Guia de matrícula de graus 2014-2015

portadeta_webmatricula_960x60_gris.jpg

Si ja ets estudiant de la UPC

 • Dates de matrícula al setembre:
  Consulta en la web del teu centre la teva data de matrícula.
 • Preus de la matrícula, beques i pagament
 • Beques MECD obriu en una finestra nova (nou)
 • Beques Equitat obriu en una finestra nova
 • Matrícules domiciliades o fraccionades. SEPA-IBAN. A partir del curs 2014-2015, per realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant. Més informació obriu en una finestra nova
 • Convocatòria MATRC. Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2014-2015 (MATRC). Més informació obriu en una finestra nova

bx_inici de classes i sessions d’acollida_v2.png

normativa acadèmica

calendari acadèmic

preguntes més freqüents

bxh_campaña07_coop_uni_cat.png

bxh_idiomes3.png


Pots adreçar les teves consultes:                                                  93 401 62 00  |  info@upc.edu  |  twitter (obriu en finestra nova)  |  facebook (obriu en finestra nova)

Horari de 9 a 14 h 


Si ets nou estudiant de la UPC


Dates d'assignació i matrícula

 

Convocatòria de setembre

Termini de preinscripció: 25 i 26 de setembre

Assignacions: 2 d'octubre

Matrícula: 3 d'octubre (consulta l'apartat "On i quan")

1a reassignació: 13 d'octubre

IMPORTANT: els que no us matriculeu en les dates corresponents perdreu la plaça. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet obriu en una finestra nova

 On i quan (les dates específiques les publiquen les webs dels centres docents)Qüestions a tenir presents


La matrícula és el vincle formal entre la Universitat i els estudiants, el compromís mutu de treballar junts durant tot un curs i és, per tant, un dels actes acadèmics més importants. 

Amb caràcter general, la matrícula ordinària a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d’automatrícula per a l’estudiantat de nou ingrés i via Internet per a la resta d’estudiantat.

La matrícula mitjançant el sistema d’automatrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el Centre pot sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant o l'estudianta a la persona que realitza la matrícula.

Independentment del sistema de matrícula, es poden consultar els calendaris i procediments a la Secretaria o al web del Centre (consulta l'apartat "On i quan").

Recordeu que una vegada matriculats esteu obligats al pagament dels preus públics, d’acord amb els serveis acadèmics que hagueu sol·licitat.  El fet de no pagar la matrícula no implica l’anul·lació de la mateixa. S’apliquen recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.


Matrícula en uns estudis de grau
Els estudis conduents a l’obtenció d’un títol de grau que s’imparteixen a la UPC es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial.

L’estudiantat pot triar, a l’inici dels seus estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis, que pot ser a temps complet o bé a temps parcial.

L’estudiantat que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits en cas de matrícula quadrimestral o de 60 crèdits en cas de matrícula anual.

L’estudiantat que cursi els estudis a temps parcial no s’han de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits ECTS per quadrimestre).

La modalitat triada es mantindrà a cadascuna de les matrícules següents que realitzi l'estudianta o l'estudiant durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol∙liciti una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

L’estudiantat que s’incorpori per primera vegada a uns estudis i que no sigui de primer curs s'ha de matricular en el seu primer any acadèmic, com a mínim, de 12 crèdits ECTS.

Recordeu que en el cas de sol·licitar beca us haureu de matricular d’un mínim de 30 ECTS.

Amb caràcter general, l’estudiantat ha d’aprovar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades). En cas contrari, l’estudiantat és exclòs d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs.

Amb independència del que estableix el paràgraf anterior, els plans d’estudi de la UPC conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic. L’estudiantat ha de superar el nombre mínim de crèdits de la fase inicial que hagi establert el Centre docent per a cada pla d’estudis en el termini que hi correspon. Aquest mínim estarà comprès entre 42 i 60 crèdits ECTS de la fase inicial.

L’estudiantat ha de superar aquest nombre mínim de crèdits en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matrícules formalitzades). Si no supera el nombre mínim de crèdits de la fase inicial en el termini establert, l’estudiant o estudianta no pot continuar els mateixos estudis al centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs.

Totes aquestes qüestions i d’altres que poden afectar el procés de matrícula, es poden consultar a la Normativa Acadèmica http://www.upc.edu/sga/normatives obriu l’enllaç en una finestra nova o al web del Centre.

 

Documentació que cal adjuntar


Si sou estudiantat de nou accés i teniu la nacionalitat espanyola, heu de presentar l’original i la fotocòpia del DNI. Si sou estrangers, cal que presenteu l’original i la fotocòpia del passaport o del document d'identitat del vostre país i, si escau, del NIE.

Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

Per formalitzar la matrícula heu de presentar la documentació general següent.

Descripció de la via
Documentació
Prova d’accés a la universitat (PAU) Targeta de les PAU (exemplar per a la Universitat).
Estudiantat procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Títol universitari Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia
compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès
pel centre.
PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Consulteu el web del vostre Centre.
Accés per a més grans de 25 anys Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
Accés per a més grans de 45 anys Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 45 anys.Documentació específica de cada Centre
Per a més informació, consulteu al web del vostre Centre on figura la documentació específica que, a més de la documentació general, heu de presentar per a la formalització de la matrícula.


Situacions que donen lloc a deduccions de matrícula o a matrícula gratuïta

Deduccions matrícula
Ser estudiant que opti a una beca de règim general i de mobilitat Sol·licitud formalitzada a través del web del MECD obriu l’enllaç en una finestra nova
Ser estudiant que opti a una beca Equitat Sol·licitud formalitzada a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova
Ser estudiant acreditat (econòmicament) per formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics Acreditació de caràcter econòmic a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova. La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i econòmics fixats per a la sol·licitud de la beca del MECD o dels requisits economòmics dels trams 0 i 1 de la beca Equitat. Estaràs exempt del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada fins a la resolució de la sol·licitud de beca. Si no sol·licites la beca el cobrament de la matrícula es farà a finals d’octubre.
Ser membre de família nombrosa Original i fotocòpia del títol vigent a data d'inici de curs, el 1 de setembre de 2014. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Familia que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.
Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent. Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.


 

Serveis opcionals i aportacions voluntàries


La Universitat Politècnica de Catalunya posa a disposició del seu estudiantat un ampli ventall de serveis als quals pot accedir pel simple fet de matricular-se.

N’hi ha d’altres, però, l’accés als quals és optatiu i que fan necessària la inscripció i l’abonament d’una quota. En el moment de matricular-se, es poden assenyalar els serveis optatius que interessin i abonar la quota incorporant-la a l’import de la matrícula.

Aquests serveis són els següents:

 • Campanya 0,7% obriu l’enllaç en una finestra nova, amb una petita aportació de 5 € podràs participar en els projectes de cooperació al desenvolupament de la UPC.
 • L'assegurança voluntària d'accidents obriu en una finestra nova ofereix als estudiants i les estudiantes que així ho desitgin ampliar l'assegurança escolar per tal de garantir la cobertura en cas d'accident, en els àmbits acadèmics i privats. (13 € per any acadèmic)
   
Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech