Vés al contingut (premeu Retorn)

Docència de qualitat

Programació dels estudis de grau i màster universitari

La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic ha estat marcada per la fusió de les escoles de Terrassa en la nova Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i la integració del centre adscrit EUETIB a la Universitat, mitjançant la creació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est.

Enguany s'ha començat a impartir una nova titulació oficial, el bachelor's degree in Bioinformatics, grau interuniversitari en anglès coordinat per la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa a l'oferta de màsters universitaris, s'ha iniciat la docència dels màsters Space and Aeronautical Engineering i Technology and Engineering Management a l'ESEIAAT, tots dos en anglès, i Direcció de Recursos Humans i del Talent a l'EAE, centre adscrit.

Arran de la creació de l'ESEIAAT i l'EEBE, s'han hagut de modificar diversos estudis de grau, alguns dels quals, atès que tenen itineraris en altres escoles, han afectat també aquests centres: Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil (ESEIAAT), Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (ESEIAAT), Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (ESEIAAT), Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (ESEIAAT), Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (ESEIAAT, EPSEVG), Enginyeria Biomèdica (EEBE), Enginyeria de l'Energia (EEBE), Enginyeria Elèctrica (ESEIAAT, EEBE, EPSEVG), Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (ESEIAAT, EEBE, EPSEVG, EPSEM), Enginyeria Mecànica (ESEIAAT, EEBE, EPSEVG, EPSEM), Enginyeria de Materials (traslladat des de l'ETSEIB) i Enginyeria Química (traslladat des de l'ETSEIB, l'ESEIAAT, l'EEBE, l'EPSEM i l'EEI).

Aquest curs s'han reverificat els títols següents: grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (EPSEB), grau en Enginyeria Minera (EPSEM), màster universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera (ESEIAAT), màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, màster universitari en Enginyeria Marina (FNB) i màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (FNB). Aquest dos darrers s'han hagut de tornar a reverificar pel canvi de nom i ara es denominen màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes i màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (FNB). Igualment s'ha modificat de nom del màster universitari de Construcció Avançada en l'Edificació (EPSEB).

D'altra banda, s'ha modificat l'adscripció dels màsters en alguns centres docents: el màster universitari de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, interuniversitari UPC-UB-UPF, des d'ETSEIB a l'EPSEB; el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, des de l'ICE a la FIB, i els màsters universitaris en Enginyeria Química i en Ciència i Enginyeria de Materials i l'Erasmus Mundus in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE), de l'ETSEIB a l'EEBE.

També aquest curs acadèmic s'han desprogramat el grau universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics, a l'ETSETB, i el grau en Enginyeria Elèctrica, a l'EPSEM.

Novetats normatives

Per al curs acadèmic 2016-2017 s'ha fusionat la normativa de graus i màsters i s'ha simplificat separant-ne els procediments administratius i els aspectes normatius.

També durant aquest curs acadèmic el Ministeri d'Educació ha anat completant l'equivalència dels títols als nivells MECES. El Ministeri d'Educació ha aprovat els decrets i resolucions següents:

 • Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
 • Resolución de 21 de marzo de e la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2017-2018
 • Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Programes de doctorat

Durant aquest curs acadèmic, l'Escola de Doctorat ha participat en el pla de Doctorats Industrials 2016, promogut per la Generalitat de Catalunya, amb un total de 68 tesis dirigides que es desenvolupen en empreses de diferents sectors.

Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals de doctorat, s'ha participat en la reunió anual de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado de España (Sant Sebastià, novembre de 2016) i en la reunió sobre doctorat organitzada per la Xarxa Vives (gener de 2017, Palma de Mallorca), i s'ha organitzat a la UPC la reunió anual de l'Associació Catalana d'Escoles de Doctorat (abril de 2017).

En relació amb altres entitats internacionals, com a membre del Cluster Leading Universities of Science and Technology l'Escola de Doctorat ha participat en les diferents reunions i activitats que aquest clúster ha realitzat durant el curs, entre les quals destaquen:

a) La participació de dos doctorands de la UPC becats pel clúster a la Sino-EU Engineering Education Platform, High Level Summer School, que va tenir lloc a Eindhoven i Estocolm (del 14 al 28 d'agost de 2016).

b) La participació en el 7th Sino-EU Engineering Education Platform Workshop World Class Collaboration, a la South China University of Technology, a Canton, Xina, novembre de 2017.

Com a membres de la European University Association (EUA), s'ha participat en la 10th EUA-Council for Doctoral Education Annual Meeting (Tallinn University, juny de 2017).

Durant aquest curs acadèmic, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat s'ha reunit 7 vegades en sessió ordinària, i la Junta d'Escola, dues vegades en sessió ordinària.

En l'àmbit del doctorat s'han extingit definitivament els programes corresponents a l'RD 1393. Els doctorands matriculats sota aquesta legislació han hagut de llegir la tesi abans del 30 de setembre de 2017. En total, això ha suposat 395 tesis llegides per aquesta causa el curs 2016-2017.

Matrícula de nou ingrés

Aquest curs la Universitat ha consolidat l'oferta de places de nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.305 estudiants. D'altra banda, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma un total de 3.191 estudiants, una dada que representa un creixement d'un 29 % respecte al curs anterior.

Resultats acadèmics

La taxa d'èxit dels estudiants de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels crèdits presentats, ha estat del 81 % mentre que la taxa d'èxit dels estudiants de màster ha estat del 97 %.

Mentre que la taxa de rendiment dels estudiants de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 77,8 %, la taxa de rendiment dels estudiants de màster ha estat del 94,4 %.

D'altra banda, segons el darrer estudi sobre els graduats i graduades de la UPC del curs 2015-2016, el 62,3 % dels estudiants repetirien la mateixa titulació i el 60 % tornarien a triar la Universitat, els quals la valoren amb una mitjana de 3,63 (en una escala d'1, molt insatisfet, a 5, molt satisfet) i la seva satisfacció general amb la titulació de la que s'acaben de graduar.

Avaluació de les titulacions de grau i màster

Durant aquest curs acadèmic, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 13 graus i 8 màsters universitaris.

Els graus universitaris acreditats són:

 • De la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), el grau en Matemàtiques.
 • De l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), els graus en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Enginyeria en Vehicles Aeroespacials i Enginyeria en Tecnologies Industrials.
 • De la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), els graus en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval, Nàutica i Transport Marítim i Tecnologies Marines.
 • De l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • De la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), el grau en Òptica i Optometria.
 • De l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), els graus en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica.
 • De la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), el grau en Enginyeria Informàtica.
 • Del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), el grau en Multimèdia.

Pel que fa als màsters universitaris (MU) acreditats, són els següents: master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering i MU en Estadística i Investigació Operativa, de l'FME; MU en Enginyeria d'Organització i MU en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, de l'ESEIAAT; MU en Enginyeria Informàtica, master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i master's degree in Artificial Intelligence, de la FIB, i MU en Optometria i Ciències de la Visió, de la FOOT.

Totes les titulacions, tant de grau com de màster, han obtingut una valoració global favorable. El grau en Matemàtiques, de l'FME; el grau en Enginyeria Informàtica, el master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i el master's degree in Artificial Intelligence, de la FIB, i el grau en Multimèdia del CITM han estat acreditats en progrés d'excel·lència.

A més a més, la FIB ha obtingut el segell internacional Euro-Inf per a l'àrea de la informàtica, atorgat per l'agència alemanya ASIIN, en el grau en Enginyeria Informàtica, el master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i l'MU en Enginyeria Informàtica. D'altra banda, aquesta mateixa facultat ha optat a acreditar la dimensió internacional que promou l'AQU Catalunya per al master's degree in Artificial Intelligence.

Els certificats d'acreditació que emet l'AQU Catalunya tenen una validesa màxima de sis anys en el cas dels graus i de quatre en el cas dels màsters.

Institut de Ciències de l'Educació

Pel que fa a la innovació docent, durant aquest curs l'ICE ha treballat en una nova futura línia de treball de recerca (Engineering Education Research, EER) amb l'objectiu de sol·licitar un grup de recerca emergent.

De manera paral·lela, s'ha desenvolupat un projecte intern per coordinar les actuacions docents que es realitzen amb la metodologia d'aprenentatge-servei.

S'ha aprofundit en la línia de treball d'enfortir i consolidar les relacions amb els centres donant resposta a totes les demandes de col·laboració per a activitats específiques (principalment jornades de docència i cursos).

Pel que fa a la formació del professorat, l'ICE ha continuat la línia engegada l'any anterior de potenciar la millora de la docència i la promoció de la innovació docent a la UPC.

Pel que fa a la programació de cursos de formació del PDI (dades de 21/06/2017), s'han programat 87 cursos, amb un total de 1.264 inscrits, i s'ha assolit un nivell de satisfacció de 4,4 sobre 5.

Cal destacar que s'han recollit els fruits de la implementació del programa de postgrau Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) amb la primera promoció dels estudiants: 16 titulats del postgrau sencer i 22 de la part obligatòria.

En l'àmbit de secundària, s'ha participat en el grup de treball interdepartamental creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, STEMcat, orientat a promoure les vocacions científiques i tecnològiques en els àmbits de l'enginyeria i les matemàtiques per promoure un augment de l'interès per aquests estudis.

Internament s'ha començat a treballar un nou programa de mentories de noies UPC a noies de secundària per aconseguir sensibilitzar-les sobre les carreres tecnològiques, científiques i matemàtiques en el marc del Pla d'igualtat de la Universitat.

Pel que fa als cursos adreçats a les necessitats detectades en els estudis de secundària, s'ha mantingut l'oferta dels cursos anteriors. A més, es participa en un grup de treball del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per definir la nova ordre dels centres formadors.

Pel que fa als projectes vinculats a Atenea, cal destacar la migració de la versió d'Atenea, que inclou millores en la gestió de les aules virtuals i per a la creació i configuració de continguts i activitats. També s'hi han incorporat noves funcionalitats per als coordinadors d'assignatura, per poder fer la transferència automàtica de notes des de PRISMA, per ajudar el professorat a detectar el plagi en els treballs i per ajudar el professor a fer una gestió de grups més eficaç en l'aula virtual, i s'hi ha implementat una nova interfície d'usuari simplificada i un nou disseny gràfic.

D'altra banda, aquest curs s'ha donat suport al disseny i l'elaboració dels continguts del MOOC Transició vers un nou model energètic. Motius i eines per dur-la a terme, liderat pel Gabinet de Projectes Específics.

S'ha treballat en la consolidació del projecte LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual), que també ha permès desenvolupar puntualment continguts audiovisuals per a altres activitats de la UPC.

Biblioteques, publicacions i arxius

La biblioteca de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) s'ha inaugurat aquest curs coincidint amb l'inici de l'activitat docent al nou campus de la UPC al Besòs. La nova biblioteca ocupa 1.249 m², disposa de 364 punts de lectura, 18 sales de treball en grup distribuïdes per l'Escola i la biblioteca, i també 1 sala de formació.

S'han editat un total de 19 nous títols de les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau, orientades a nodrir de continguts els estudis propis de la Universitat. 

Les biblioteques de la UPC, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Biblioteques de Barcelona i Biblioteques Universitàries de Catalunya, han posat en funcionament l'aplicació Bib@prop, que permet localitzar 450 biblioteques públiques i universitàries i sales d'estudi de Catalunya.

S'han reiniciat les tasques d'organització i tractament del fons del dipòsit d'arxiu del Rectorat, cosa que ha permès la neteja i desinfestació de la documentació afectada per fongs i la revisió de la resta de documentació per garantir-ne el bon estat. Finalment, amb el propòsit de prevenir futures infestacions de la documentació, tota la documentació del dipòsit d'arxiu del Rectorat (1.502 capses) ha estat traslladada de manera definitiva a l'Arxiu General. També s'ha iniciat un projecte amb l'ETSAB per millorar les condicions de la documentació de l'arxiu del centre (305 metres lineals). Això ha implicat la incorporació d'aquest fons a l'Arxiu General per tractar-lo i organitzar-lo.

Finalment, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència, s'ha posat en marxa GEOCommons, el portal de geolocalització de la producció acadèmica de la UPC: des d'aquest portal es poden visualitzar, en un mapa del món, tots els documents acadèmics (TFG, tesis, articles, concursos d'arquitectura, etc.) que es troben al dipòsit institucional UPCommons i que tenen alguna referència al territori. http://geocommons.upc.edu