Calendari de retorn dels dies addicionals i de la paga extra

Funció Pública ens retorna lliurances amb comptagotes:                    (Font catacctsiac.cat )

Resum de la reunió de la Mesa General de la Funció Pública del 19-2-2016 (amb IAC, CCOO i UGT) : Calendari de retorn dels dies addicionals i de la paga extra

Arran la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i altres drets laborals dels treballadors públics, en la reunió de la Mesa General de negociació dels Empleats Públics esmentada, s’ha deixat constància en acta del següent:

—Recuperació immediata dels dies addicionals d’assumptes personals per triennis.

—Recuperació, a l’aprovació de la Llei de Mesures, adjunta a la Llei de Pressupostos del 2016, dels dies addicionals de vacances per serveis prestats i, en tot cas, instar la seva aplicació durant aquest any (cas de pròrroga dels pressupostos).

—Negociar, en la propera reunió de la Mesa General, el proper dia 7 de Març, les condicions i terminis de devolució de la part no percebuda de la paga “extra” de 2012.

—Negociar, en la propera reunió de la Mesa General, el termini i el mètode de negociació d’altres drets laborals retallats.

En definitiva:  Dies addicionals d’assumptes personals per triennis a partir d’ara mateix: A partir del 19 de febrer de 2016, es poden gaudir d’ells, d’acord amb el quadre següent:

Triennis  :                 6        7        8        9        10        11        12        13        14        15

Dies addicionals :   2        2        3        4          5          6           7          8          9         10

Aquests dies es sumen als 6 graciables que ja tenim

Dies addicionals de vacances per prestació de serveis:    El govern argumenta que cal una norma amb rang de llei per tal de recuperar-los i es compromet a incloure’ls en la Llei d’acompanyament dels pressupostos. Com sigui que no hi ha la seguretat absoluta que hi hagi nous pressupostos pel 2016, hem acordat una clàusula de garantia per la qual, passi el que passi, aquest dies es recuperaran aquest mateix 2016. Esperem que pugui ser ja pel període de vacances, d’acord amb el quadre ―ja establert― següent:

Anys de serveis prestats     :             15         20         25        30

Dies addicionals de vacances  :         1           2            3          4

Recuperació de la part no percebuda de la paga extra 2012:   El govern manifesta que no ha tingut temps de fer els càlculs per presentar un calendari i un mètode de retorn de la part no percebuda. Quedem emplaçats a la propera reunió de la mesa General, prevista pel 7 de març per acordar una solució a aquesta qüestió.

Altres drets:   S’acorda que en la propera reunió és debatrà el mètode (grups de treball) per tal de negociar la resta de qüestions pendents. Els sindicats creiem que aquesta negociació ha d’estar enllestida abans del 30 de juny de 2016.

Publicat a : http://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/fulls_info/20160219_mesa_general.pdf el 19/02/2016