Internacionalització

Aquest curs 2021-2022 les activitats internacionals han tornat progressivament al format presencial. A més, s'ha començat a participar en proves pilot d'intercanvi virtual d'estudiants i metodologies docents híbrides, per tal d'incrementar les oportunitats d'internacionalització de l'estudiantat.

La posada en marxa del nou programa Erasmus 2021-27 dona suport a un gran nombre d'accions per garantir la inclusió, la digitalització i la sostenibilitat del programa. D'aquesta manera es pretén atendre les necessitats de la població que pot ser exclosa de la mobilitat internacional per motius socials, econòmics, familiars o personals, i s'incentiva altres tipus de mobilitat, com ara les estades curtes i les mobilitats híbrides, flexibilitzant els períodes i atorgant ajuts econòmics més elevats a les poblacions vulnerables.

Per incrementar la participació dels estudiants i les estudiants en estades de mobilitat internacional, la UPC ha publicat, per primera vegada, una convocatòria per a estades curtes dins d'Europa, adreçada a estudiants de doctorat i una convocatòria perquè estudiants de grau o de màster puguin participar en programes intensius híbrids, organitzats per institucions de tres països diferents del programa, amb la participació de personal acadèmic de la UPC i un reconeixement obligatori de 3 crèdits ECTS.

Pel que fa a l’acollida de la comunitat internacional, s’han hagut d’adaptar tots els serveis al format virtual. Per primera vegada, totes les edicions de l’Orientation Week han estat online, així com els materials d’acollida. Com a reforç, s’han publicat webinars monotemàtics sobre les diferents qüestions de màxim interès per a l’estudiantat internacional, com ara les tramitacions per a l’estada legal de l’estudiant i la seva família al país.

A més, s'està dissenyant la digitalització de tota la gestió del programa, mitjançant el projecte de la Comissió Europea Erasmus without Papers, que connectarà virtualment els sistemes de gestió de totes les universitats europees per agilitzar les tramitacions associades al programa. Així mateix, el programa Erasmus vol reduir la petjada de carboni de la mobilitat internacional emfasitzant la necessitat de viatjar d'una manera més sostenible. En aquesta línia, el Vicerectorat de Política Internacional, en col·laboració amb el de Responsabilitat Social i Igualtat i el màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, ha iniciat el projecte Descarbonització de la mobilitat internacional, amb el qual es pretén calcular la petjada de carboni dels viatges internacionals de la UPC, analitzar-ne les dades i proposar-hi mesures correctores, compensatòries i sensibilitzadores.

Aquest curs s'ha organitzat una nova Staff Training Week sobre internacionalització, en què s'ha acollit 24 PAS de 15 institucions partners, entre les 205 sol·licituds rebudes. L'activitat ha estat organitzada pel Gabinet de Relacions Internacionals, amb la participació del Gabinet d'Innovació i Comunitat, el Servei de Llengües i Terminologia, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, el Servei de Suport a la Recerca, el Servei de Gestió de la Innovació i la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Pel que fa a xarxes internacionals, s'ha continuat participant en les reunions dels diferents grups de treball. Aquest curs, hem organitzat l'Assemblea General de la xarxa Unitech i el IV Dialogue de l'aliança Unite!. A través d'aquestes xarxes, es participa en diferents projectes europeus que aborden temes d'inserció laboral de titulats i titulades en dobles diplomes internacionals, qüestions d'inclusió, aspectes d'internacionalització del personal i accions d'acollida d'estudiantat internacional de postgrau.

Pel que fa als nous convenis, se n'ha signat un amb l'Estat de Guanajuato, Mèxic, per rebre estudiants becats a cursar un màster a la UPC. A més, s'han signat 64 convenis internacionals i actualment hi ha 205 convenis vigents amb 36 països i 158 universitats. Entre aquests, 92 són convenis de mobilitat i cal afegir-hi més de 1.000 acords bilaterals de mobilitat en el marc del programa Erasmus.

Respecte a les accions de promoció internacional dels estudis, s'ha començat a reprendre la presència a les fires presencials participant en 10. Pel que fa a les fires virtuals, s'ha participat en 41, atès que aquest format permet impactar en zones geogràfiques on la Universitat és menys coneguda, com ara l'Àfrica subsahariana i el sud-est asiàtic, amb un cost més assequible. Aquestes accions s'han desenvolupat amb la col·laboració d'11 centres docents.

Pel que fa a les visites internacionals procedents de diferents institucions, s'han rebut 52 delegacions, el 70 % de les quals s'han fet en format presencial.

Aquest curs s'ha incrementat la difusió d'activitats d'interès per a la comunitat internacional i les convocatòries de mobilitat internacional a les xarxes socials, la qual cosa ha implicat un increment dels seguidors a Twitter, Facebook i Instagram.

Finalment, s'ha dissenyat un nou marc estratègic de la institució, el Pla d'internacionalització 2022-2026, que implica una visió integral de les activitats d'internacionalització de la UPC. Hi destaquen els valors europeus, es fa un èmfasi especial en les prioritats de la Comissió Europea: inclusió, sostenibilitat i digitalització, i s'assegura una alineació amb els plans estratègics d'internacionalització dels diferents centres docents, dels quals ja s'ha iniciat el disseny de quatre plans pilot: el de l'Escola de Doctorat, el de la Facultat de Nàutica de Barcelona, el de Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i el de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. L'objectiu d'aquesta iniciativa és enfortir la internacionalització de les diferents unitats i dels membres de la comunitat universitària. .