Docència de qualitat

Programació dels estudis de grau i màster universitari

Les principals novetats en la programació universitària del curs 2021-2022 respecte als estudis de grau han estat les següents:

 • Grau en Intel·ligència Artificial: ofereix 50 places, s'imparteix a la Facultat d'Informàtica de Barcelona i és el primer grau en el sistema universitari català que aborda específicament les tècniques de la intel·ligència artificial per oferir solucions innovadores a problemes de tecnologies de la informació en empreses i organitzacions.
 • Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge: prové del grau en Enginyeria Minera i s'ha redissenyat amb l'objectiu de desenvolupar les sinèrgies existents amb els graus de l'àmbit industrial de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i crear, en el futur, dobles titulacions.

Pel que fa a l'oferta d'estudis de màster universitari, s'han implantat cinc programes nous, quatre dels quals es fan íntegrament en anglès, i s'ha reverificat un altre màster:

 • Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica: màster de 90 crèdits ECTS organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est i l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, centre coordinador de la titulació.
 • Master's degree in Electric Power Systems and Drives: màster de 60 crèdits ECTS impartit íntegrament en anglès i organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Master's degree in Thermal Engineering: màster de 60 crèdits ECTS impartit íntegrament en anglès i organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Master's degree in Data Science: màster de 120 crèdits ECTS impartit íntegrament en anglès i organitzat per la Facultat d'Informàtica de Barcelona.
 • Master's degree in Quantum Science and Technology: màster interuniversitari de 60 crèdits ECTS amb la Universitat de Barcelona (UB), universitat coordinadora. S'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.
 • Master's degree in Aerospace Science and Technology: màster que modifica el nombre de crèdits de 90 a 60 ECTS, impartit íntegrament en anglès i organitzat per l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.

Paral·lelament, s'ha implantat un nou màster Erasmus Mundus i dos més han obtingut la renovació del segell:

 • Erasmus Mundus master's degree in Big Data Management and Analytics (BDMA), amb participació de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.
 • Erasmus Mundus master's degree in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE), amb participació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est.
 • Erasmus Mundus master's degree in Bio&Pharmaceutical Materials Science (Biopham), organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

Matrícula de nou ingrés

Aquest curs acadèmic, la Universitat ha augmentat l'oferta de places de nou ingrés de grau en un 1,63 % i la de màster en un 6,1 %. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.364 estudiants, xifra que representa un increment respecte del curs anterior d'un 1,7 %. D'altra banda, la matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma un total de 2.515 estudiants, xifra que representa una lleugera disminució respecte del curs anterior.

Resultats acadèmics

La taxa d'èxit de l'estudiantat de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels crèdits presentats, ha estat del 75,4 %, xifra que representa un disminució del 4,6 %, mentre que la taxa d'èxit de l'estudiantat de màster ha estat del 95,8 %, que representa una disminució de l'1,1 % respecte al curs anterior.

La taxa de rendiment de l'estudiantat de grau, que mesura els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 71,7 %, xifra que representa un disminució del 4,7 %, mentre que la taxa de rendiment de l'estudiantat de màster ha estat del 91,2 %, xifra s'ha mantingut respecte a la del curs anterior.

D'altra banda, segons el darrer estudi que es va fer el 2020 sobre la inserció laboral dels graduats i graduades UPC del curs 2015-2016, realitzat per l'AQU Catalunya, el 93 % dels graduats i graduades de la Universitat treballen (es manté la taxa d'ocupació respecte a l'edició anterior, que es situava en el 92,7 %). D'aquests, el 95 % ho fa a temps complet i el 72 % realitza tasques pròpies de la seva titulació específica. Pel que fa als darrers graduats i graduades del curs 2020-2021 dels quals s'han recollit dades de satisfacció, el 75,8 % dels enquestats repetirien la mateixa titulació (aquesta dada suposa un increment de 4,3 punts respecte a les dades de l'edició 2019-2020) i el 75 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis, valor que representa un augment de gairebé 12 punts.

També cal destacar que els graduats i graduades valoren amb una mitjana de 3,8 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual es van graduar, dada lleugerament superior a la darrera edició, en què la van valorar amb 3,6 punts.

Així mateix, per als darrers titulats i titulades de màster del curs 2020-2021, el 72,8 % de les persones enquestades repetirien la mateixa titulació, dada que s'incrementa 4,4 punts respecte a la darrera edició de l'enquesta, i el 77,4 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis, dada que representa un increment en 2,3 punts respecte a les darreres dades recollides.

I com a última dada significativa, els titulats i titulades de màster valoren amb 3,76 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual es van titular el curs 2020-2021, que representa un increment d'1,16 punts.

Novetats normatives

Durant aquest curs, l'aprovació del Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, ha motivat la modificació de la Normativa acadèmica del estudis de grau i màster (NAGRAMA) de la UPC pel que fa a la normativa de permanència dels estudis de grau, màster i dobles titulacions. En concret, s'ha adaptat la normativa a:

 1. Permetre l'accés als màsters a l'estudiantat de la UPC que tingui pendent superar fins a 9 crèdits ECTS del grau que li dona accés al màster i el treball de fi de grau. Aquests estudiants també podran iniciar el màster encara que no hagin assolit la competència en una tercera llengua, sempre que no sigui un requisit d'admissió del màster al qual volen accedir.
 2. Configurar una nova oferta de grau i màster que permeti triar un programa acadèmic de recorregut successiu des de la preinscripció universitària al grau. Aquests recorreguts, anomenats PARS, tenen com a objectiu visibilitzar la professió que atorga el grau i/o el màster i permeten iniciar el màster quan l'estudiant encara té pendent superar fins a un màxim de 30 crèdits ECTS entre el treball de fi de grau i altres ECTS d'assignatures.

El Decret llei 22/2021 de la Generalitat de Catalunya va modificar les condicions per a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes que havia establert la Llei 2/2014. La Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA) s'hi ha adaptat suprimint l'obligació d'acreditar amb un certificat B2 la competència en una tercera llengua per a l'estudiantat que havia accedit a partir del curs 2018-2019 com a única via prevista. Tots els estudiants i les estudiants de grau de la UPC han d'assolir la competència en una tercera llengua per qualsevol de les vies que recull la NAGRAMA.

Durant aquest curs també s'ha aprovat la modificació de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC. Els punts més rellevants d'aquesta modificació són:

 1. S'amplia la possibilitat de fer pràctiques externes als doctorands i doctorandes
 2. Es permet una dedicació més gran a les pràctiques quan es fan a la UPC i es desenvolupen, per als estudis de grau i màster, en el marc del treball de fi d'estudis.
 3. Regula amb claredat les pràctiques internacionals i els processos que els són aplicables.
 4. S'incorpora la possibilitat de desenvolupar convenis de cooperació educativa que permetin la participació d'estudiants que hagin superat més de 60 ECTS dels estudis amb la finalitat de promoure l'equitat més enllà de la nostra universitat.

Pràctiques acadèmiques externes i convenis de cooperació educativa

Durant aquest curs s'ha continuat duent a terme el seguiment de la implantació de la nova eina integral de gestió de les pràctiques acadèmiques que té en explotació els mòduls de borsa d'ofertes i la gestió del conveni de cooperació educativa.

 • Fins a finals de maig alguns dels indicadors que destaquen i que tenen resultats significatius són els següents:
 • S'han gestionat fins a la signatura final del conveni 7.310 convenis de pràctiques i 485 més estan en procés de signatura.
 • Els convenis signats impliquen 2.565.203 hores de pràctiques d'estudiantat de grau i màster en 2.173 entitats col·laboradores diferents.
 • El 96 % dels convenis signats tenen associada una ajuda als estudiants i les estudiants implicats. L'import per aquesta ajuda que han percebut representa un total de 21 milions d'euros.
 • L'import corresponent al cànon ha implicat un pressupost addicional per als centres d'1,69 M€, d'1,47 M€ per al pressupost general de la UPC i de 147.000 € per a projectes de cooperació per al desenvolupament.

Avaluació de les titulacions universitàries oficials

Durant el curs acadèmic 2021-2022, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha acreditat 5 graus i 13 màsters universitaris:

 • De l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), el màster universitari en Enginyeria Industrial.
 • De l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), el grau en Estudis d'Arquitectura i el màster interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.
 • De l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), el grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, el master's degree in Telecommunications Engineering i el master's degree in Photonics.
 • De l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), el màster universitari en Enginyeria de l'Energia i el màster universitari en Enginyeria Industrial.
 • De la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), el grau en Enginyeria Informàtica, el màster universitari en Enginyeria Informàtica, el master's degree in Artificial Intelligence i el master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI).
 • De la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), el màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica.
 • De l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), el grau en Estudis d'Arquitectura.
 • De l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), el grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i el màster in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones).
 • De l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el màster universitari en Enginyeria de Mines.
 • De l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), el grau en Enginyeria Informàtica.
 • De l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC), el màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat.

Totes les titulacions avaluades han obtingut una valoració global favorable. Cal destacar que els graus en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i en Enginyeria Informàtica i els màsters universitaris en Enginyeria informàtica, Artificial Intelligence, Innovation and Research, Telecommunications Engineering i Photonics han estat acreditats en progrés vers l'excel·lència.

Cal remarcar que el grau en Enginyeria Informàtica, el màster universitari en Enginyeria Informàtica i el master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) han obtingut el segell internacional de qualitat EURO-INF, que atorga l'Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN).

Pel que fa a l'Escola de Doctorat, l'AQU ha acreditat 8 programes de doctorat: en Automàtica, Robòtica i Visió, en Anàlisi Estructural, en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia, en Fotònica, en Sostenibilitat, en Ciències del Mar, en Teoria i Història de l'Arquitectura i en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme.

Tots els programes han obtingut una valoració global favorable i entre ells han estat acreditats en progrés vers l'excel·lència els programes de doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió, en Anàlisi Estructural, en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia, en Fotònica, en Sostenibilitat i en Ciències del Mar.

D'altra banda, durant el primer semestre del 2022, l'AQU va avaluar la implantació dels processos transversals i comuns a tots els centres docents del sistema de garantia interna de la qualitat de la UPC, pas previ i necessari perquè les diferents escoles i facultats de la Universitat optin a l'acreditació institucional.

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris acreditar tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de sis anys. El requisit fonamental per obtenir-la, a part d'altres de caràcter menor, és que el centre disposi del certificat d'implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ). I l'element indispensable per a la certificació és haver obtingut una avaluació favorable dels processos transversals comuns a tots els centres i que depenen dels serveis generals de la Universitat.

Aquest procés ha exigit la revisió integral d'aquests processos i l'elaboració d'un informe de revisió del sistema de qualitat de la UPC, d'un informe de revisió de la informació pública, d'un manual de qualitat i d'un quadre de comandament d'indicadors. Ha implicat el disseny i la posada en marxa del nou Portal de Qualitat de la UPC, que recull tota la informació relativa a les polítiques de qualitat, l'avaluació de les titulacions i del PDI, i els resultats de les estadístiques i indicadors i de totes les enquestes. Finalment, s'ha impulsat el desplegament del nou Pla estratègic de la UPC 2022-2025.

L'AQU ha emès un informe favorable en relació amb la documentació associada al procés d'avaluació dels elements transversals de la UPC.

En paral·lel, la Universitat ha iniciat el 2022 una prova pilot de certificació de l'SGIQ de 3 centres docents:

 • Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
 • Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Programes de doctorat

Durant 2022 s'ha resolt favorablement la memòria de verificació del programa de doctorat interuniversitari en Bioinformàtica/Bioinformatics, impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya. Cal destacar que durant aquest curs, ha tingut lloc l'extinció dels darrers programes Erasmus Mundus vigents.

Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant a les convocatòries 2021 i 2022 del Pla de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, amb un total de 24 nous projectes concedits durant el 2021 i 5 més, per ara, de la convocatòria 2022, que encara es manté oberta, que es desenvolupen en empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici del pla pilot l'any 2012, s'han concedit un total de 835 projectes al conjunt d'universitats catalanes, dels quals 238 corresponen a la UPC (un 28,5 % del total de projectes).

La Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC Acord CG/2020/05/54, de 2 de juliol de 2020, ha afavorit que durant el curs s'hagin gestionat els dos primers convenis de pràctiques amb empreses per a doctorands i doctorandes.

La pandèmia per COVID-19 ha comportat, d'una banda, la implementació i actualització de processos i eines per garantir l'activitat doctoral i, de l'altra, la participació en actes i esdeveniments en format virtual. En aquest sentit, les defenses dels plans de recerca i de les tesis doctorals han pogut desenvolupar-se de manera presencial, telemàtica i en format híbrid.

Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals i internacionals de doctorat, l'Escola de Doctorat ha participat, entre altres, en els següents esdeveniments:

 • X Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas de Doctorado. Conferència anual organitzada per a les universitats nacionals a través de les seves escoles de doctorat. Universitat de Cádiz (16-17/09/2021). En aquesta conferència va tenir lloc també la Comissió (CDED).
 • Focus Group "Doctoral Education in Europe: where are heading?" EUA Council for Doctoral Education (20/01/2022).
 • Conferència "Ethical Challenges in AI"- Comitè d'Ètica UPC (25/03/2022).
 • Reunió organitzada per l'Associació Catalana d'Escoles de Doctorat de Catalunya, celebrada a la Universitat de Lleida ( 27/05/2022).
 • Collaboration between UPC Doctoral School and Wroclaw Tech Doctoral School (Unite!Partner),(abril 2022).
 • Entrepreneurship Academy Doctoral Students wanted!. Aim Calendar, (01/06/2022).
 • Participació de l'Escola de Doctorat a UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering.
 • Signatura del conveni entre Xartec Salut i l'Escola de Doctorat.

Altres actes, esdeveniments i concursos organitzats durant el curs han estat:

 • Jornada de portes obertes de l'Escola de Doctorat (12/05/2022) en la qual va tenir lloc la final institucional del concurs "Presenta la teva tesi en 4 minuts!" promogut per la Fundació Catalana per a la Receca i la Innovació. També es van lliurar els premis als guanyadors de la 2a edició del concurs promogut per la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) "#HiloTesis".
 • Jornada de benvinguda del curs acadèmic (08/11/2021).
 • S'ha promocionat activament la participació a la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) desenvolupant sessions adreçades a empreses, grups de recerca i estudiants de màster. També s'ha difós el model de DI a la xarxa CESAER o entre personal tècnic de l'Ajuntament de Manresa.
 • Acte d'investidura doctor "honoris causa" de l'enginyer mexicà Enrique Villa, proposta impulsada per l'Escola (03/02/2022).
 • Ponència del Director de l'Escola a la jornada "Vols dedicar-te al món de la Recerca i la Innovació?". Jornada d'orientació professional per a l'estudiantat d'ETSEIB, (24/2/2022).
 • Celebració de Sant Joan dels doctorands i doctorandes: acte organitzat per l'Escola de Doctorat, (21/06/2022).

La relació d'actes i esdeveniments complerta es pot consultar a la memòria anual de l'Escola de Doctorat.

En Junta d'Escola del 13 de setembre de 2021 es va aprovar la modificació de l'article 23 del Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escola de Doctoral pel qual posteriorment, el rector va proposar a la Junta d'Escola al professor Josep Maria Font com a nou candidat a director. La Junta d'Escola va ratificar al nou director. Després de prendre possessió en el càrrec, el director va nomenar la professora Cristina Canal com a sotsdirectora en data 8/04/2022.

A l'acte de benvinguda va tenir lloc també el lliurament dels premis extraordinaris de doctorat a les persones guardonades de la convocatòria de 2020 (corresponents a la promoció del curs 2017-2018). Durant el 2021 s'ha gestionat la convocatòria de la promoció 2018-2019.

També aquest curs s'ha treballat en el disseny del Pla d'Internacionalització de l'Escola en el marc del Pla d'Internacionalització de la UPC, 2022-2025.

Amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats personals i professionals complementàries dels investigadors i investigadores en formació, l'Escola de Doctorat ofereix cursos i activitats de formació transversal adreçades als doctorands i doctorandes per facilitar l'adquisició de les competències mitjançant el Pla de formació transversal 2021-2023 (en el que s'integren cursos organitzats i impartits per altres unitats i serveis vinculats als estudis de doctorat). A més, la direcció de l'Escola de Doctorat ha impartit tres sessions de la 5a edició del curs "Com finalitzar la tesi doctoral: la redacció i el dipòsit de tesi".

Cal destacar que durant el 2021 s'ha continuat treballant en el seguiment i implementació del SGIQ de l'Escola de Doctorat a través de la memòria i potenciant la presència i difusió de l'Escola a les xarxes socials. D'acord amb el calendari establert per l'AQU, s'han continuat rebent els informes d'avaluació finals de l'AQU dels programes que ja han fet el seguiment/acreditació. Els resultats de l'avaluació que per ara s'han rebut (informes, certificats i segells) es poden consultar en el web de l'Escola de Doctorat, concretament a la fitxa de cada programa, i, a més, al web d'EUC. Cal destacar que totes les avaluacions han estat favorables i que fins ara 19 programes han estat acreditats amb excel·lència.

Institut de Ciències de l'Educació (ICE), formació permanent per al PDI

L’Institut de Ciències de l’Educació ha rebut aquest curs la menció especial honorífica a la seva trajectòria en el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, que convoca el Consell Social de la Universitat. Entre les principals línies d’actuació d’aquest curs acadèmic cal destacar les següents:

Actuacions d’innovació docent i millora dels processos d’aprenentatge

Aquest curs s’ha continuat implicant el professorat en la formació permanent i la qualitat docent, per esdevenir un eix vertebrador de la recerca en innovació docent i donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i la millora de la docència.

Durant aquest curs, s’ha consolidat la línia de treball de relació amb els centres docents i els departaments, per donar resposta a les demandes de col·laboració en els temes propis de l’ICE, per tal de fomentar una cultura compartida d’intercanvi docent i promoure l’enfocament acadèmic de la docència i l’aprenentatge, com a vies per enfortir la qualitat docent. S’ha continuat duent a terme el treball conjunt amb els “enllaços ICE” dels equips directius del centres docents.

S’ha consolidat el doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC, un programa de caràcter transversal en tots els àmbits de coneixement de la Universitat.

Del 27 al 29 d’octubre, l’ICE va organitzar el Congrés Internacional Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2021), en què van participar 140 assistents.

Enguany, s’ha col·laborat amb el Consell Social de la Universitat en el 25è Premi UPC a la Qualitat de la Docència Universitària.

Durant el curs, s’ha treballat per donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i la millora de la docència, corresponents a la línia d’ajuts UPC per a projectes d’innovació docent. En total, es van finançar 24 projectes.

S’ha dut a terme la jornada de presentació dels projectes d’innovació docent de la convocatòria d’ajuts de 2019, a la qual s’han presentat i visualitzat 18 projectes innovadors.

S’ha consolidat el projecte dels seminaris Contextualització de les Matemàtiques i Contextualització de la Física en els estudis de la UPC, per millorar l’aprenentatge d’aquestes matèries i com a activitat destacada d’implicació del professorat entorn de la qualitat docent.

Enguany, l’ICE ha col·laborat en el projecte europeu d’innovació docent EngiMath. El projecte ha rebut els premis Golden Apple for the Best ERASMUS+ Innovation i el Best Project in the Skills Relevance de l’EURASHE.

Aquest curs s’ha continuat el cicle de conferències “Converses docents”. Amb la celebració dels 50 anys de l'Institut es van iniciar aquesta sèrie de programes de podcast amb àudio i vídeo, amb converses en la temàtica de la formació dels enginyers i enginyeres i les professions cientificotecnològiques, un espai de diàleg centrat en la formació de formadors a la UPC, les noves formes docents, la innovació educativa i la recerca en educació de l’enginyeria.

Suport a projectes institucionals

L’ICE col·labora i participa activament en el projecte internacional UNITE!-University Network for Innovation, Technology and Engineering amb dues de les propostes presentades: WP4, Creació d’un campus virtual, i WP5, Teaching and Learning Academy. Durant el curs, l’ICE ha col·laborat en el disseny i posada en marxa del metacampus UNITE! (M4U), una eina per connectar digitalment les set universitats de l’aliança.

Al mes de juny, es va col·laborar en l’organització del XII Simposi Internacional CIDUI 2022, “Apendre a la universitat d’avui: renovació o revolució?”, en col·laboració amb totes les universitats públiques catalanes, sota el paraigües de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

S’ha continuat col·laborant en els grups de treball de l’associació Red de Docencia Universitària (RED-U), per documentar, sobre la base de la recerca, els elements de la bona docència universitària i donar-los visibilitat.

L’ICE participa i és l’enllaç UPC com a membre institucional en la European Society for Engineering Education (SEFI).

Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria (REDU), membre individual de l’IEEE Education Society i membre institucional de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM), i col·labora amb l’American Society for Engineering Education (ASEE).

També des del curs 2021-2022 l’ICE forma part del consorci d’universitats que organitza el Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET).

S’ha donat continuïtat al postgrau de Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge, en què col·laboren l’ICE i la Fundació UPC. Aquest mestratge és un programa de postgrau de la Universidad de Guadalajara (Mèxic).

Programes de formació

Pel que fa a la programació de cursos de formació adreçats al PDI, s’han programat 156 cursos, amb 2.248 participants amb certificat i 12.301 hores de formació, amb un grau de satisfacció de 4,5 punts sobre 5. Aquestes dades representen que, de mitjana, cada participant ha fet 5,47 hores de formació i cada acció formativa, també de mitjana, ha tingut 14,41 participants.

Cal destacar l’augment de les jornades de docència promogudes per diversos departaments o escoles i facultats després de la pandèmia; la preparació, conjuntament amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, d’un curs en línia que dona resposta a les necessitats puntuals de formació en aquest àmbit, i l’augment de la programació d’activitats d’anglès docent. S’ha continuat també la col·laboració en activitats d’igualtat, sostenibilitat i inclusió i amb el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i l’Escola de Doctorat.

Pel que fa al programa de postgrau en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM), s’han lliurat diplomes de la 5a promoció, titulació homologada per la Fundació UPC, amb 13 persones titulades.

A l’entorn de secundària, s’ha mantingut l’oferta formativa adreçada al professorat de formació professional i l’oferta de cursos per a professorat d’ESO i batxillerat. Com cada curs, l’ICE ha portat a terme activitats de formació per al professorat de formació professional i de secundària emmarcades dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la col·laboració de l’ICE en el Pla de promoció dels estudis i el Pla d’igualtat de la Universitat, cal destacar el programa Aquí STEAM UPC, coordinat pel Servei de Comunicació, amb la gestió d’una formació específica per al professorat de cicle mitjà i superior de primària i d’ESO perquè puguin coordinar i/o dinamitzar accions STEAM amb perspectiva de gènere, orientat a fomentar vocacions cientificotecnològiques.

En el marc del màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundaria, l’ICE en coordina principalment la gestió del PDI adscrit a la unitat i la gestió del pràcticum i el treball de fi de màster, i dona suport a la coordinació general del màster. També participa en la comissió pedagògica del pràcticum, coordinada pel Departament d’Educació, i en diferents grups de treball del Programa de millora del màster de secundària, iniciativa impulsada per la Direcció General d’Universitats.

Suport a la docència i l’aprenentatge

El Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha continuat donant suport al professorat que fa produccions audiovisuals, amb 34 actuacions.

Pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ATENEA, amb data de 6 de juliol de 2022 es van comptabilitzar 1.138 intervencions de suport, amb una mitjana mensual d’1.392.162 sessions d’entrada.

També aquest curs, l’ICE ha continuat el projecte MINERVA, que vol fer del campus virtual ATENEA un entorn simple que fomenti la incorporació d'innovacions docents, alhora que permeti mesurar la qualitat i innovació del docent i faciliti el progrés de l’estudiantat.

Fruit d’aquesta iniciativa s’han fet a ATENEA millores, com ara la incorporació d’una pàgina que indica el nivell d’accessibilitat del campus virtual, o el bloc lateral accessibilitat, que adapta la visualització dels continguts a les necessitats específiques de l’usuari, i el bloc de progrés de la compleció d’activitats de l’entorn virtual, que ajuda l’estudiant a fer-ne el seguiment. També s’hi ha afegit la funcionalitat que ajuda a incorporar continguts docents directament des d’ATENEA a UPCommons. S’ha dissenyat i creat (ICE-UPCnet) un nou plugin Moodle per generar en pdf els qüestionaris d’ATENEA. S’ha fet també un estudi d’incorporació de vídeos de Zonavídeo a ATENEA i s’ha creat i difós l’espai de documentació tècnica per a interlocutors TIC d’ATENEA dels centres de la Universitat. A més, s'ha dissenyat i incorporat al portal de serveis TIC d'ATENEA un servei-pàgina web anomenat Saps què? per donar al professorat un únic punt de referència, el qual mostrarà tots els canals de suport d’ATENEA i els hi redirigirà.

També aquest curs s’ha dut a terme el pla pilot Punt ATENEA Biblioteques-ICE (PAB-ICE) per assessorar i orientar el professorat en la millora de la visualització dels continguts d’un curs d’ATENEA, mitjançant les eines de què disposa Moodle. Han format part del pla pilot l’ICE i les biblioteques de l'EPSEVG, l’EPSEB, el Campus de Terrassa, el Campus del Baix Llobregat i el Campus Universitari de Manresa. Fruit del pla pilot PAB-ICE, s'ha creat una guia de bones pràctiques per ajudar el professorat a dissenyar i estructurar cursos a ATENEA i, en aquest sentit, s'ha creat també un curs a ATENEA com a mostrari dels diferents recursos de Moodle.

Recursos de suport a l'aprenentatge i biblioteques

Les actuacions més destacades del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) de la Universitat han estat:

 • Nou DiscoveryUPC. L'eina de les biblioteques de la UPC permet buscar, des d'una única caixa de cerca, el contingut electrònic subscrit per la UPC. L'accés als recursos s'activa automàticament mitjançant el Servei eBIB i l'usuari només s'hi ha d'autenticar.
 • Biblioguies. S'han publicat 26 guies temàtiques dels recursos d'informació relacionats amb els àmbits de la UPC.
 • Nova versió del portal FUTUR. La nova versió incorpora millores en la visualització, nous continguts i noves funcionalitats, alhora que ofereix més rapidesa en la navegació i en l'actualització de les dades.
 • Suport a l'avaluació i l'acreditació del PDI i convocatòries nacionals. S'ha donat suport al PDI i a unitats en la cerca d'indicadors en les bases de dades bibliomètriques (WoS i Scopus).
 • Itinerari formatiu per a doctorands i doctorandes. En col·laboració amb l'ICE i l'Escola de Doctorat, s'ha programat un nou itinerari formatiu comú adreçat a doctorands i doctorandes anomenat "La teva tesi doctoral", amb l'objectiu d'oferir-los formació des de l'inici de la seva recerca fins a la defensa de la tesi.
 • Acords transformadors i ajuts per publicar en accés obert a la UPC (APC). Mitjançant l'acord CRUE-CSIC amb les editorials Wiley, Elsevier, Springer-Nature i American Chemical Society, el personal investigador de la UPC ha pogut utilitzar APC per publicar-hi en accés obert immediat els seus articles.
 • UPCommons. S'ha millorat la visibilitat i la gestió dels continguts dipositats de la col·lecció de vídeos d'UPCommons/UPC Zonavídeo, Aprèn, ODS, etc.
 • Publicació de llibres UPC. S'han publicat més 30 nous títols de llibres.
 • Nova aplicació de l'Arxiu de la UPC. S'ha posat en funcionament la nova aplicació.
 • Sant Jordi Digital 2022. S'ha organitzat una nova edició per potenciar la vida cultural de la comunitat i també la III Jornada de Ciència Oberta de la UPC per fer difusió de l'accés obert, la ciència ciutadana i la ciència oberta.
 • Nova col·lecció de llibres Diàlegs UPCArts. En el marc del programa UPCArts, s'ha iniciat una nova col·lecció de llibres en accés obert que vol promoure la reflexió del pensament, la tecnologia i la cultura.
 • Revistes UPC. S'ha posat en funcionament una nova versió del portal amb noves funcionalitats.
 • Plug-in Atenea-UPCommons. S'ha implementat a Atenea una passarel·la que permet al PDI publicar els seus continguts docents a UPCommons i al portal Aprèn.
 • Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la UPC, s'ha publicat l'informe "Les biblioteques en el 50è aniversari de la UPC. Què hem aconseguit i què hem de fer els propers anys?