Procés Estabilització, 4/11/2019 Situació

Després d’un parell de reunions tècniques d’un grup de treball de la Comissió Negociadora  del Conveni integrat per una representació de les universitats i dels sindicats CAU, CCOO, CGT i UGT, el dijous 31 d’octubre es va arribar a un principi d’acord (en adjunt) sobre el sistema de concursos per cobrir els llocs de treball resultants de la taxa de reposició addicional (procés d’estabilització) de les universitats públiques catalanes.

Des del CAU vam proposar dues condicions, que van ser assumides per les universitats i la resta de sindicats, per acceptar la proposta:

1- L’informe jurídic de les universitats que avala la viabilitat de la proposta.
2- Una valoració de la proposta per part de tots els Comitès d’Empresa, atès que seran ells els que hauran d’arribar als acords que s’escaiguin amb les seves gerències per desenvolupar l’acord.

La reunió de la Mesa Negociadora del Conveni està prevista pel 21 d’aquest mes. Si finalment la proposta es converteix en Acord, s’incorporarà al VI conveni del PAS Laboral mitjançant una Disposició Transitòria: la dissetena, que permetrà excepcionalment realitzar processos de selecció de diferent manera que estipula el VI Conveni, excepte els de trasllats i reincorporació d’excedències del mateix grup, categoria i especialitat.