hi anualment amb un 10% de descompte per gaudir d'un munt d'activitats digirides, escoles esportives, arts marcials, activitats de salut i fitnes.... Més informació


5. On i quan

  • La matrícula és en línia (no presencial) a través de l'e-Secretaria

   En casos excepcionals la matrícula podrà ser presencial, si així està informat al web del centre docent on t'has de matricular.

   Dates matrícula: --

   Busca el teu grau en el quadre següent per informar-te del dia i hora concret que et tocarà matricular. Si no et matricules en les dates corresponents perds la plaça. En cas de dubtes, posa't en contacte amb el teu centre docent. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet

Codi Estudi Centre
91916 Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPC-UB-UAB-UPF) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB)
91915 Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31085 Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31016 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
31096 Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG)
31004 Grau en Enginyeria Alimentària Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31100 Grau en Enginyeria Ambiental Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB)
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31103 Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31113 Grau en Enginyeria Civil + màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Camins, Canals i Ports Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31091 Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31097 Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31006 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31022 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31052 Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31025 Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31104 Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31123 Grau en Enginyeria de Satèl·lits Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31084 Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31010 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31011 Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31076/31077 (febrer) Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31065 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31015 Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31111 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31053 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31021 Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31104 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31054 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31049 Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31112 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + màster universitari en Enginyeria Aeronàutica. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Aeronàutic/a Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31114 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31115 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31031 Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31067 Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31059 Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
31037 Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31104 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31027 Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31104 Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31055 Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31076/31077 (febrer) Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31078 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
31079 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
31106 Grau en Intel·ligència Artificial Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
31040 Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
31045 Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31105 Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
31098 Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB)
31038 Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31001/31072 Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31101 Grau en Administració i Direcció d'Empreses-Màrqueting i Comunicació Digital (doble titulació) Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31095 Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31121 Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31074 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31083 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31122 Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31120/31081/31082 Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)

6. Carnet UPC

 • El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la Universitat, és digital i està disponible des de l’app UPC.

  Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto al sistema en el moment del registre.

  Més informació sobre el carnet

 • Com a nou estudiant també rebràs la carpeta UPC.
  El teu centre docent t'informarà d'on i quan es podrà recollir la carpeta.