3 graus i 7 màsters universitaris: les novetats en l’oferta d’estudis de la UPC per al curs 2020-2021

3 graus i 7 màsters universitaris: les novetats en l’oferta d’estudis de la UPC per al curs 2020-2021
+
Descarregar

L’Escola de Camins de la UPC adapta els seus estudis a les noves necessitats del sector i de la societat i impartirà, el curs vinent, tres nous graus universitaris, un d'ells en col·laboració amb l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

Portes obertes i sessions informatives virtuals

Tots aquests programes se sumen a l’oferta d’estudis de la Universitat, que inclou 64 graus, 75 màsters universitaris, 29 dels quals impartits totalment en anglès, 228 programes de formació permanent i 46 estudis de doctorat en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Les diverses escoles i facultats de la UPC organitzen diferents jornades de portes obertes i sessions informatives de màster, en format virtual, per explicar el detall dels programes i resoldre dubtes al personal interessat.

La UPC posa en marxa, el curs acadèmic 2020-2021, tres nous graus, un nou itinerari de doble titulació de grau i set nous màsters universitaris en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Uns programes que se sumen a l’oferta d’estudis de la Universitat, que inclou 64 graus, 75 màsters universitaris, 228 programes de formació permanent i 46 estudis de doctorat en aquests àmbits.

25/06/2020

Les novetats per al curs 2020-2021, pel que fa als graus que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), inclouen la posada en marxa de tres nous graus a l’Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB), que adapta els seus estudis a les noves necessitats del sector i de la societat. Així, l’Escola impartirà, el curs vinent, els graus en Tecnologies de Camins, Canals i Ports; en Enginyeria Civil, i en Enginyeria Ambiental.

 • Amb el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports, impartit en anglès, i de quatre cursos acadèmics de durada (240 ECTS), ofereix una formació sòlida tant en ciències com en eines i tecnologies de l’enginyeria, per fer front als nous models i escenaris socials, ambientals i econòmics. Un nous escenaris que plantegen reptes importants que fan necessària l’adaptació de les estructures i sistemes actuals com, per exemple, la gestió de la mobilitat de les persones, sistemes de transport i logística, gestió de grans infraestructures, abastaments d’aigua, fonts d’energia, reducció de residus, protecció del medi ambient, etc.
  El grau dona accés al màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a de camins, canals i ports. A més, en el darrer curs del grau, l’estudiant podrà optar a assignatures optatives i adquirir coneixements en temes tan actuals i demandats per les empreses com ara el big data, les smart cities, la modelització o l’emprenedoria.

 • El grau en Enginyeria Civil, de quatre cursos de durada (240 ECTS), formarà enginyers/es civils, professionals amb alta capacitat analítica i resolutiva que els permetrà cercar solucions eficients i sostenibles a problemes tecnològics i d’enginyeria complexos, contribuint als Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU. Seran titulats amb atribucions professionals –habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques– responsables de la planificació, la gestió, la construcció i la conservació dels projectes d’enginyeria civil, pel que disposen d’una formació i domini ampli dels coneixements tècnics i de la direcció del treball.
  En finalitzar el grau, podran accedir al màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a de camins, canals i ports.

 • El grau en Enginyeria Ambiental és el primer títol de grau que s’impartirà, amb aquesta denominació, en el sistema universitari català. Els estudis s’orienten a formar enginyers i enginyeres per treballar en el disseny de nous processos productius que vetllin pel control i mitigació de problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, a través de les energies i tecnologies netes.
  De quatre anys de durada (240 crèdits ECTS), comptarà amb dues mencions o itineraris d'especialització en què es posa el focus en el medi urbà i industrial i en el medi natural i el canvi global, respectivament. S’impartirà conjuntament entre l’Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB) i l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), al Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels.

Una altra de les novetats per al curs vinent és la doble titulació entre el grau de Matemàtiques, que imparteix la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), i el títol superior de Música de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), la primera proposta educativa a Catalunya que permet compaginar ambdós estudis alhora. Neix de la necessitat de disposar d’un doble títol que doni resposta a la demanda d’una part de l’estudiantat que, fins ara, havia de triar entre una titulació o l’altra. A partir d’ara, la doble titulació de Matemàtiques i Música permetrà obtenir els dos títols en cinc cursos acadèmics a partir d’un pla d’estudis adaptat, amb una càrrega lectiva d’uns 420 crèdits ECTS, en lloc dels 480 que s’han de cursar a les dues titulacions per separat. La proposta és el resultat de la col·laboració entre la UPC i l’ESMUC, que al llarg dels darrers anys han anat detectat vocacions musicals en estudiants de Matemàtiques i viceversa.

Formació especialitzada en àmbits emergents
Pel que fa als màsters universitaris, la UPC presenta 7 nous màsters en àmbits emergents com la ciberseguretat, la neuroenginyeria, la mobilitat urbana, la intervenció en el medi construït, o l’energia tèrmica, o en sectors importants de l’economia com la indústria tèxtil o la industria paperera i gràfica.

 • Cybersecurity (Ciberseguretat): oferirà una formació sòlida en l'àmbit de la seguretat de la informació, amb àmplia base científica, per aportar a la societat professionals molt especialitzats en els camps de la protecció de les dades, protecció de les infraestructures i la protecció de les aplicacions. D’un curs acadèmic (60 ECTS) s’impartirà en anglès entre l'Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).

 • Neuroenginyeria i Rehabilitació: té com a objectiu de formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l'àmbit de la neuroenginyeria i de la rehabilitació en salut. Es proposa que l'estudiantat adquireixi un coneixement dels fonaments teòrics i pràctics de la neuroenginyeria i la rehabilitació i de la tecnologia associada. Interuniversitari, d’un curs acadèmic i mig de durada (90 ECTS), s’impartirà sota la coordinació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) en col·laboració amb l’Institut Guttman, institut universitari referent en neurorehabilitació adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 • Urban Mobility (Mobilitat Urbana): té com a objectiu la millora de la mobilitat urbana a les nostres ciutats i arreu del món, que requereix no només la millora de la infraestructura tècnica (cap a una infraestructura de transport intel·ligent, internet de coses, etc.), sinó també una planificació, execució i operació holístiques. Aquest programa formarà professionals provinents de diferents perfils de l'enginyeria proporcionant les competències específiques del sector, i un coneixement o aprofundiment en la transició de la mobilitat cap a un model sostenible, els futurs serveis i mercats i l'impacte de les tecnologies TIC i energètiques.
  Aquest màster forma part de la Master School de l’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) que coordina la ciutat de Barcelona i que té a la UPC com a soci tecnològic i que vol contribuir a garantir un sistema de mobilitat urbana més ecològic, més inclusiu, més segur i més intel·ligent a Europa. D’una durada de dos cursos acadèmics (240 ECTS), per a l'obtenció del títol serà obligatori cursar un mínim de 30 ECTS de les assignatures en innovació i emprenedoria. El màster s'impartirà entre diferents centres de la UPC: l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB), l'Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).
 • Diagnosi i Tècniques d'Intervenció a l'Edificació: un programa que formarà professionals per al sector de la construcció en un camp que demana força especialització com és la intervenció en el patrimoni construït, tant des del vessant de la rehabilitació com del de la restauració. El nou paradigma derivat de l’emergència climàtica i dels principis de la sostenibilitat imposa la necessitat de repensar l’evolució de les edificacions, incrementant les d’adaptació a les diferents demandes i les de millora del parc edificat, a expenses de reduir les intervencions d’obra nova. Així, la intervenció en el patrimoni construït es pot convertir en un potent mercat de treball on sorgeixin noves oportunitats on desenvolupar la carrera professional.
  Aquest màster incorpora aspectes fonamentals de la rehabilitació i la restauració, sense oblidar les competències necessàries per entendre i aprofundir en el procés constructiu i, també, proporciona una elevada capacitació professional i per a la recerca. Les metodologies docents pivoten a l’entorn d’estudis de casos concrets amb una aproximació de caire professional. D’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS), s’impartirà a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Disseny i Tecnologia Tèxtils: oferirà una formació tècnica i científica de professionals per al conjunt d'indústries relacionades amb el sector tèxtil de forma àmplia, des de la filatura i el tèxtil de capçalera fins al disseny de productes innovadors i acabats funcionals.
  Oferirà una formació tecnològica avançada en materials i processos d'alt valor afegit així com a la innovació en els processos i productes que donin resposta a les necessitats globals actuals i futures del sector considerant les dimensions tècnica, econòmica i ambiental. D’un curs acadèmic (60 crèdits ECTS), s’impartirà a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
 • Tecnologia Paperera i Gràfica: oferirà una formació tècnica i científica en el sector paperer i gràfic, contemplant tots els aspectes tecnològics bàsics del sector així com la innovació en els processos i productes. S’incidirà en el disseny de nous productes d'alt valor afegit, amb processos de fabricació millorats, per adaptar-se a les noves necessitats i estratègies del sector industrial i de l'entorn socioeconòmic.
  Aquest màster s'articula amb una doble orientació professional i d'investigació i per tant, té en compte les necessitats tecnològiques, de recerca i d'innovació en tot el circuit dels productes paperers. D’un curs acadèmic (60 ECTS), s’impartirà també a l’ESEIAAT. El màster, a més, compta amb un programa de beques-salari de la indústria paperera espanyola.
 • Erasmus Mundus master’s degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS): màster interuniversitari que s’emmarca dins del programa europeu Erasmus Mundus i en què participa l’Institut Nationale Polytechnique de Lorraine (França, universitat coordinadora), el KTH (Suècia), el Politecnico di Torino (Itàlia) i la UPC, a través de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). El màster vol donar resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria en energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, així com el disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors calor i fred, etc.
  L'objectiu és el de formar experts científico-tècnics en els coneixements i habilitats necessàries per analitzar qualsevol problema d'enginyeria en l'àmbit de l'energia tèrmica i fluïdodinàmica. Aquest màster no ofereix places de nou ingrés per al curs 2020-2021, la nova convocatòria de places està previst que es publiqui durant el mes d'octubre de 2020.