Mesures complementàries per garantir la seguretat en l’inici del curs

Les mesures aprovades complementen les aprovades pel Consell de Govern del 2 de juliol en la fase de represa del pla de desconfinament i han estat aprovades per la Comissió Permanent del Consell de Govern, reunida telemàticament el 8 de setembre.

30/09/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha perfilat des d'inicis de setembre la posada en marxa del curs 2020-21 amb especial atenció a la situació sanitària i a les indicacions de les autoritats al respecte, així com amb l’aprovació d’un paquet de noves mesures que venen a complementar els protocols ja aprovats el 2 de juliol passat pel Consell de Govern com a full de ruta de l’etapa de represa de la normalitat a la Universitat.

En termes generals, el curs a la UPC continuarà sent presencial per a activitats pràctiques, tallers, laboratoris. L’estudiantat de primer curs i la seva adaptació a la Universitat són una de les prioritats del curs que comença. Per això, els grups de primer cursen els estudis amb la màxima presencialitat que sigui possible, especialment en assignatures com les pràctiques o en les matèries que s’imparteixen als laboratoris. Per fer les coses més fàcils, la UPC ofereix mentories i diferents eines docents per aconseguir fer amb èxit el pas de la secundària a la universitat. Més de mig milió d’euros s’han destinat a aquest tipus d’accions que articulen mesures de suport a l’acollida i a la millora del rendiment dels estudiants en aquest inici del curs.


 La mascareta és obligatòria a tots els espais de la UPC. Serà quirúrgica o higiènica renovable i s’ha de portar sempre en tota activitat que es realitzi a la UPC, amb independència de la distància física entre persones. La UPC va començar a repartir ja abans de l’estiu mascaretes higièniques renovables al seu personal i ara continua la distribució entre l’estudiantat a través de les biblioteques dels campus. Aquesta mesura en cap cas va en detriment de l’obligació de totes les persones que accedeixen als campus de proveir-se individualment d’aquest element d’autoprotecció i de fer-ne l’ús correcte que determinin les autoritats en tot moment.

Per tal que la mascareta sigui una mesura de protecció efectiva en activitats docents presencials a l'aula, la UPC ha demanat al professorat que eviti circular per l'espai de l'aula mentre imparteix la classe i que sempre mantingui una distància mínima 2 metres amb la primera fila d’estudiants. La UPC recomana igualment que, en la mesura del possible, el professor o la professora sigui l'última persona en entrar a l’aula un cop els estudiants hagin ocupat el seu lloc i la primera persona en sortir de l’aula en finalitzar la docència.

La UPC ha previst també que quan el personal de la Universitat, en l'exercici d'una pràctica en el laboratori, no pugui mantenir de forma constant la distància interpersonal de seguretat amb els estudiants, la Universitat li proporcioni mascaretes FFP2 o equivalents, d’acord amb les mesures de protecció i instruccions de treball definides en els protocols d’actuació elaborats per part del Servei de Prevenció de la UPC.

El personal d’administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI) de la UPC només pot treballar sense mascareta -continua sent recomanable- quan la persona estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries. No serà necessària si l’ús del despatx és individual i si es manté la porta tancada. En el cas que accedeixi una altra persona al despatx, caldrà utilitzar la mascareta de protecció.Seguiment dels contagis
. A l’hora de fer el seguiment dels contagis dels possibles brots que es pugin produir, la Universitat partirà del llistat d’estudiants matriculats a l’assignatura. Es recomana als centres que s’incorporin mesures complementàries de control de presència que puguin fer més efectiva la traçabilitat de persones afectades i també que s’assigni a l’estudiantat seients fixes durant tot el quadrimestre per minimitzar el risc de contagi. Les consultes, tutories i altres interaccions directes entre professorat i estudiantat es realitzaran preferentment de forma no presencial.
L’entorn físic de la UPC s’ha estat adaptant en els darrers mesos per garantir un escenari d’accés a les aules i espais comuns que faciliti l’accés de forma esglaonada i evitant aglomeracions. En aquest sentit, s'ha reforçat la informació tant a l’estudiantat com a la resta de la comunitat a través de la campanya UNA UPC PROTEGIDA, EL COMPROMIS DE TOTHOM. Per reforçar aquest objectiu es requereix a l’estudiant l’acceptació d’un document de declaració responsable (annex I, pàgina 5) en el qual se l’informa de les instruccions i mesures a seguir en cas d’un brot entre les persones que hagin participat en les activitats en les quals hagi estat implicat o implicada l’estudiant presencialment.
Aules segures
. A les aules s’ha previst que sempre que sigui possible i quan no existeixi un sistema forçat de renovació d’aire que no ho faci recomanable, les activitats docents presencials es facin amb les portes i finestres obertes. Quan això no sigui possible es promourà l’obertura de finestres entre classe i classe per afavorir aquesta renovació. Igualment, es recomana que les persones ocupin els mateixos llocs a l’aula. Al seu torn, s’ha previst que les sales d’estudi es reservin amb 48 hores d’antelació i que hagi un registre de les persones les ocupin.

La UPC ha adaptat en els darrers mesos un nombre important d’aules per incorporar la no presencialitat a l’activitat acadèmica a través d’adaptacions multimèdia.  En total, 800.000 euros s’han destinat a dotacions per a les aules i evolucions TIC mitjançant una partida pressupostària extraordinària aprovada ja abans de l’estiu (Més informació: La UPC planifica com serà l’inici del curs 2020-2021 i aprova un paquet d’iniciatives per adequar l’activitat a noves necessitats).

Les mesures aprovades el 8 de setembre preveuen també que cada centre docent disposarà d’un espai per a l’aïllament de persones que mostrin símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre es trobin a la Universitat. Seguidament s’activaria el protocol per a casos sospitosos.

 Almenys durant l’inici del curs, les reunions a la UPC s’hauran de realitzar preferentment per videoconferència per evitar el desplaçament de persones entre els diferents campus. Activitats estudiantils. En la sol·licitud d’autorització d’una activitat, la UPC exigeix que s’incloguin les mesures de protecció previstes d’acord amb la situació actual de pandèmia per tal que es pugui avaluar la seva viabilitat. De forma general i pel risc latent actual de contagi, no s’autoritzaran -i per tant, queden suspeses- totes aquelles activitats que comporten una elevada concentració de persones i que, per les seves mateixes característiques, no poden assegurar el compliment de les mesures d’autoprotecció en tot moment. Alguns exemples de les activitats que no es podran realitzar són els actes castellers, les festes universitàries o els menjars populars.


Actuacions complementàries als protocols d’actuació en cas de brot. El document aprovat recorda que la UPC està subjecta a allò que estableixen les autoritats sanitàries en el cas d’existència de brots i a les recomanacions o l’obligatorietat d’accions que aquestes puguin establir de suspensió temporal d’activitats en espais determinats o edificis. Tanmateix, i amb independència de les directrius que transmetin les autoritats sanitàries i sempre que no entrin en contradicció amb aquestes, la UPC ha aprovat marc de referència d’actuacions que es poden consultar en aquest enllaç, a l'annex 2, pàgina 6.Persones de referència COVID-19 a la UPC. Les unitats i serveis donaran a conèixer a la seva comunitat les dades de contacte (mail, telèfon) de la persona de referència responsable de la gestió de les mesures de prevenció COVID en el seu centre o servei. L’objectiu és poder gestionar de forma àgil les incidències o actuacions relacionades amb els casos detectats i el procés de detecció de possibles contactes. Aquestes persones faran la interlocució amb les autoritats sanitàries i amb la Gerència de la UPC i s’encarregaran de tenir actualitzada la comunicació interna de la unitat o del servei. Per això, disposaran de tota la informació sobre els protocols d’actuació de la UPC i de les autoritats sanitàries tant per als casos sospitosos com per als positius.

La UPC, a través de la seva pàgina de referència d’informació sobre la pandèmia (Portal COVID), també informa sobre la relació de persones responsables COVID a cada unitat.Bars i restauració a la UPC. Pel que fa als bars i als restaurants universitaris, el document aprovat especifica que serà d’aplicació la normativa vigent en el municipi corresponent en el qual la concessió exerceix la seva activitat, mentre que tant a les instal·lacions esportives com a les biblioteques la regulació aplicable serà la de la normativa vigent en cada moment.Apps per a una millor gestió
. Finalment, recordar que la UPC recomana a la seva comunitat la utilització de l’app RADAR COVID per a una gestió més eficaç de l’epidèmia, més enllà dels mecanismes que la mateixa Universitat ha posat en marxa i que també recomana, entre els quals s'inclou l’app Estudiants UPC, que ha de permetrà fer una millor gestió de la informació sobre la malaltia. Descarrega’t l’app UPC Estudiants a l’Apple Store i Google Play.
Guia ràpida de mesures contra la COVID-19

Consulta la guia ràpida de mesures que cal seguir per fer dels campus de la Universitat un entorn segur i de com actuar en cas de ser PCR positiu o de ser contacte d'un contacte estret d'un positiu.